Izaberite stranicu
Šifra predmeta 20ST05fbdl
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo - DLS
ESPB 7
Broj časova 3+2
Semestar 2
Status predmeta Obavezni
Sticanje teorijsko-analitičkih i primenjenih znanja iz oblasti računovodstva kroz upoznavanje osnovnih računovodstvenih izveštaja, osnovnih evidencija (hronološke i sistematske) i zakonske i profesionalne računovodstvene regulative.
Sticanje sposobnosti za samostalno knjiženje poslovnih (knjigovodstvenih) promena, izračunavanje finansijskog rezultata i sastavljanje odgovarajućih finansijskih izveštaja
Teorijska nastava
• Bilans stanja i Bilans uspeha.
• Proces knjiženja (hronološka i sistematska evidencija).
• Pribavljanje finansijskih sredstava.
• Knjigovodstveno obuhvatanje: stalne imovine, obrtne imovine, procesa proizvodnje, realizacije.
• Predzaključna knjiženja.
• Obračun i raspodela rezultata.

Praktična nastava
• Studije slučaja.
Đorđević, S. M., & Đukanović, S. (2013). Finansijsko računovodstvo. Novi Sad: Visoka poslovna škola strukovnih studija.
Đorđević, S .M., & Zakić, V. (2016). Finansijsko računovodstvo. Novi Sad: Visoka poslovna škola strukovnih studija.
Škarić-Jovanović, K. (2015). Finansijsko računovodstvo. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu.
Phillips, F., Libby, R., & Libby, P. A. (2011). Fundamentals of financial accounting. New York: Mc Graw-Hil
Klasična eks-katedra predavanja. Izučavanje na primerima (case studies), uz upotrebu savremenih softverskih prezentacija iz strane literature (na engleskom jeziku). Analiza rezultata sa testova i javna odbrana seminarskih radova.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 30 poena Završni ispit  70 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama pismeni ispit 70
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 20 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10