Izaberite stranicu
Šifra predmeta
Studijski programi
  • MSS Međunarodno poslovanje i finansije
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 1
Status predmeta Izborni
Osnovni cilj ovog predmeta jeste ovladavanje znanjima potrebnim za upravljanje preduzećem u situaciji kada se kao cilj postavlja jačanje njegove konkurentske pozicije na tržištu. Pored toga, studenti će steći znanja neophodna da se razume kako se na granskom nivou gradi i zbog čega se gubi dobra konkurentska pozicija, što je od primarnog značaja za selekciju delatnosti i grane poslovanja. Savladavanjem ovog predmeta studenti razvijaju sposobnost analitičkog mišljenja i samostalnog rasuđivanja u realnim situacijama iz poslovnog okruženja, potkr

pljenih brojnim primerima iz domaće i međunarodne poslovne prakse.
Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti (kompetencije): temeljno poznavanje i razumevanje koncepta konkurentnosti čije izučavanje zauzima prioritetno mesto u vodećim poslovnim školama u svetu; sposobnost rešavanja konkretnih zadataka vezanih za poslovanje preduzeća, kao i stvaranje osnova za kreiranje strukture privrede koja bi omogućila dinamičniji rast izvoza od uvoza; sposobnost povezivanja znanja iz različitih oblasti poslovnog upravljanja i njihova primena; sposobnost praćenja i primene novina u oblasti poslovnog upravljanja u širem smislu i konkurentnosti u užem smislu; sposobnost razvoja veština i spremnost u upotrebi znanja u oblasti unapređivanja konkurentnosti, kako na nivou preduzeća, tako i na nivou celokupne privrede; sposobnost upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u ovladavanju znanjima u okviru oblasti poslovnog upravljanja.
Teorijska nastava

• Globalizacija i savremenii trendovi u unapređenju poslovanja i konkurentnosti.

• Konkurentnost kao osnova ekonomskog rasta i razvoja.

• Savremeni koncept konkurentnosti preduzeća i privrede.

• Aspekti i pokazatelji konkurentnosti.

• Analiza konkurentnosti domaće privrede i njenih preduzeća.

• Mere unapređenja konkurentnosti domaće privrede.

• Faktori konkurentnosti domaćih preduzeća.

• Znanje kao faktor unapređenja poslovanja.

• Kvalitet u funkciji poboljšanja poslovnih performansi.

• Uloga države u procesu unapređenja konkurentnosti.

• Iskustva drugih zemalja u podizanju konkurentnosti preduzeća i privrede.Praktična nastava

• Analiza studija slučaja.
Bošković, G., i Anđelković-Pešić, M. (2011). Upravljanje kvalitetom – osnova konkurentnosti preduzeća i privrede. Niš: Ekonomski fakultet.

Porter, E. (2008). O konkurenciji. Beograd: Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju.

Salvatore, D. (2014). Međunarodna ekonomija. Beograd: CID Ekonomskog fakulteta.

Porter, E. (2007). Konkurentska prednost: postizanje i održavanje vrhunskog poslovanja. Zagreb: Masmedia.
Predavanja i vežbe, studije slučaja.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 45 poena Završni ispit 55 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 55
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit
ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: