Izaberite stranicu

Projekti u toku


 1. Naziv projekta: Identifikovanje faktora profitabilnosti poljoprivrednih preduzeća sa teritorije AP Vojvodine primenom panel regresione analize

Rukovodilac projekta: dr Nataša Papić-Blagojević, Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu

Trajanje projekta: 12 meseci, maj 2021 – maj 2022. god.

Evidencioni broj projekta: 142-451-2087/2021-02

Finansijer: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost

Istraživački tim:

 • dr Sanja Vlaović Begović
 • dr Biserka Komnenić
 • dr Branka Maksimović
 • dr Milijana Roganović
 • dr Stevan Tomašević
 • Dragana Bolesnikov

Kratak rezime projekta:

Predmet istraživanja projekta je analiza profitabilnosti, identifikovanje osnovnih faktora profitabilnosti i uticaja tih faktora na profitabilnost poljoprivrednih preduzeća sa teritorije AP Vojvodine. Teorijska analiza predmeta istraživanja biće potkrepljena rezultatima prethodnih istraživanja domaćih i inostranih autora, dok će empirijska analiza predmeta istraživanja biti podržana statističkim istraživanjem na osnovu pokazatelja uspešnosti izvedenih iz zvaničnih finansijskih izveštaja, uz primenu ekonometrijskih tehnika istraživanja. Uzorak će činiti celokupna populacija malih, srednjih i velikih poljoprivrednih preduzeća sa teritorije AP Vojvodine, čiji su finansijski izveštaji prezentovani i obelodanjeni u bazi podataka Agencije za privredne registre. Pri formiranju uzorka vođeno je računa da budu zastupljena preduzeća različitih grana poljoprivrede i različitih oblika organizovanja.


 

 1. Naziv projekta: Analiza raspoloživih izvora finansiranja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika na teritoriji AP Vojvodine

Rukovodilac projekta: dr Slobodanka Jovin, Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu

Trajanje projekta: 12 meseci, maj 2021 – maj 2022. god.

Evidencioni broj projekta: 142-451-2130/2021-02

Finansijer: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost

Istraživački tim:

 • dr Jelena Damnjanović
 • dr Sanja Lončar
 • dr Bojana Kovačević Berleković
 • dr Branka Paunović
 • dr Biljana Stankov
 • Dragana Gašević

Kratak rezime projekta:

Sektor malih i srednjih preduzeća i preduzetnika ima veliku ulogu u razvoju privrede na teritoriji AP Vojvodine. Međutim, da bi se ova preduzeća razvijala potrebno je obezbediti finansijske resurse za njihovo osnivanje i razvoj kao i odgovarajuću savetodavnu podršku. Predmet istraživanja je analiza raspoloživih izvora finansiranja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika na teritoriji AP Vojvodine. Pored dostupnih izvora finansiranja, ispitivaće se potencijalna ograničenja u finansiranju ovih preduzeća, zadovoljstvo odobrenim finansijskim uslovima od strane finansijskih institucija, kvalitet saradnje sa bankama, poznavanje mogućnosti korišćenja savetodavnih usluga ali i nekih manje poznatih, alternativnih izvora finansiranja.


 

 1. Naziv projekta: Preduzetnički duh budućih vaspitača – spremnost za delovanje u cilju samozapošljavanja

Rukovodilac projekta: dr Bojan Milošević, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu

Trajanje projekta: 7 meseci, maj 2021 – decembar 2021. god.

Evidencioni broj projekta: 142-451-2138/2021-02

Finansijer: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost

Istraživački tim:

 • dr Jelena Damnjanović, Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu
 • dr Vesna Colić, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu
 • dr Milenko Janković, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu

 

Kratak rezime projekta:

Veštine preduzetništva su u moderno doba postale jedan od glavnih pokretača u privatnom sektoru predškolskih ustanova. Predmet istraživanja bi bila spremnost budućih vaspitača, studenata Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu, za delovanjem u cilju samozapošljavanja nakon završene Škole i pokretanje sopstvene predškolske ustanove ili delatnosti povezane sa predškolstvom.

Cilj istraživanja je da se utvrdi spremnost budućih vaspitača da pokrenu sopstveni posao u oblasti predškolstva i da se kroz dobijene rezultate predloži dalje delovanje u cilju osnaživanja preduzetničkog duha kod vaspitača dece predškolskog uzrasta, kao i da se identifikuju bitni elementi za dalje obrazovanje vaspitača koji bi doprineli toj temi.


 

 1. Naziv projekta: Implementacija infrastrukture platforme za učenje na daljinu u visokim strukovnim školama AP Vojvodine radi obezbeđenja nastavnog procesa u uslovima COVID-19 epidemije

Rukovodilac projekta: dr Zoran Marošan, Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu

Trajanje projekta: 3 meseca, septembar 2020 – decembar 2020. god. (produženo vreme trajanja projekta do 15.7.2021. god.)

Evidencioni broj projekta: 142-451-3291/2020-01

Finansijer: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost

Istraživački tim:

 • dr Jelena Damnjanović, Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu
 • dr Bojan Milošević, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu
 • dr Nikola Vetnić, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu
 • dr Branko Savić, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu
 • Petar Vasiljević, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu
 • prof. dr Sanja Podunavac-Kuzmanović, Tehnološki fakultet, Novi Sad

Kratak rezime projekta:

Predmet ovog projekta je formiranje infrastrukture neophodne za postavljanje platformi za učenje na daljinu u visokim strukovnim školama AP Vojvodine radi realizacije nastave i određenih oblika provere znanja u uslovima COVID-19 epidemije. Neophodno je da infrastruktura za učenje na daljinu bude dobro struktuirana, da prati moderne tehničke standarde, da bude fleksibilna i skalabilna, da bude modularna, kao i da bude usklađena sa potrebama ciljne grupe.

Rezultati projekta bili bi isključivo aplikativnog karaktera. Implementacijom infrastrukture za postavljanje platforme za učenje na daljinu u visokim strukovnim školama AP Vojvodine, studentima bi se omogućilo, da i u otežanim uslovima rada, uspešno savladavaju nastavno gradivo predviđeno nastavnim planovima i programima.