Izaberite stranicu

Ercegovac dr Dajana

Zvanje

Predavač

E-mail ercegovacdajana@gmail.com
Telefon +381214854046
Kabinet KABINET 36
Konsultacije Utorak 11:00-13:00
Onlajn konsultacije Utorak 11-12
Skype Dajana Ercegovac ili live:.cid.fe4f35ea6e33187b

BIOGRAFIJA

OBRAZOVANJE

 • Završene doktorske studije na Ekonomskom fakultetu u Subotici, studijski program Ekonomija, modul Finansije sa prosečnom ocenom 9,83. Doktorska disertacija na temu Analiza determinanti i efekata SDI na realnu ekonomiju i eksternu ravnotežu evropskih ekonomija u razvoju i usponu odbranjena 05.10.2021.
 • Oblast istraživanja i naučnog rada su međunarodne finansije, bankarstvo, finansijska tržišta, inovacije i finansijski derivati.
 • Završene master studije u oktobru 2010. godine na Ekonomskom fakultetu u Subotici,  smer  Finansije, bankarstvo i osiguranje sa prosečnom ocenom 10.00.
 • Diplomirala sam u oktobru 2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Subotici, smer Finansijski menadžment i računovodstvo sa prosečnom ocenom položenih ispita 9.86.
 • Pohađala sam „International Business Certificate Program“ na engleskom jeziku, koji je organizovan od strane Ekonomskog fakulteta u Subotici i državnog Univerziteta u Portlandu, Škole za poslovnu administraciju (februar – april 2006).

ISKUSTVO:  

 • Izabrana u zvanje Predavača za užu naučnu oblast Finansije 16.11.2021.
 • Izabrana u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Računovodstvo i finansije na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu 10.02.2011.
 • Pre toga sam bila izabrana za saradnika u nastavi za oblast Ekonomske nastavne discipline na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija Novi Sad (izabrana u zvanje 23.11.2007).
 • U proteklom periodu sam držala vežbe na sledećim predmetima: Upravljanje finansijskim rizicima, Međunarodno poslovno finansiranje,  Konkurentnost preduzeća i privrede, Biznis plan, Nacionalna ekonomija, Bankarstvo, Finansijska tržišta i institucije, Upravljanje rizicima, Finansijsko računovodstvo, Marketing, Osnove menadžmenta, Osnove organizacije, Trgovinski menadžment i Poslovno komuniciranje.

 

Kao autor ili koautor sam objavila preko 30 naučnih i stručnih radova iz oblasti Međunarodnih finansija, Finansijskih tržišta i Bankarstva. Od toga 23 rada u zbornicima međunarodnih i nacionalnih konferencija sa međunarodnim učešćem, 8 u nacionalnim kategorizovanim časopisima i 1 rad u međunarodnom časopisu na SSSI listi.

Izabrani naučno-stručni radovi od 2012. godine:

 1. Ercegovac Dajana, Beker Pucar Emilija, FDI Inflows in Selected Emerging European Economies with Reflections on Economic Growth,  Ekonomika, Journal of Economic Theory and Practice and Social Issues, 2021, 67/4, 11-28.
 2. Ercegovac Dajana, Beker Pucar Emilija, Greenfield FDI Inflows in Selected Emerging European Economies with Reflections on External Balance, 26th International Scientific Symposium – Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management SM2021, Ekonomski fakultet u Subotici, maj 2021.
 3. Živkov Dejan, Pećanac Marko, Ercegovac Dajana, Interdependence between Stocks and Exchange rate in East Asia – A Wavelet-based Approach. The Singapore Economic Review, 2019.
 4. Ercegovac Dajana, Vlaović Begović Sanja, Jovin Slobodanka, Analiza ključnih pokazatelja bankarskog sektora Republike Srbije, Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, 2019, 55/41, 81-94.
 5. Kuzman Boris, Ercegovac Dajana, Momčilović Mirela, Development of Derivative Trading on Financial Market and Agribusiness Sector in Serbia, Ekonomika poljoprivrede, 2018, 65/2, 601-616.
 6. Ercegovac Dajana, Jovin Slobodanka, Račić Željko, Digitalna transformacija bankarskog sektora Srbije, SM2018 XXIII Internacionalni naučni skup Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Ekonomski fakultet u Subotici, 2018, 480-488.
 7. Račić Željko, Ercegovac Dajana, Primena VaR metodologije na primeru upravljanja valutnim rizikom, Škola biznisa, 2017, 2, 179-188.
 8. Momčilović Mirela, Vlaović Begović Sanja, Tomašević Stevan, Ercegovac Dajana, Sustainable Growth Rate: Evidence from Agricultural and Food Enterprises, Management, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2015, 76, 63-75.
 9. Milić Dragana, Milošević Snežana, Ercegovac Dajana, Međunarodna regulativa u oblasti kapitalnih standarda u osiguravajućim društvima i bankarskom sistemu Srbije, Škola biznisa, 2014, 2, 221-233.
 10. Birovljev Jelena, Ercegovac Dajana, Radaković Milan, Perspektive uvođenja robnih fjučersa na finansijsko tržište Srbije, Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, 2012, 27, 13-29.
 11. Ercegovac Dajana, Vlaović Begović Sanja, Jovin Slobodanka, Institucionalna regulativa i prudenciona kontrola u funkciji prevazilaženja finansijske krize, XVII Internacionalni naučni skup SM 2012, Strategijski menadžment i prevazilaženje ekonomsko-finansijske krize, Ekonomski fakultet Subotica, 2012, 40.
 12. Ercegovac Dajana, Momčilović Mirela, The Risks Connected with Innovations on Financial Markets, ICEIRD 2012 – 5th International Conference on Entrepreneurship, Innovation and Regional Development, organizator je Fakultet za ekonomiju i poslovnu administraciju, Univerzitet u Sofiji, Bugarska, 2012, 244-253.

Predavanja

  Vežbe

   UPRAVLjANjE FINANSIJSKIM RIZICIMA (BOL. 17 - MS)

  Ispiti

   Materijali

   IZRADA I IMPLEMENTACIJA BIZNIS PLANA (BOL. 12)
   KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 17 - MS)
   MEĐUNARODNO POSLOVNO FINANSIRANJE (BOL. 17 - MS)
   UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA (BOL. 17 - MS)

   Obaveštenja