Ercegovac Dajana

Zvanje

Asistent

E-mail dajana_vindzanovic@yahoo.com
Telefon 485-4046
Kabinet KABINET 36
Konsultacije Petak 12:55-14:55

BIOGRAFIJA

OBRAZOVANJE

 • III godina doktorskih studija na Ekonomskom fakultetu u Subotici, studijski program Ekonomija, modul Finansije. Oblast istraživanja su međunarodne finansije, bankarstvo, finansijska tržišta, inovacije i finansijski derivati.
 • Završene master studije na Ekonomskom fakultetu u Subotici,  smer  Finansije, bankarstvo i osiguranje sa prosečnom ocenom 10.00. Tema master rada je bila „Strategija poslovnih banaka na finansijskim tržištima“ kod mentora  Prof. dr Nenada Vunjaka (oktobar 2010).
 • Diplomirala sam na Ekonomskom fakultetu u Subotici, smer Finansijski menadžment i računovodstvo sa prosečnom ocenom položenih ispita 9.86, tema diplomskog rada je “Strategija upravljanja bilansnim pozicijama u banci sa osvrtom na Metals-banku a.d. Novi Sad”, kod mentora Prof. dr Nenada Vunjaka (oktobar 2007).
 • Pohađala sam „International Business Certificate Program“ na engleskom jeziku, koji je organizovan od strane Ekonomskog fakulteta u Subotici i državnog Univerziteta u Portlandu, Škole za poslovnu administraciju (februar – april 2006).

ISKUSTVO:  

 • Zaposlena sam kao asistent za užu naučnu oblast Računovodstvo i finansije na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu (izabrana u zvanje 10.02.2011). Pre toga sam bila izabrana za saradnika u nastavi za oblast Ekonomske nastavne discipline na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija Novi Sad (izabrana u zvanje 23.11.2007). Držala sam vežbe na sledećim predmetima u školskoj 2017/2018. godini: Upravljanje finansijskim rizicima, Međunarodno poslovno finansiranje,  Konkurentnost preduzeća i privrede i Izrada i implementacija biznis plana. Pored toga, držala sam vežbe i na sledećim predmetima: Nacionalna ekonomija, Bankarstvo, Finansijska tržišta i institucije, Upravljanje rizicima, Finansijsko računovodstvo, Marketing, Osnove menadžmenta, Osnove organizacije, Trgovinski menadžment i Poslovno komuniciranje.
 • U periodu od 26.02.2007. do 15.04.2007. godine sam radila honorarno u Narodnoj banci Srbije, Filijala Novi Sad, Centar za bonitet na poslovima elektronskog prijema, obradi i kontroli završnih računa u elektronskoj formi, kao i na obradi i kontroli papirnih  finansijskih izveštaja za mala pravna lica, preduzetnike i druga pravna lica.
 • U periodu od 01.07.2006. do 31.07.2006. godine sam uspešno realizovala stručnu praksu u trajanju od mesec dana u “Metals-Banci” a.d. Novi Sad, gde sam se upoznala sa radom banke kao celine i njenim sledećim organizacionim jedinicama: sektorom za ekonomske poslove – računovodstvo, deviznim sektorom, trezorom glavne ekspoziture, sektorom stanovništva, sektorom platnog prometa i sektorom plasmana i kredita.

 

Objavljeni naučno-stručni radovi:

 1. Boris Kuzman, Dajana Ercegovac, Mirela Momčilović, Development of Derivative Trading on Financial Market and Agribusiness Sector in Serbia, Ekonomika poljoprivrede, Vol. 65/2, str, 601-616.
 2. Dajana Ercegovac, Slobodanka Jovin, Željko Račić, Digitalna transformacija bankarskog sektora Srbije, SM2018 XXIII Internacionalni naučni skup Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Ekonomski fakultet u Subotici, april 2018, str. 480-488.
 3. Račić Željko, Dajana Ercegovac, Primena VaR metodologije na primeru upravljanja valutnim rizikom, Škola biznisa, 2017, broj 2, str. 179-188.
 4. Momčilović Mirela, Vlaović Begović Sanja, Tomašević Stevan, Ercegovac Dajana, Sustainable Growth Rate: Evidence from Agricultural and Food Enterprises, Management, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2015, broj 76, 63-75.
 5. Milić Dragana, Milošević Snežana, Ercegovac Dajana, Međunarodna regulativa u oblasti kapitalnih standarda u osiguravajućim društvima i bankarskom sistemu Srbije, Škola biznisa, 2014, broj 2, str. 221-233.
 6. Slobodanka Jovin, Mirela Momčilović, Dajana Ercegovac, Loan Portfolio Monitoring, XIV International Symposium SYMORG 2014 „New Business Models and Sustainable Competitiveness“, Fakultet organizacionih nauka, Zlatibor, 2014, str. 673-679.
 7. Mirela Momčilović, Sanja Vlaović Begović, Dajana Ercegovac, Određivanje stope rasta kao inputa diskontnih modela vrednovanja akcija, Škola biznisa, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad, 2013, broj 3-4, str. 160-170.
 8. Jelena Birovljev, Dajana Ercegovac, Milan Radaković, Perspektive uvođenja robnih fjučersa na finansijsko tržište Srbije, Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, 2012, broj 27, str. 13-29.
 9. Dajana Ercegovac, Sanja Vlaović Begović, Slobodanka Jovin, Institucionalna regulativa i prudenciona kontrola u funkciji prevazilaženja finansijske krize, XVII Internacionalni naučni skup SM 2012, Strategijski menadžment i prevazilaženje ekonomsko-finansijske krize, Ekonomski fakultet Subotica, 2012, str. 40.
 10. Dajana Ercegovac, Mirela Momčilović, The Risks Connected with Innovations on Financial Markets, ICEIRD 2012 – 5th International Conference on Entrepreneurship, Innovation and Regional Development, organizator je Fakultet za ekonomiju i poslovnu administraciju, Univerzitet u Sofiji, Bugarska, 2012, str. 244-253.
 11. Slobodanka Jovin, Dajana Ercegovac, Serbian SMEs contemporary non-credit sources of financing, ICEIRD 2012 – 5th International Conference on Entrepreneurship, Innovation and Regional Development, organizator je Fakultet za ekonomiju i poslovnu administraciju, Univerzitet u Sofiji, Bugarska, jun 2012, str. 405-412.
 12. Sanja Vlaović Begović, Dajana Ercegovac, Mirela Momčilović, The liquidity analysis of companies in manufacturing industry in Serbia, SYMORG 2012 – Innovative management and business performance, FON Beograd, Zlatibor, 2012, str. 788-792.
 13. Dajana Ercegovac, Mirela Momčilović, Investiciona strategija poslovnih banaka na finansijskim tržištima, Škola biznisa, Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad, 2012, broj 2, 35-48.
 14. Dajana Vindžanović, Slobodanka Jovin, Futures in Function of Risk Management and Financial Market Development, objavljen na engleskom jeziku u zborniku radova Međunarodnog naučnog skupa „Ekonomska teorija i praksa u savremenim uslovima“, organizator je Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet u Brčkom, 2011, 191-199.
 15. Slobodanka Jovin, Dajana Vindžanović, The Global Financial Crisis and its Effects on the Financial System of Serbia, objavljen na engleskom jeziku u zborniku radova Međunarodnog naučnog skupa „Ekonomska teorija i praksa u savremenim uslovima“, organizator je Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet u Brčkom, 2011, 79-85.
 16. Dajana Vindžanović, Mirela Momčilović, Savremeni trendovi i inovacije na finansijskim tržištima, objavljen u zborniku radova naučnog skupa „Savremeni trendovi u evropskoj ekonomiji: implikacije za Srbiju“, Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu, oktobar 2011, str. 70.
 17. Dajana Vindžanović, Mirela Momčilović, Sanja Vlaović Begović, Futures in Function of The Risk Management, objavljen na engleskom jeziku u zborniku radova konferencije I International Symposium EMC2011 – Engineering Management and Competitiveness 2011, koja je organizovana od strane Tehničkog fakulteta “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, 2011, str. 309-314.
 18. Mirela Momčilović, Sanja Vlaović Begović, Dajana Vindžanović, Capital Budgeting – A Tool for Improvement of Operations of Small and Medium Enterprises, objavljen na engleskom jeziku u zborniku radova konferencije 4th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD 2011 Ohrid, European Academy of Sciences and Arts i Macedonian Academy of Sciences and Arts, 2011, str. 820-826.
 19. Jovica Lazić, Dajana Vindžanović, Miodrag Paspalj, Ocena strategije investicionog ulaganja i implementacije investicione politike, objavljen u zborniku radova na Međunarodnoj naučno – stručnoj konferenciji o ekonomskom i regionalnom razvoju EUROBRAND, koja je organizovana od strane TQM Centra, Zrenjanin, 2010, 39-47.
 20. Mirela Momčilović, Sanja Vlaović Begović, Dajana Vindžanović, Budgeting – A Tool for Improvement of Operations of Small and Medium Enterprises, objavljen na engleskom jeziku u zborniku radova konferencije 3rd International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD 2010, koja je organizovana od strane Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, 2010, str. 537-546.
 21. Slobodanka Jovin, Željko Račić, Dajana Vindžanović, Neki aspekti uzroka svetske finansijske krize i njen uticaj na bankarski sistem Srbije, objavljen u zborniku radova Naučnog skupa povodom 50 godina rada i postojanja Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu, oktobar 2009.
 22. Dajana Vindžanović, Slobodanka Jovin, Mirela Momčilović, Sanja Vlaović, Merenje performansi i strategijski uticaj motivacije na unapređivanje performansi banaka, objavljen u zborniku radova XIV Internacionalnog naučnog skupa SM2009 na Paliću, organizovanog od strane Ekonomskog fakulteta u Subotici, maj 2009.
 23. Mirela Momčilović, Nenad Đokić, Željko Račić, Dajana Vindžanović, Ocena performansi kompanije putem racio analize, objavljen u zborniku radova XIV Internacionalnog naučnog skupa SM2009 na Paliću, organizovanog od strane Ekonomskog fakulteta u Subotici, maj 2009.
 24. Dajana Vindžanović, Sanja Vlaović, Statističko modeliranje rizičnih pojava u osiguranju, objavljen u zborniku radova naučnog skupa nacionalnog značaja sa međunarodnim učešćem SYM-OP-IS 2008 – Simpozijum o operacionim istraživanjima u Soko Banji, septembar 2008.
 25. Sanja Vlaović, Dajana Vindžanović, Trgovanje hartijama od vrednosti u funkciji privrednog razvoja, objavljen u zborniku radova naučnog skupa nacionalnog značaja sa međunarodnim učešćem SYM-OP-IS 2008 – Simpozijum o operacionim istraživanjima u Soko Banji, septembar 2008, 111-114.
 26. Dajana Vindžanović, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti, Škola biznisa, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad, 2008, broj 1, str. 44-53.
 27. Dajana Vindžanović, Strategija upravljanja rizičnom aktivom i „problematičnim“ nenaplativim potraživanjima banke, Škola biznisa, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad, 2008, broj 2, str. 63-74.
 28. Dajana Vindžanović, Strategija upravljanja aktivom i pasivom banke, Škola biznisa, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad, 2008, broj 3, str. 98-106.

Predavanja

  Vežbe

   MEĐUNARODNO POSLOVNO FINANSIRANjE (BOL. 17 - MS)
   KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 17 - MS)
   UPRAVLjANjE FINANSIJSKIM RIZICIMA (BOL. 17 - MS)
   IZRADA I IMPLEMENTACIJA BIZNIS PLANA (BOL. 12)

  Ispiti

   Materijali

   IZRADA I IMPLEMENTACIJA BIZNIS PLANA (BOL. 12)
   KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 17 - MS)
   KORPORATIVNE FINANSIJE (MS) (PRE BOL.)
   MEĐUNARODNO POSLOVNO FINANSIRANJE (BOL. 17 - MS)
   UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA (BOL. 17 - MS)
   UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA (MS)
   UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA (MS) (PRE BOL.)

   Obaveštenja

   23. januara 2018.
   Obaveštenje o popravnim kolokvijumima

   Obaveštavaju se studenti da ce se popravni kolokvijumi (iz Biznis plana, Upravljanja finansijskim rizicima, Međunarodnog poslovnog finansiranja i Konkurentnosti preduzeća i privrede) održati u vreme termina ispita.