Izaberite stranicu
Шифра предмета 17МСА20
Студијски програми
  • МСС Међународно пословање и финансије
ESPB 7
Број часова 3+2
Семестар 1
Статус предмета Обавезни
Потреба изучавања економских интеграција интензивирана је после Другог светског рата, када су земље света започеле привредни опоравак. Јавио се велики број различитих врста и облика међународних интеграција, од једноставног снижавања царинских стопа, па до формирања економских унија. Управо ова разноликост и сложеност економских интеграција их опредељује за дубље изучавање. Свака међународна интеграција има своје специфичности које је потребно разумети и савладати правила по којима функционишу да би се успешно пословало на таквим тржиштима, нарочито услед непрестаног настајања, нестајања и мењања форми постојећих интеграција. Стога је и циљ овог предмета да студентима приближи ову, пре свега, актуелну проблематику и оспособи их за пословање на таквим тржиштима.
Након савладавања градива из овог предмета, студенти ће бити оспособљени да разумеју узроке настанка, развоја и начина функционисања различитих врста и облика међународних интеграција, као и статичке и динамичке ефекте стварања интеграција. С обзиром на упућеност домаћих трговинских токова ка Европској унији, евроазијској интеграцији и сл. студенти ће усвојити неопходна знања за пословање у оквиру ових интеграција, али и разумети правила и начела Светске трговинске организације чијем чланству Србија тежи.
Теоријска настава

• Дефиниције, врсте и облици међународних интеграција.

• Светска трговинска организација и економске интеграције.

• Царинске уније, статички и динамички приступ.

• Заједничка тржишта (мобилност радне снаге, земља порекла робе, СДИ, ТНЦ).

• Економске уније (Европска унија, Евроазијска унија).

• Интеграционе групе (NАFTA, LАFТА, МERCOSUR, ASEAN, CEFTA).

• Ефекти креирања међународних интеграција.Практична настава

• Анализа студија случаја и конкретних примера из праксе
Салваторе, Д. (2014). Међународна економија. Београд: ЦИД Економског факултета.

Дамњановић, J., и Ђурић, Д. (2012). Међународно пословање. Нови Сад: Алфа-граф НС.

Jovanovic, М. (2015). Тhe Economics of International Integration, Second Еdition. Cheltenham: Edward Elgar.
Ex catedra предавања и вежбе уз активно учешће студената. Презентације краћих писаних есеја и семинарских радова студената. Дебате о примерима из праксе. Анализа студија случаја. Интерактивни рад у форми дискусије и изношења индивидуалних ставова и закључака о извесним проблемима
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 65 поена Завршни испит 35 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 35
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 40 усмени испит
остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: 10