Izaberite stranicu

Obradović Jelena

Zvanje

Asistent

E-mail jelena.obradovic.vps@gmail.com
Telefon 485-4021
Kabinet KABINET 2
Konsultacije Utorak 12:00-14:00

Jelena Obradović je rođena u Novom Sadu. Srednju ekonomsku školu „Svetozar Miletić“ je završila u Novom Sadu. Osnovne akademske studije je upisala 2005. godine na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu, na smeru Finansije, bankarstvo i osiguranje. Master akademske studije je upisala 2008. godine takođe na Ekonomskom fakultetu u Subotici. Doktorske akademske studije pohađa od 2012. godine na Ekonomskom fakultetu u Nišu, na smeru Finansije i bankarstvo.

Od juna 2012. godine radi na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu kao saradnik u nastavi za ekonomske nastavne discipline, a od 2014. godine kao asistent za užu naučnu oblast Finansije. Osim rada u nastavi, od septembra 2014. godine je uključena u marketing tim Škole.

Više puta je bila učesnik na domaćim i međunarodnim konferencijama i objavila je veći broj naučnih radova.

 1. Dmitrović, M., Obradović, J., Milošević, I. (2019). Pokazatelji obrazovanja u Srbiji i zemljama u regionu. TREND – Trendovi razvoja, Izdavač: Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, str. 132-135.
 2. Mitić, P., Munitlak Ivanović, O., Obradović, J., Dinić, V. (2018). Uloga nauke u rešavanju ekoloških problema – ekonomska perspektiva. ECOLOGICA, 25(92), str. 983-988.
 3. Dmitrović, M., Obradović, J. (2018). Uticaj visokog obrazovanja na ekonomski rast u Srbiji i regionu. TREND – Trendovi razvoja, Izdavač: Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, str. 51-54.
 4. Dumeljić, J., Obradović, J., Veljković, M. (2017). Importance of the Quality of Banking Products and Services. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, 53(37), str. 169-185.
 5. Obradović, J., Mitić, P., Dinić, V. (2016). Poreski rajevi – obeležja, poslovanje i rešavanje problema poreske evazije. Škola biznisa, 2/2016, str. 120-138.
 6. Arsić, S., Obradović, J., Stojanović, M. (2015). Analiza nivoa javnog duga u razvijenim i zemljama u razvoju, Škola biznisa, 1/2015, str. 172-186.
 7. Jović, Lj., Obradović, J. (2015). Oporezivanje poslovne aktivnosti u svetlu približavanja Srbije Evropskoj uniji, Nauka, 4(1(8)), str. 41-53.
 8. Munitlak Ivanović O., Mitić P., Obradović J. (2014), Financial derivatives trading in CME Group, Ekonomski pogledi, 16(4), str. 153-168.
 9. Obradović, J., Dinić, V., Pivašević, J. (2014). Teorijski aspekti targetiranja inflacije, Škola biznisa, 1/2014, str. 80-94.
 10. Arsić, S., Obradović, J. (2014). Izlazak iz krize: stagnacija ili privredni rast?, Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, 4(1), str. 56-70.
 11. Arsić, S., Obradović J. (2013). The financial assistance from the IMF sufficient to overcome the crisis: yes or no?, International Scientific Conference “The Global Economic Crisis and the Future of European Integration”, Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Niš, str.109-121.
 12. Obradović, J. (2012). Kamatna politika banaka u funkciji plasmana kredita (sa primerom Erste banke A.D. Novi Sad), Škola biznisa, 4, str.24-33.

Predavanja

  Vežbe

   OSNOVI MENADžMENTA (BOL. 17)
   PREDUZETNIČKI MENADžMENT (BOL. 17)
   NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 17)
   POSLOVNO KOMUNICIRANjE (BOL. 17)

  Ispiti

   Materijali

   FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANJE POREZA (BOL. 12)
   FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 17)
   INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 12)
   NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 12)
   NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 17)
   ORGANIZACIONO PONAŠANJE (MS) (PRE BOL.)
   OSIGURANJE (BOL. 07)
   OSIGURANJE (BOL. 12)
   OSIGURAVAČKO POSLOVANJE (SS)
   OSNOVI MENADŽMENTA (BOL. 17)
   POSLOVNO KOMUNICIRANJE (BOL. 17)
   POZNAVANJE ROBE (BOL. 07)
   POZNAVANJE ROBE (BOL. 12)
   PREDUZETNIČKI MENADŽMENT (BOL. 17)
   PREDUZETNIŠTVO (BOL. 12)
   STRATEŠKI MENADŽMENT TEHNOLOGIJA I INOVACIJA (BOL. 12)
   UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
   UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANJE (BOL. 07)
   VREDNOVANJE PREDUZEĆA (BOL. 12)

   Obaveštenja