Izaberite stranicu
Шифра предмета 17МСТ02
Студијски програми
  • МСС Међународно пословање и финансије
ESPB 8
Број часова 3+3
Семестар 1
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је обнављање постојећих знања и развијање свих језичких вештина и компетенција неопходних за усмену и писмену комуникацију на енглеском језику у савременом пословном свету.
По завршетку курса студент ће овладати неопходном стручном терминологијом, развиће језичку и прагматичку компетенцију како би могао да самостално и флуентно затражи, протумачи и пружи информације из области струке усмено (директни контакт, контакт телефоном или преко интернета) или у писаном облику (пословно писмо, имејл, слајдови, табеле, графикони), аргументује своје мишљење у вези са темама струке, интерпретира нумеричке податке, прати и одржи презентацију и протумачи аутентичне текстове из области струке уз помоћ речника.
Теоријска настава

• Језичка и прагматичка компетенција у оквиру следећих тема /ситуација: успостављање и одржавање пословног контакта; културолошке различитости; презентације организација, производа и услуга; састанци; јавне дискусије; телеконферисање; преговори; врсте финансијских институција и производа; структура и врсте банака; корпоративно банкарство; финансијска регулатива.

• Фокус је на прагматичкој компетенцији и стручној терминологији, уз обнављање и проширивање знања из граматике (члан, придеви, глаголи и глаголски облици, везници и сложене реченице), и обогаћивање вокабулара општег енглеског језика неопходног за комуникацију у пословним ситуацијама.Практична настава

• Студија случаја, презентација, симулација пословних ситуација.
Powel, M., & Allison, J. (2014). In Company 3.0. Upper-Intermediate. Macmillan.

Rosenberg, M. (2013). English for Banking and Finance 2. Vocational English. Pearson Education.

Tomalin, B. (2012). Key Business Skills. Collins.

Emmerson, P. (2010). Business Grammar Builder, 2nd edition. Mackmillan, UK

Релевантан актуелан материјал са интернета (чланци из новина и часописа, видео записи).
Предавања и вежбе, презентација, студије случаја.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 35
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит 10
остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: 10