Izaberite stranicu
Шифра предмета 17МСТ08
Студијски програми
  • МСС Међународно пословање и финансије
ESPB 6
Број часова 3+2
Семестар 2
Статус предмета Изборни
Основни циљ овог предмета јесте овладавање знањима потребним за управљање предузећем у ситуацији када се као циљ поставља јачање његове конкурентске позиције на тржишту. Поред тога, студенти ће стећи знања неопходна да се разуме како се на гранском нивоу гради и због чега се губи добра конкурентска позиција, што је од примарног значаја за селекцију делатности и гране пословања. Савладавањем овог предмета студенти развијају способност аналитичког мишљења и самосталног расуђивања у реалним ситуацијама из пословног окружења, поткр

пљених бројним примерима из домаће и међународне пословне праксе.
Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности (компетенције): темељно познавање и разумевање концепта конкурентности чије изучавање заузима приоритетно место у водећим пословним школама у свету; способност решавања конкретних задатака везаних за пословање предузећа, као и стварање основа за креирање структуре привреде која би омогућила динамичнији раст извоза од увоза; способност повезивања знања из различитих области пословног управљања и њихова примена; способност праћења и примене новина у области пословног управљања у ширем смислу и конкурентности у ужем смислу; способност развоја вештина и спремност у употреби знања у области унапређивања конкурентности, како на нивоу предузећа, тако и на нивоу целокупне привреде; способност употребе информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима у оквиру области пословног управљања.
Теоријска настава

• Глобализација и савремении трендови у унапређењу пословања и конкурентности.

• Конкурентност као основа економског раста и развоја.

• Савремени концепт конкурентности предузећа и привреде.

• Аспекти и показатељи конкурентности.

• Анализа конкурентности домаће привреде и њених предузећа.

• Мере унапређења конкурентности домаће привреде.

• Фактори конкурентности домаћих предузећа.

• Знање као фактор унапређења пословања.

• Квалитет у функцији побољшања пословних перформанси.

• Улога државе у процесу унапређења конкурентности.

• Искуства других земаља у подизању конкурентности предузећа и привреде.Практична настава

• Анализа студија случаја.
Бошковић, Г., и Анђелковић-Пешић, М. (2011). Управљање квалитетом – основа конкурентности предузећа и привреде. Ниш: Економски факултет.

Porter, E. (2008). О конкуренцији. Београд: Факултет за економију, финансије и администрацију.

Салваторе, Д. (2014). Међународна економија. Београд: ЦИД Економског факултета.

Porter, E. (2007). Konkurentska prednost: postizanje i održavanje vrhunskog poslovanja. Zagreb: Masmedia.
Предавања и вежбе, студије случаја.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 45 поена Завршни испит 55 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 55
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит
остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: