Izaberite stranicu

Vuković dr Marija

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail vlahmari@uns.ac.rs
Telefon 485-4047
Kabinet KABINET 35
Konsultacije Četvrtak 09:15-11:15

Marija Vuković je zaposlena na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu od 07. maja 2002.godine. Predaje predmete Međunarodno oporezivanje, Javne finansije i predmet Finansijska strategija i planiranje poreza. Magistrirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 2004.godine na temu “Makroekonomsa stabilizacija i fiskalna politika u Republici Srbiji”. Doktorsku disertaciju odbranila je februara 2015.godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu,  tema: “Finansiranje fiskalnog deficita i optimizacija javnog duga u Republici Srbiji”.

Opšte profesionalno iskustvo:

Naučno-istraživački rad dr Marija Vuković fokusira na analizi nivoa fiskalnog deficita i pronalaženje načina finansiranja; dizajn optimalnog nivoa oporezivanja u pogledu pravičnosti i efikasnosti; dizajn adekvatne i odgovorne politike javne potrošnje; razvoj zdrave fiskalne decentralizacije, investiciono planiranje i prilagođavanje budžeta; optimizacija nivoa zaduživanja od strane centralnih i lokalnih vlasti i pronalaženje alternativnih mogućnosti zaduživanja.

Specifično profesionalno iskustvo:

Polaznica kursa u organizaciji „Deutshe Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit“ (GTZ), sertifikat u oblasti „ekonomije“ i sertifikat u oblasti „finansija“. Fakultativno slusala i polagala predmet Ekonometrija panela” na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Polaznica seminara “Mogućnosti finansiranja putem EU fondova”, sertifikat za pisanje projekta. Učesnica na domaćim i međunarodnim projektima. Recezent u casopisima:“Ekonomski pogledi”, “Škola biznisa”i “Žurnal za kriminalistiku i pravo”.

 1. Vuković M. 2017. Economic, political and institutional determinants of fiscal deficit. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, Br.2, str. 417-432. 
 1. Vuković M., Đurović-Todorović J., Đorđević M. 2017. Analiza fiskalnog stresa u Republici Srbiji. Ekonomske teme, 55 (1), str. 55-69.
 1. Vuković M., Đurović-Todorović J., 2017. Kredibilitet i granice emisije spoljnog zaduživanja sa aspekta izvoznih mogućnosti Republike Srbije i privrednog rasta u inostranstvu. Teme, Vol. XLI, br.1, str.91-104.
 1. Vuković, M., Miletic Lj., Maravić J. 2016. Estimation of a Money Demand Function for M0 in the Republic of Serbia. Industry, Vol. 44. No.4, pp.141-157.
 2. Vuković M., Todorović-Djurović J. 2016. Empirical evaluation of the fiscal position in Serbia. Ekonomske teme, No.2, pp. 217-242.

Predavanja

  INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 17)
  JAVNE FINANSIJE (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4 (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 17)

Vežbe

  JAVNE FINANSIJE (BOL. 17)
  INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 17)

Ispiti

  MEĐUNARODNO OPOREZIVANjE (BOL. 17 - SS)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
  OSIGURANjE (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 2 (FR) TEMA 2 (BOL. 12)
  JAVNE FINANSIJE I BUDžETIRANjE (PRE BOL.)
  SAVREMENE TENDENCIJE U JAVNOJ UPRAVI (PRE BOL.)
  EKONOMIKA JAVNOG SEKTORA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 1 (BOL. 07)
  UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO (PRE BOL.)
  JAVNE FINANSIJE (BOL. 12)
  INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 17)
  JAVNE FINANSIJE (BOL. 17)
  OSIGURANjE (BOL. 12)
  OSIGURAVAČKO POSLOVANjE (BOL. 07 - SS)
  TEORIJA I ANALIZA BILANSA (PRE BOL.)
  IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
  FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANjE POREZA (PRE BOL.)
  MEĐUNARODNO OPOREZIVANjE (BOL. 07)
  MEĐUNARODNO OPOREZIVANjE (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4 (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANjE POREZA (BOL. 07)
  JAVNE FINANSIJE (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 17)
  FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANjE POREZA (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 07)

Materijali

FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANJE POREZA (BOL. 07)
FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANJE POREZA (BOL. 12)
INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 17)
JAVNE FINANSIJE (BOL. 17)
MEĐUNARODNO OPOREZIVANJE (BOL. 07)
MEĐUNARODNO OPOREZIVANJE (BOL. 12)
MEĐUNARODNO OPOREZIVANJE (BOL. 17 - SS)
MEĐUNARODNO OPOREZIVANJE (SS)
OSIGURANJE (BOL. 12)
OSIGURAVAČKO POSLOVANJE (BOL. 07 - SS)

Obaveštenja

3. maja 2020.
Obaveštenje za stučnu praksu

 

Poštovani studenti,
kada je u pitanju realizacija stručne prakse, studenti koji bi praksu trebalo da
realizuju u tekućem semestru (ne odnosi se na starije generacije), pisaće samo rad
iz oblasti kojoj pripada stručna praksa bez odlaska u preduzeća. Rad treba da se
uradi u dva primerka, od čega jedan primerak profesor predaje studentskoj službi, a
drugi zadržava za sebe. Obrazac o stručnoj praksi za junski rok nije potrebno da se
popunjava. Javite mi se mejlom za temu.

Sračno,
prof. Marija