Izaberite stranicu
Šifra predmeta 16ST66
Studijski programi
ESPB 7
Broj časova 3+2
Semestar 3
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je da se omogući studentima upoznavanje osnovnih karakteristika savremenih programskih i elektronskih komponenti koje se koriste u robotici kao i mogućnosti primene robota u različitim okruženjima Dizajniranjem i izradom robota student razvija kreativne i manipulatorne sposobnosti prolazeći kroz kompletan proces od ideje, dizajna, do puštanja u rad funkcionalnog modela.
Savladavanjem planiranog sadržaja student će biti sposoban da:
• Primenjuje inženjerske tehnike projektovanja robo platformi,
• Kreira, održava i radi u sigurnom laboratorijskom okruženju,
• Kreira, tehničku dokumentaciju i plan projekata,
• Dizajnira autonomni robo sistem koji može da izvrši programirane zadatke,
Sadržaj predmeta
Teorijska nastava
• Uvod u robotiku
• Aktuatori i drajveri
• Kontrolne komponente
• Softver kontrolera
• Senzori
• Kinematika robota
• Diferencijalno kretanje
• Diferencijalno kretanje 2
• Dinamika - kontrola pozicija - sile
• Dinamika – višestepeni sistemi slobode
• Kompjuterizovana kontrola obrtnog momenta
• Navigacija mobilnih robo platformi
• Tele-robotika i virtuelna stvarnost
Praktična nastava
• Lab 1 Demontiranje robota - robo kontroler I / O interfejs, PVM
• Lab 2 Demontrianje robota - softver kontrolera i senzora ulaza
• Lab 3 Rasklapanje robota - osnovne kontrole i senzori
• Lab 4 Pravljenje robota: Koncept dizajn
• Lab 5 Pravljenje robota: Prototip
• Lab 6 Pravljenje robota: Prototip implementacija
• Lab 7 Pravljenje robota: Prototip sistem integracija
• Lab 8 Pravljenje robota – Prototip sistem integracija II,+4
• Lab 9 Pravljenje robota: Prototip testiranje
Arduino tutorial Copyright 2016 by Tutorials Point (I) Pvt. Ltd.
Popović M. Senzori u robotici, Beograd 1996
Robotics Projects Using the PICmicro - John Iovine, New York, 2004
Metode izvođenja nastave: Multimedijalna (Power point prezentacija) i interaktivna - putem kratkih testova, razumevanja gradiva i zajedničkog savladavanja partija koje u testu pokazuju najmanji stepen usvojenosti. Sastavni deo nastavnog procesa su radovi studenata na zadatu temu, individualne i grupne konsultacije po unapred zadatim oblastima. Praktični deo nastave odvija se kroz obavezne vežbe u malim grupama.
Predispitne obaveze 45 poena Završni ispit 55 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 25
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit 30
seminarski rad 10