Izaberite stranicu

dr Dajana Ercegovac

Funkcija Koordinator za nastavu
Zvanje

Predavač

E-mail ercegovacdajana@gmail.com
Telefon +381214854046
Kabinet KABINET 36
Konsultacije Četvrtak 14:00 - 16:00
Onlajn konsultacije Četvrtak 14-15h
Skype Dajana Ercegovac ili live:.cid.fe4f35ea6e33187b

BIOGRAFIJA

OBRAZOVANJE

 • Završene doktorske studije na Ekonomskom fakultetu u Subotici, studijski program Ekonomija, modul Finansije sa prosečnom ocenom 9,83. Doktorska disertacija na temu Analiza determinanti i efekata SDI na realnu ekonomiju i eksternu ravnotežu evropskih ekonomija u razvoju i usponu odbranjena 05.10.2021.
 • Oblast istraživanja i naučnog rada su finansije, međunarodne finansije, bankarstvo, finansijska tržišta, inovacije i finansijski derivati.
 • Završene master studije u oktobru 2010. godine na Ekonomskom fakultetu u Subotici,  smer  Finansije, bankarstvo i osiguranje sa prosečnom ocenom 10.00.
 • Diplomirala sam u oktobru 2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Subotici, smer Finansijski menadžment i računovodstvo sa prosečnom ocenom položenih ispita 9.86.
 • Pohađala sam „International Business Certificate Program“ na engleskom jeziku, koji je organizovan od strane Ekonomskog fakulteta u Subotici i državnog Univerziteta u Portlandu, Škole za poslovnu administraciju (februar – april 2006).

ISKUSTVO:

 • Od 28.03.2022. imam zaduženje Koordinatora za nastavu.
 • Od 2021 sam zadužena za izradu rasporeda ispita.
 • Od oktobra 2020 do januara 2022 sam sastavljala rasporede dežurstava na ispitima.
 • Izabrana u zvanje Predavača za užu naučnu oblast Finansije 16.11.2021.
 • Izabrana u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Računovodstvo i finansije na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu 10.02.2011.
 • Pre toga sam bila izabrana za saradnika u nastavi za oblast Ekonomske nastavne discipline na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija Novi Sad (izabrana u zvanje 23.11.2007).
 • U proteklom periodu sam držala vežbe na sledećim predmetima: Bankarsko poslovanje, Upravljanje finansijskim rizicima, Računovodstvo, Međunarodno poslovno finansiranje,  Konkurentnost preduzeća i privrede, Biznis plan, Nacionalna ekonomija, Bankarstvo, Finansijska tržišta i institucije, Upravljanje rizicima, Finansijsko računovodstvo, Marketing, Osnove menadžmenta, Osnove organizacije, Trgovinski menadžment i Poslovno komuniciranje.

Kao autor ili koautor sam objavila preko 30 naučnih i stručnih radova u kategorizovanim časopisima i zbornicima međunarodnih i nacionalnih konferencija sa međunarodnim učešćem iz oblasti Finansija, Međunarodnih finansija, Finansijskih tržišta i Bankarstva.

Izabrani naučno-stručni radovi od 2012. godine:

 1. Račić Željko, Ercegovac Dajana, Milić Dragana, The Impact of Macroeconomic Indicators on the Business Performance of Financial Institutions in the Republic of Serbia: Panel Data Analysis, International Journal of Economic Practice and Policy (Škola biznisa), 2021, 18/1, 33-47.
 2. Ercegovac Dajana, Beker Pucar Emilija, FDI Inflows in Selected Emerging European Economies with Reflections on Economic Growth, Journal of Economic Theory and Practice and Social Issues, Ekonomika,  2021, 67/4, 11-28.
 3. Ercegovac Dajana, Beker Pucar Emilija, Greenfield FDI Inflows in Selected Emerging European Economies with Reflections on External Balance, 26th International Scientific Symposium – Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management SM2021, Ekonomski fakultet u Subotici, maj 2021.
 4. Živkov Dejan, Pećanac Marko, Ercegovac Dajana, Interdependence between Stocks and Exchange rate in East Asia – A Wavelet-based Approach. The Singapore Economic Review, 2019.
 5. Ercegovac Dajana, Vlaović Begović Sanja, Jovin Slobodanka, Analiza ključnih pokazatelja bankarskog sektora Republike Srbije, Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, 2019, 55/41, 81-94.
 6. Kuzman Boris, Ercegovac Dajana, Momčilović Mirela, Development of Derivative Trading on Financial Market and Agribusiness Sector in Serbia, Ekonomika poljoprivrede, 2018, 65/2, 601-616.
 7. Ercegovac Dajana, Jovin Slobodanka, Račić Željko, Digitalna transformacija bankarskog sektora Srbije, SM2018 Internacionalni naučni skup Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Ekonomski fakultet u Subotici, 2018, 480-488.
 8. Račić Željko, Ercegovac Dajana, Primena VaR metodologije na primeru upravljanja valutnim rizikom, Škola biznisa, 2017, 2, 179-188.

Predavanja

  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 17)

Vežbe

  RAČUNOVODSTVO (BOL. 20 DLS)
  RAČUNOVODSTVO (BOL. 17)
  UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA (BOL. 17 - MS)
  BANKARSKO POSLOVANJE (BOL. 17 - MS)

Ispiti

  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 17)