Gašević Dragana

Zvanje

Asistent

E-mail draganag.vps@gmail.com
Telefon 485-4055
Kabinet KABINET 33
Konsultacije Utorak 12:00-14:00

Dragana Gašević rođena je 02.11.1986. godine. Srednju školu (Gimnaziju) završila je u Sokocu 2005. godine. Osnovne diplomske studije (smer Marketing) na Ekonomskom fakultetu u Subotici završila je 2008. godine sa prosekom ocena 9,56. Tema završnog rada bila je „Istraživanje ponašanja potrošača u procesu donošenja odluke o kupovini“. Master studije (smer Marketing) Ekonomskog fakulteta u Subotici završila je 2010. godine sa prosečnom ocenom 9,21. Tema master rada bila je „Primena metoda združene analize u predviđanju prodaje na primeru mobilnih telefona“.

Za vreme osnovnih diplomskih studija ostvarila je tri nagrade Univerziteta u Novom Sadu za ostvareni uspeh tokom studija. Kao student završne godine master studija bila je polaznik Univerzitetskog programa radne prakse u Pokrajinskim organima uprave.

Ostvareni rezulatati i uspeh tokom studiranja uticali su na dobijanje stipendije Fonda za mlade talente Vlade Republike Srbije, kao i fondacije Dr Milan Jelić u Bosni i Hercegovini. Takođe, bila je i stipendista Mješovitog holdinga „Elektroprivreda RS“ Trebinje, ZEDP „Elektro Bijeljina“ A.D. Bijeljina.

Od 2012. godine zaposlena je na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu u zvanju saradnika u nastavi. Bila je član Komisije za kontrolu kvaliteta i samovrednovanje.

Doktorske studije na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu upisala je 2012. godine na smeru Upravljanje poslovanjem.

Godine 2015. na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu izabrana je za asistenta za oblast Poslovna ekonomija.

Autor je velikog broja naučno – istraživačkih radova, a takođe je i učestvovala na nekoliko naučnih domaćih i međunarodnih konferencija. Član je marketing tima Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu.

 

 

1.       Gašević, D., Tomašević, D., & Vranješ, M. (2017). Key Factors Determining the Ethnocentric Tendencies of Consumers in Serbia, Vol. 22, No. 3, 63-75.  Management Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies. Beograd: Fakultet organizacionih nauka. ISSN: 1820-0222 (M24)
2.       Gašević, D.,  Jovičić, D., Tomašević, D., & Vranješ, M. (2017). Primena faktorske analze u istraživanju potrošačkog etnocentrizma. Škola biznisa, 2/2017, 18-37. Novi Sad: Visoka poslovna škola strukovnih studija. ISSN: 1451-6551, UDK 366.1(497.11) (M52)
3.       Jovičić, D., Vranješ, M., & Gašević, D. (2017). Istražvanje stavova krajnjih korisnika o efikasnosti promotivnh aktivnosti proizvođača stiropora. Škola biznisa, 1/2017, 13-25. Novi Sad: Visoka poslovna škola strukovnih studija. ISSN: 1451-6551, UDK 691:699.86]:659.1(497.113) (M52)
4.       Gašević, D., Vranješ, M., & Tomašević, D. (2016). Identifikacija ključnih determinanti satisfakcije korisnika usluga elektronskog bankarstva, Vol. 54, No. 2, 301-321. Ekonomske teme. Niš: Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu. ISSN: 0353-8648, UDK 005.96  (M51)
5.       Gašević, D., & Stanković, M. (2016). Franšizing kao strategija ekspanzije hotelskih lanaca na globalnom nivou. Škola biznisa, 1/2016, 74-88. Novi Sad: Visoka poslovna škola strukovnih studija. ISSN: 1451-6551 (M53)
6.       Gašević, D., Jovičić, D., & Vranješ, M. (2015). Potrošački etnocentrizam. Anali poslovne ekonomije, 13, 1-13. Banja Luka: Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment. ISBN 1840-3298, UDK 658.8:323.14 (M53)
7.       Vranješ, M., Gašević, D., & Tomašević, D. (2014). Analiza elemenata kvaliteta usluga u visokom obrazovanju, Vol. 45, No. 3,  213-222. Marketing – Časopis za marketing, teoriju i praksu. Beograd: SeMa – Srpsko udruženje za marketing. ISSN: 0354-3471, UDK 658.64:378 (M51)
8.       Vranješ, M., Jovičić, D., & Gašević, D. (2014). Brendiranje zemlje kao turističke destinacije- studija slučaja Srbija, No. 4, 50-66. Ekonomija-teorija i praksa. Novi Sad: Univerzitet Privredna akademija, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment. ISSN: 2217-5458, UDK 338.48 (497.11) (M53)
9.       Tomašević, D., Vranješ, M., & Gašević, D. (2014). Koncept lojalnosti potrošača u maloprodaji. Škola biznisa, 2/2014, 91-106. Novi Sad: Visoka poslovna škola strukovnih studija. ISSN: 1451-6551, UDK 339.37:658.89 (M53)
10.   Jovičić, D., Vranješ, M. & Gašević, D. (2014). Modaliteti organizacije marketinga na srpskom tržištu, 402-410. Naučno-stručni skup „Preduzetništvo, inženjerstvo i menadžment“  (M63)

 

Predavanja

  Vežbe

   TRŽIŠNO KOMUNICIRANjE (BOL. 17)
   PONAŠANjE POTROŠAČA (BOL. 17)
   TRŽIŠNO POSLOVANjE (BOL. 12)
   MARKETING (BOL. 17)

  Ispiti

   Materijali

   MARKETING (BOL. 17)
   MARKETING ISTRAŽIVANJE (BOL. 12)
   MENADŽMENT NABAVKE (BOL. 12)
   NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 12)
   PONAŠANJE POTROŠAČA (BOL. 17)
   POSLOVNO KOMUNICIRANJE (BOL. 12)
   TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE (BOL. 12)
   TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE (BOL. 17)
   TRŽIŠNO POSLOVANJE (BOL. 12)

   Obaveštenja

   15. marta 2019.
   Kolokvijum Tržišno poslovanje

   Kolokvijum od 14.03.2019. položila je Ana Dragojević sa 19 poena. Upis poena je u terminu konsultacija kod asistentkinje Dragane Gašević.

   14. novembra 2018.
   Kolokvijum iz predmeta Marketing

   Kolokvijum iz  Marketinga (za studente koji slušaju predmet u tekućem semestru kod prof.dr Dragoljuba Jovičića) održaće se 20.11.2018., sa početkom u 10:20, Liman, A2.