Izaberite stranicu
Šifra predmeta 20ST10fbdl
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo - DLS
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 4
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je sticanje specifičnih znanja i veština karakterističnih za bankarsko poslovanje i njihovu primenu u praksi. Cilj predmeta je da po završetku procesa učenja studenti prepoznaju razlike između različitih tipova finansijskih institucija i finansijskih sistema, da znaju da definišu i opišu osnovne karakteristike monetarne funkcije banaka, da definišu različite oblike depozitnog potencijala i kreditnih strategija banaka. Pored toga, cilj predmeta je studenti znaju da naprave razliku između karateristika kreditnog, kamatnog, investicionog i vanbilansnog portfolia banke, da objasne strategijske performanse banke u poslovanju sa stanovništvom, kao i da objasne osnovne karakteristike strategije upravljanja bilansom stanja i bilansom uspeha banke. Na kraju, cilj predmeta je da studenti po završetku procesa učenja znaju da definišu osnovne oblike rizika kojima su banke izložene i da pokažu kroz primere da umeju da naprave vezu između kapitala i rizične aktive banke (Bazel 3).
Po završetku procesa učenja u okviru predmeta Bankarstvo, studenti će biti u stanju da:
• definišu različite tipove finansijskih institucija,
• opišu ulogu i značaj centralne banke i poslovnih banaka u finansijskom sistemu Republike Srbije,
• razumeju ulogu banaka u procesima formiranja novčane mase i razlikuju mehanizme regulisanja novca u opticaju,
• definišu osnovne karakteristike depozitnog potencijala i kreditnih strategija banke,
• opišu osnovne tipove poslova banke sa sektorom stanovništva,
• definišu osnovne principe upravljanja aktivom i pasivom banaka,
• kroz primere obrazlože prirodu i značaj veze između kapitala i rizčne aktive banaka (Bazel 3).
Teorijska nastava:
• Uvod.
• Bankarske, nebankarske i posredničke finansijske institucije.
• Komparativni bankarski sistemi i monetarni agregati.
• Strategija prikupljanja i plasiranja sredstava banke.
• Strategijske performanse banke u poslovanju sa stanovništvom i privredom.
• Bilansne performanse banke.
• Upravljanje rizicima (kreditni rizik, rizik kamatne stope, rizik likvidnosti, devizni rizik.
• Finansijski derivati (forvardi, fjučersi, opcije, svopovi).

Praktična nastava:
• Analize studija slučaja.
• Izrada i prezentovanje seminarskih radova u cilju sinteze stečenih znanja.
Vunjak, N., & Kovačević, LJ. (2011). Bankarstvo, bankarski menadžment. Subotica: Ekonomski fakultet Subotica, Internacionalni univerzitet Travnik, „Proleter“ a.d. Bečej.
Đukić, Đ., Bjelica, V., & Ristić, Ž. (2005). Bankarstvo. Beograd: Ekonomski fakultet.
Hadžić, M. (2009). Bankarstvo. Beograd: Univerzitet Singidunum.
Ćirović, M. (2006). Bankarstvo. Beograd: Evropski centar za mir i razvoj Beograd.
Predavanja, analize studija slučaja i primera iz prakse, diskusije, prezentacija seminarskih radova.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 35 poena Završni ispit 65 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama pismeni ispit 65
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 25 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10