Izaberite stranicu
Šifra predmeta ST13Nfbdl
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo - DLS
ESPB 5
Broj časova 2+2
Semestar 5
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je da studenti ovladaju razumevanjem, govorom, čitanjem i pisanjem, kao i odgovarajućom stručnom poslovnom terminologijom sa posebnim fokusom na svakodnevne situacije u poslovnoj sferi.
Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti (kompetencije): stiče znanja iz svih nivoa jezičke strukture (fonetike, morfologije, sintakse i semantike); razvija sve jezičke veštine (čitanje, slušanje, pisanje, govor); proširuje svest o sociolingivistikčkim i kulturološkim razlikama; razvija stratešku kompetenciju; shvata značaj poznavanja jezičkog, kulturnog i situacionog konteksta za pravilan izbor jezičkih sredstava; koristi osnovne oblike pismene komunikacije; koristi samostalno pisane rečnike i rečnike u elektronskoj formi; čitai tumači brojčane zapise; primenjuje stečeno znanje i daljemože samostalno da radi na usvajanju jezika.
Teorijska nastava
• Gramatičke strukture: prezent; perfekat; modalni glagoli; imenice i građenje složenica; lične i prisvojne zamenice; komparacija prideva; neodređene zamenice; futur.
• Teme: Predstavljanje i upoznavanje sa drugim ljudima; izgled, osobine, navike i osećanja ljudi; dom, porodica i aktivnosti u slobodno vreme; posao i poslovne aktivnosti; događaji i ličnosti iz prošlosti; prirodno okruženje; zemlje i gradovi; aktuelna dešavanja u tekstovima za poslovni nemački.
• Leksika iz jezika struke vezana za svakodnevne situacije u poslovnoj sferi.
• Pisana i usmena komunikacija (prezentacije, biografije, različite vrste poslovnih pisama).

Praktična nastava
• Uvežbavanje gramatičkih struktura nemačkog jezika kroz govorne situacije i usvajanje određenog vokabulara. Razvijanje svih jezičkih aktivnosti (čitanje, pisanje, govor, razumevanje pisanog i slušanog teksta).
• Simulacija razgovora na obrađene teme iz poslovnog života (rad u paru ili grupi).
• Analiza studija slučaja
Becker, N., & Braunert, J. (2009). Alltag, Beruf & Co 2, Kursbuch + Arbeitsbuch. Ismaning, Deutschland: Max Hueber VerlagDahmen, K. et all. (2015). Schritte Plus im Beruf. Lesetexte. Aktuelle Texte aus Wirtschaft und Beruf. Ismaning, Deutschland: Max Hueber Verlag.
Becker, N., Braunert, J.& Schlenker, W. (2005). Unternehmen Deutsch Grundkurs, Kursbuch.Stuttgart, Deutschland: Klett Verlag.
Becker, N., & Braunert, J. (2004). Unternehmen Deutsch Grundkurs. Arbeitsbuch. Stuttgart, Deutschland: Klett Verlag.
Interaktivna nastava, upotreba audio i video materijala.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 35 poena Završni ispit 65 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama pismeni ispit 65
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 25 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10