Izaberite stranicu
Šifra predmeta 20ST06fbdl
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo - DLS
ESPB 7
Broj časova 3+2
Semestar 3
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je sticanje osnovnih znanja i veština karakterističnih za finansijsko poslovanje. Po završetku procesa učenja studenti bi trebalo da nauče da razlikuju i opišu osnovne pristupe finansijskom poslovanju i da primene osnovne tehnike finansijske analize. Cilj je da studenti nauče da definišu osnovna pravila kratkoročnog i dugoročnog finansiranja kao i menadžerske nivoe finansijskih kontrola. Takođe, cilj predmeta je da po završetku procesa učenja studenti znaju da opišu osnovne kriterijume i primene osnovne metode koje se koriste prilikom kapitalnog budžetiranja, kao i da steknu funkcionalna znanja vezana za karakteristike finansijkih tržišta, sa posebnim osvrtom na definisanje i razlikovanje uloga koje na finasijskim tržištima imaju centralne banke, poslovne banke, institucionalni investitori i druge finansijske institucije.
Po završetku procesa učenja u okviru predmeta Uvod u finansije, studenti će biti u stanju da:
• definišu osnovne metode i tehnike finansijske analize,
• definišu i opišu osnovna pravila kratkoročnog i dugoročnog finansiranja,
• analiziraju postupke donošenja odluka u vezi dugoročnih investicionih projekata,
• opišu osnovne principe funkcionisanja različitih tipova finansijskih tržišta,
• definišu ulogu centralne banka, poslovnih banaka i ostalih finansijskih institucija na određenom finansijskom tržištu.
Teorijska nastava
• Opšti pristupi finansijskom poslovanju.
• Tehnike finansijske analize .
• Pravila finansiranja i finansijska politika, kratkoročno i dugoročno finansiranje.
• Menadžerski nivoi i finansijska kontrola.
• Kapitalno budžetiranje i rizik.
• Finansijska tržišta.
• Centralna banka, poslovne banke, osiguravajuća društva i druge finansijske institucije.
• Međunarodno kretanje kapitala.
• Uvod u javne finansije.

Praktična nastava
• Primena razmatranih tehnika putem proračuna na konkretnim primerima.
Brealy, R., Myers, S., & Marcus, A. (2007). Fundamentals of Corporate Finance. Boston: McGraw-Hill.
Krasulja, D., & Ivanišević, M. (2006). Poslovne finansije. Beograd: CID Ekonomskog fakulteta u Beogradu.
Paunović, S., B. (2009). Finansijsko poslovanje i tržište kapitala. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede.
Članci u časopisima, knjigama i internetu.
Predavanja, vežbe; analiza primera iz poslovne prakse, diskusije, izrade i prezentacije seminarskih radova
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 35 poena Završni ispit 65 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama pismeni ispit 65
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 25 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10