Izaberite stranicu
Šifra predmeta 16SA93
Studijski programi
 • Primenjena informatika
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 6
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je da upozna studente sa praktičnim znanjem i veštinama neophodnim za adekvatno upravljanje intelektualnom svojinom sa posebnim osvrtom na specifičnosti IS u IT sektoru. Studenti će steći razumevanje značaja intelektualne svojine za poslovni model i u kakvoj je ona vezi sa poslovnim ciljevima. Time će povećati svoje preduzetničke sposobnosti i spremnost da u svojoj budućoj karijeri optimalno iskoriste benefite od proizvoda ili usluga zaštićenih pravima IS. Predmet kombinuje akademsko znanje i praktične smernice za optimalno upravljanje sredstvima u samoj praksi. Predavanja i vežbe su zasnovani na na iskustvu iz prakse i teorijskom znanju.
Savladavanjem planiranog sadržaja studenti će biti sposobni da:
• Prepoznaju značaj, specifičnost i funkcije IS
• Razumeju značaj IS za razvoj MSP
• Identifikuju različite oblike IS, razumeju proces patentiranja proizvoda i tehnologija
• Primene osnovne principe upravljanja IS
• Primene različite vrste zaštite IS u zavisnosti od tipa resursa IS koji žele da zaštite
• Da procene komercijalnu korist i vrednost sredstava IS
• Da primene različite mehanizme finansiranja IS
• Da razumeju različite metode ekstradžovanja vrednosti iz IS
1. Makroekonomsko okruženje i neopipljiva sredstva (EU politika intelektualne svojine, Globalni kontekst intelektualne svojine, Pravni i institucionalni okvir intelektualne svojine Republike Srbije)
2. Intelektualna svojina i mala i srednja preduzeća ( Značaj IS za MSP sektor, EU politika ojačavanju MSP sektora, EU infrastruktura za primenu politike za MSP sektor, MSP sektor u rbiji i zaštita IS.
3. Uvod u intelektualnu svojinu i kategorije prava intelektualne svojine (Patenti, Autorsko pravo, Industrijski dizajn, Poslovna tajna, Žig, oblici IS u IT sektoru)
4. Sistem IS i implementacija strategije IS u poslovnom procesu (Poslovno okruženje, Poslovna ideja – poslovni koncept, Vizija i fokus, Proizvodi i usluge, Klijenti i tržišta, Konkurentska prednost, Marketing koncept i marketing miks)
5. Sistem intelektualne svojine i implementacija strategije IS u kontekstu razvoja proizvoda (Razvoj proizvoda, Stvaranje ideje, Studija izvodljivosti i evaluacija, Scenario analiza i analiza rizika, faza razvoja, komercijalizacija)
6. Intelektualna svojina u kontekstu izvoznih i međunarodnih poslovnih aktivnosti (IS i izvozni poslovi, ugovori, licence i transfer tehnologije, praktična pitanja oko IS u vezi razvijanja biznis plana)
7. Finansiranje razvijanja IS i razvojni izazovi kompanija (Pokretanje finansiranja, osnivačka faza, faza ekspanzije i razvoja, zrela kompanija, veza između snažnog rasta i visokog rizika, rizik insolventnosti.
8. Forme finansiranja putem duga i njihova veza sa IS (formalni i neformalne kreditne linije, pozamljivanje zasnovano na imovini kompanije, kapital za poslovne poduhvate, pozajmljivanje bez posredovanja finansijskih institucija)
9 Oblici finansiranja zasnovanog na akcijama i njihova veza sa IS (Crowdfunding, Poslovni anđeli, kapital za poslovne poduhvate i privatni kapital)
10. Realizovanje vrednoasti iz IS (Metode ekstrahovanja vrednosti, korišćenje osiguranja za umanjenje rizika)
Praktična nastava
Studije slučaja, simulacija i rešavanje konkretnih situacija, projektni individualni i timski zadaci, primeri iz prakse
• Banking and IP?: The role of intellectual property and intangible assets in facilitating business finance, The Intellectual Property Office, 6 November 2013, Newport
• Final Report from the Expert Group on Intellectual Property Valuation, European Commission
• Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014.
• IP Valuation at the Hungarian Intellectual Property Office, Zavod za intelektualnu svojinu Mađarske, 2013
• NEW SOURCES OF GROWTH: KNOWLEDGE-BASED CAPITAL – KEY ANALYSES AND POLICY CONCLUSIONS – SYNTHESIS REPORT, OECD 2013
• I. Brkić (2010) Mala i Srednja preduzeća i intelektualna svojina, Centar za razvoj preduzetničkog društva,
• INTELLECTUAL PROPERTY ISSUES IN BUSINESS OPERATIONS - THE WORKBOOK, Finski zavod za patente i registraciju & SWOT Consulting Finland Ltd, 2005
• Tajne intelektualne svojine – vodič za male i srednje izvoznike, ITC/WIPO, Ženeva, 2003
Učenje kroz diskusiju, diskusije o zadatoj literaturi i studijama slučaja, pozivanje stručnjaka iz prakse da podele svoja iskustva o specifičnim temama u okviru predmeta, simulacije crowd-funding-a, sprovođenje istraživačkih projekata, individualnih i kolektivnih, igranje uloga postavljanjem hipotetičkih situacija.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

 • Predispitne obaveze 45 poena
  • prisustvo na predavanjima i vežbama          5 poena
  • provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 poena
  • ostale aktivnosti 10 poena
 • Završni ispit 55 poena
  • pismeni ispit 25 poena
  • usmeni ispit 30 poena