Izaberite stranicu
Шифра предмета 17МСТ01
Студијски програми
  • МСС Међународно пословање и финансије
ESPB 8
Број часова 3+3
Семестар 2
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је да свршени струковни економисти продубе и конкретизују знања о развоју и функционисању Европске уније, имајући у виду и тренутне процесе проширења, али и излазак Велике Британије из уније. С обзиром на разноврсност и различитост економских, индустријских, фискалних, трговинских, социјалних и осталих политика у ЕУ, потребно је стећи бољи увид у правила и легислативу преко којих оне функционишу. Врло важну улогу неопходно је посветити и могућности коришћења предприступних фондова за домаћа предузећа, политици добросуседских односа, као и квотама и другим ограничењима која је неопходно поштовати при пословању са ЕУ.
Након овог предмета, студенти ће, најпре теоријски, а затим и практично бити у стању да разумеју и примене правила у пословању у различитим сферама ЕУ. Постоје многе области, димензије и директиве које могу отежати, али истовремено и олакшати пословање домаћих предузећа са ЕУ. Студенти ће стећи знање из области заједничке пољопривредне политике, конкурентности, фискалне, транспортне, енергетске као и регионалне политике ЕУ. Студенти ће бити оспособљени за лакше обављање сложенијих пословних трансакција са предузећима у ЕУ, али и за аплицирање за средства из предприступних фондова уније.
Теоријска настава

• Политика конкурентности.

• Заједничка пољопривредна политика (циљеви, имплементација, субвенције, протекционизам, фондови).

• Трговинска и политика међународне економске кооперације (трговински односи унутар земаља уније, као и са САД, Кином, Русијом, Јапаном, земљама у развоју).

• Еврозона и њен значај (увођење, спровођење и потешкоће).

• Фискална интеграција (порески принципи, корпоративне таксе, индиректни и директни порези, порез на додату вредност).

• Енергетска политика.

• Мобилност радне снаге у ЕУ.

• Регионална политика (регионалне разлике у развијености чланица, однос север-југ).

• Проширење ЕУ (услови, политички и економски ефекти).

Практична настава

• Анализа студија случаја и конкретних примера из праксе.
Baldwin, R., & Wyplosz, C. (2010). Ekonomija evropskih integracija, 3. izdanje. Beograd: Data status.

Jones, E., Menon, A., & Weatherill, S. (2013). The Oxford Handbook of the European Union. Oxford: Oxford University Press.

Дамњановић, J., и Ђурић, Д. (2013). Међународна економија. Нови Сад: Алфа-граф НС.

Jovanović, M. (2013). The Economics of European Integration, Second Edition. Cheltenham: Edward Elgar.
Ex catedra предавања и вежбе уз активно учешће студената. Студије случаја. Презентације краћих писаних есеја и семинарских радова студената. Интерактивни рад у форми дискусије и изношења индивидуалних ставова и закључака о конкретним проблемима.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 45
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 10 усмени испит
остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 30  
практичан рад: 10