Izaberite stranicu

Odlazna mobilnost

Na konkurse za mobilnost studenata mogu da se prijave studenti osnovnih i master studija. Studenti osnovnih studija imaju pravo da konkurišu pod uslovom da su upisali najmanje drugu godinu studija.
Svi studenti koji su zainteresovani za učešće u mobilnosti, treba da prouče i uporede studijske programe matične institucije i institucije primaoca. Takođe, neophodno je da se informišu na kom jeziku se izvodi nastava u izabranoj visokoškolskoj instituciji. Za dodatne informacije obratite se Kancelariji za međunarodnu saradnju i projekte.

POSTUPAK PRIJAVE:

Popuniti Prijavni obrazac za studijski boravak/Prijavni obrazac za obavljanje stručne prakse i dostavi ga u naznačenom roku. Prijavni obrazci se mogu preuzeti na web stranici Škole.
Prijavni obrazac (odštampan i svojeručno potpisan) i ostalu dokumentaciju lično predati Kancelariji za međunarodnu saradnju i projekte.

Pored prijavnog obrazca, neophodno je priložiti:

CV na srpskom jeziku;
Motivaciono pismo na engleskom jeziku;
Pismo preporuke na engleskom jeziku;
Prepis dosad položenih ispita, ocena i ESPB bodova (obratiti se studentskoj službi);
Fotokopiju lične karte, indeksa i važećeg pasoša (obavezno proveriti vreme isteka pasoša);
Studenti sa invaliditetom i studenti slabijeg socioekonomskog statusa uz prilaganje određene dokumentacije koja potvrđuje neki od navedenih statusa, stiču pravo na uvećan iznos Erasmus+ finansijske podrške.

POSTUPAK IZBORA KANDIDATA

Za rangiranje i odabir kandidata/kandidatkinja zadužena je Kancelarija za međunarodnu saradnju i projekte. Izbor se vrši na osnovu sledećih kriterijuma:

Prosek ocena kandidata do trenutka podnošenja prijave za mobilnost,
Znanje stranog jezika na kom se izvodi studijski program na koji se kandidat/kandidatkinja prijavio,
Znanje engleskog jezika (pismeno i usmeno),
Motivaciono pismo,
Volontersko iskustvo,
Intervju

Prednost imaju kandidati/kandidatkinje koji za vreme studija nisu učestvovali u nekom programu mobilnosti.
Postupak izbora odvija se u dva kruga:

krug – administrativna provera prijava
krug – testiranje  i odabir kandidata/kandidatkinje.

Rezultati konkursa se objavljuju na web stranici Škole i šalju se svim kandidatima/kandidatkinjama na e-mail adrese koje su naveli u prijavnom obrazcu.

Kandidati koji imaju primedbe na rezultate konkursa, imaju pravo žalbe. Žalbe se podnose Kancelariji za međunarodnu saradnju i projekte, u pisanom obliku, najkasnije u roku od 8 dana od objavljivanja rezultata konkursa. Odluku o žalbama donosi Kancelarija za međunarodnu saradnju i projekte u roku od 3 dana od trenutka prijema žalbe.

UPUTSTVA ZA KANDIDATE KOJI SU IZABRANI ZA UČEŠĆE U PROGRAMIMA ERASMUS MOBILNOSTI

Popunite Aplikacioni formular institucije primaoca i pošaljite ga izabranoj instituciji na naznačenu adresu.
Popunite Learning Agreement for Studies / Learning Agreement for Traineeship. U saradnji sa koordinatorom za mobilnost matične institucije i ESPB koordinatorom institucije primaoca analizirajte Course catalog, izaberite odgovarajuće predmete i dogovorite priznavanje ECTS bodova. Pravilno popunjen i potpisan Learning Agreement pošaljite instituciji primaocu, na naznačenu adresu.
Nakon zvanične potvrde o vašem prijemu, molimo vas da Kancelariji za međunarodnu saradnju Institucije primaoca što pre javite datum Vašeg odlaska na mobilnost.
Nakon odlaska na mobilnost, molimo Vas da se što pre javite Kancelariji za međunarodnu saradnju institucije primaoca. Takođe, molimo vas da se što pre javite našoj Kancelariji za međunarodnu saradnju i projekte, kako bismo znali da ste dobro stigli.
Molimo Vas da postupate u skladu sa uputsvima i preporukama Kancelarije za međunarodnu saradnju institucije primaoca, kako bi ste se efikasno registrovali i upoznali sa vašim administrativnim i akademskim obavezama tokom trajanja mobilnosti.
Tokom trajanja mobilnosti može da dođe do izmena u Learning agreement-u. U tom slučaju popunite formular Changes to Learning Agreement. Popunjen i potpisan formular pošaljite našoj Kancelariji za međunarodnu saradnju i projekte, kako bismo analizirali i prihvatili nastale promene. Procedura izmena Learning Agreement-a je veoma važna, zbog izdavanja dokumenta Transcript of Records, po završetku semestra. Stoga je neophodno da sve promene izvršite uz temeljne konsultacije sa našim koordinatorom za mobilnost i osobom koja je u instituciji primaocu zadužena za pitanja proznavanja ESPB bodova.
Na kraju semestra institucija primalac će Vam izdati dokument Transcript of Records
Molimo Vas da po povratku u matičnu instituciju predate Transcript of Records koordinatoru za mobilnost u propisanom roku.
Na osnovu Transcript of Records će se izvršiti priznavanje rezultata koje ste ostvarili tokom perioda mobilnosti.
Uputstva

 

Stručna praksaStudijski boravakOsobljePrijavni obrasci

Stručna praksaStudijski boravakOsoblje