Izaberite stranicu
Šifra predmeta
Studijski programi
  • MSS Međunarodno poslovanje i finansije
ESPB 4
Broj časova 0+0+6
Semestar 4
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta Stručna praksa II je da studenti u praktičnim uslovima unaprede sposobnosti za rešavanje konkretnih praktičnih problema iz oblasti međunarodnih i finansijskih poslova i da unaprede praktična znanja iz datih oblasti. Pored toga, cilj je da se studenti osposobe da primenom stručnih i stručno-aplikativnih znanja u poslovnoj praksi, doprinesu rešavanju složenih praktičnih problema koji postoje u privrednoj ili javnoj instituciji u okviru koje obavljaju stručnu praksu. Cilj je da studenti razvijaju veštine za kreativno rešavanje problema i donošenje operativnih odluka i da kroz timski rad daju doprinos u rešavanju nekog praktičnog problema te institucije. Urednim evidentiranjem obavljenih zadataka i datih doprinosa u rešavanju pomenutog problema, studenti sakupljaju materijale (dokumente, proračune,...) koji predstavljaju osnov za izradu master rada.
Po završetku ovog predmeta studenti će biti osposobljeni da unaprede primenu prethodno stečenih teorijskih i stručnih znanja u rešavanju praktičnih problema u okviru izabranog preduzeća ili institucije. Studenti će u praktičnim uslovima dodatno razviti sposobnost uočavanja problema, kritičke analize i traženja alternativnih rešenja, kao i izrade i prezentacije rada, koji može da predstavlja osnov za izradu master rada.
Praktičan rad u okviru stručne prakse II podrazumeva: visok nivo interakcije na relaciji mentor-kandidat, definisanje plana realizacije stručne prakse, definisanje cilja i zadatka istraživanja, utvrđivanje i opis osnovnog problema, definisanje osnovnih metoda, tehnika i instrumenata za realizaciju projekta stručne prakse, definisanje oblika prezentacije rezultata istraživanja (pisani dokument, usmena prezentacije, elektronska prezentacija,...), definisanje sadržaja završnog izveštaja o obavljenoj stručnoj praksi. Programski zadaci i projekti praktičnog karaktera odnose se na tematsko područje međunarodnog poslovanja i finansija.
Studenti u toku izvođenja stručne prakse kroz intenzivnu komunikaciju sa mentorom i izabranim predstavnikom organizacije i korišćenjem osnovnih analitičkih, sintetičkih i stručnih metoda, treba da napišu praktičan rad čiji je cilj rešavanje konkretnog poslovnog problema izabrane institucije.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 70 poena Završni ispit 30 poena
praktični rad  u izabranoj insitituciji/organizaciji 35 pismeni ispit
dnevnik stručne prakse 35 usmeni ispit- prezentacija obavljenih zadataka i usmena odbrana praktičnog rada 30