Izaberite stranicu
Шифра предмета 17МСА05
Студијски програми
  • МСС Међународно пословање и финансије
ESPB 4
Број часова 0+0+6
Семестар 3
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета Стручна пракса II је да студенти у практичним условима унапреде способности за решавање конкретних практичних проблема из области међународних и финансијских послова и да унапреде практична знања из датих области. Поред тога, циљ је да се студенти оспособе да применом стручних и стручно-апликативних знања у пословној пракси, допринесу решавању сложених практичних проблема који постоје у привредној или јавној институцији у оквиру које обављају стручну праксу. Циљ је да студенти развијају вештине за креативно решавање проблема и доношење оперативних одлука и да кроз тимски рад дају допринос у решавању неког практичног проблема те институције. Уредним евидентирањем обављених задатака и датих доприноса у решавању поменутог проблема, студенти сакупљају материјале (документе, прорачуне,...) који представљају основ за израду мастер рада.
По завршетку овог предмета студенти ће бити оспособљени да унапреде примену претходно стечених теоријских и стручних знања у решавању практичних проблема у оквиру изабраног предузећа или институције. Студенти ће у практичним условима додатно развити способност уочавања проблема, критичке анализе и тражења алтернативних решења, као и израде и презентације рада, који може да представља основ за израду мастер рада.
Практичан рад у оквиру стручне праксе II подразумева: висок ниво интеракције на релацији ментор-кандидат, дефинисање плана реализације стручне праксе, дефинисање циља и задатка истраживања, утврђивање и опис основног проблема, дефинисање основних метода, техника и инструмената за реализацију пројекта стручне праксе, дефинисање облика презентације резултата истраживања (писани документ, усмена презентације, електронска презентација,...), дефинисање садржаја завршног извештаја о обављеној стручној пракси. Програмски задаци и пројекти практичног карактера односе се на тематско подручје међународног пословања и финансија.
Студенти у току извођења стручне праксе кроз интензивну комуникацију са ментором и изабраним представником организације и коришћењем основних аналитичких, синтетичких и стручних метода, треба да напишу практичан рад чији је циљ решавање конкретног пословног проблема изабране институције.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 поена Завршни испит 30 поена
практични рад  у изабраној инсититуцији/организацији 35 писмени испит
дневник стручне праксе 35 усмени испит- презентација обављених задатака и усмена одбрана практичног рада 30