Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17MST02
Studijski programi
  • MSS Međunarodno poslovanje i finansije
ESPB 8
Broj časova 3+3
Semestar 1
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je obnavljanje postojećih znanja i razvijanje svih jezičkih veština i kompetencija neophodnih za usmenu i pismenu komunikaciju na engleskom jeziku u savremenom poslovnom svetu.
Po završetku kursa student će ovladati neophodnom stručnom terminologijom, razviće jezičku i pragmatičku kompetenciju kako bi mogao da samostalno i fluentno zatraži, protumači i pruži informacije iz oblasti struke usmeno (direktni kontakt, kontakt telefonom ili preko interneta) ili u pisanom obliku (poslovno pismo, imejl, slajdovi, tabele, grafikoni), argumentuje svoje mišljenje u vezi sa temama struke, interpretira numeričke podatke, prati i održi prezentaciju i protumači autentične tekstove iz oblasti struke uz pomoć rečnika.
Teorijska nastava

• Jezička i pragmatička kompetencija u okviru sledećih tema /situacija: uspostavljanje i održavanje poslovnog kontakta; kulturološke različitosti; prezentacije organizacija, proizvoda i usluga; sastanci; javne diskusije; telekonferisanje; pregovori; vrste finansijskih institucija i proizvoda; struktura i vrste banaka; korporativno bankarstvo; finansijska regulativa.

• Fokus je na pragmatičkoj kompetenciji i stručnoj terminologiji, uz obnavljanje i proširivanje znanja iz gramatike (član, pridevi, glagoli i glagolski oblici, veznici i složene rečenice), i obogaćivanje vokabulara opšteg engleskog jezika neophodnog za komunikaciju u poslovnim situacijama.Praktična nastava

• Studija slučaja, prezentacija, simulacija poslovnih situacija.
Powel, M., & Allison, J. (2014). In Company 3.0. Upper-Intermediate. Macmillan.

Rosenberg, M. (2013). English for Banking and Finance 2. Vocational English. Pearson Education.

Tomalin, B. (2012). Key Business Skills. Collins.

Emmerson, P. (2010). Business Grammar Builder, 2nd edition. Mackmillan, UK

Relevantan aktuelan materijal sa interneta (članci iz novina i časopisa, video zapisi).
Predavanja i vežbe, prezentacija, studije slučaja.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 35
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit 10
ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: 10