Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17ST09R
Studijski programi
ESPB 5
Broj časova 2+2
Semestar 4
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta jeutvrđivanje postojećih znanja iusavršavanje govornog stila za vođenje poslovnih razgovora i jezičkih znanja pisanog poslovnog stila korespodencije na ruskom jeziku.
Nakon završetka studijskog programa student će biti sposoban da:

• razume pojedinosti u razgovoru, činjenice i argumente u prezentaciji ili predavanju koje sluša uživo ili sa audio i video zapisa,

• aktivno učestvuje u razgovoru ili samostalno govori o poslovnim temama,

• interpretira i komentariše raznovrsne sadržaje medijske produkcije, obrazlažući stavove i navodeći argumente,

• piše lično ili poslovno pismo za različite svrhe, izveštaj i esej u kojima se prezentuju informacije iz različitih izvora, argumenti i lični stavovi,

• precizno i adekvatno upotrebljava veći broj reči, izraza, idioma, uobičajene gramatičke, pravopisne norme i formule učtivosti,

• primenjuje širok repertoar strategija (parafraziranje, upotrebe konteksta, rečnika, zaključivanje, upoređivanje).
Teorijska nastava

• Teme: Uspeh, putovanja, doček gostiju, inovacije, komunikacije, konflikti, prijem u radni odnos, pokretanje i vrste reklama, finansije, dinamika prodaje, investicije, novi biznis.

• Gramatika: Fonetika: izgovor i intonacija, Morfologija: aktine i pasivne konstrukcije sa glagolima nesvršenog i svršenog vida, izražavanje uslova, povratni glagoli, glagolski pridevi, glagolski prilozi, brojevi, izražavanjekoličine i poređenja, izražavanje prostornih odnosa, Leksika gore navedene tematike.Praktična nastava:

• Simulacija govornih situacija (dogovaranje uslova saradnje, putovanje u Rusiju, doček partnera, zaključivanje ugovora, problem komunikacije u preduzeću, poseta biznis seminaru, izbor kadra, sastavljanje biznis plana, opisivanje grafikona prodaje, sastavljanje pisma opomene, poziv za saradnju).
Kotone, L. V. (2014). Russkiй яzыk dlя delovogo obщeniя (B1), Učebnoe posobie. Sankt-Peterburg: Zlatoust.

Kotone, L. V. (2014). Russkiй яzыk dlя delovogo obщeniя (B1), Rabočaя tetradь. Sankt-Peterburg: Zlatoust.

Milinković, LJ. (1994). Poslovna korespodencija na ruskom jeziku. Beograd: Savremena administracija.

Marojević, M. (2006). Ruski poslovni jezik. Beograd: Beogradska poslovna škola.

Laskareva, E. R. (2008). Čistaя grammatika. Sankt-Peterburg: Zlatoust.

Video i audio materijal koji prate udžbenik i obrazovni materijal dostupan na internetu.
Interaktivna nastava, samostalni, grupni rad i rad u paru.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 45 poena Završni ispit 55 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 40
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit 15
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: