Izaberite stranicu

Đukanović dr Slaviša

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail slavisad63@gmail.com
Telefon 485-4017
Kabinet KABINET 3
Konsultacije Utorak 12:00-14:00
Onlajn konsultacije Trenutno se ne održavaju
 • Rođen 1963. godine na Ubu, Srbija.
 • Diplomirao 1988., magistrirao 1992. i doktorirao 2001. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.
 • Radeći u Ekonomskom institutu Beograd, stekao je zvanja istraživač-stipendista (1993) i istraživač-saradnik (1996).
 • Na Visokoj poslovnoj školi u Novom Sadu radi od 2002. godine. Najpre kao Predavač, a zatim kao Profesor (2004), odnosno Profesor strukovnih studija (2007).
 • Odlukom Ministarstva za nauku Srbije, na Institutu ekonomskih nauka iz Beograda, 2005. godine dobija zvanje Naučni saradnik.
 • Sarađivao je na izradi više naučnoistraživačkih projekata, od kojih je najznačajniji Strategija održivog razvoja Srbije.
 • Napisao tri monografije, dva autorska i šest koautorskih  udžbenika, kao i više desetina naučno-stručnih radova, objavljenih u Srbiji, Nemačkoj, Rusiji i Japanu.
 • Član predsedništva Društva ekonomista Beograda, član Srpskog naučnog centra iz Beograda, član Naučno stručnog društva za zaštitu životne sredine Srbije „ECOLOGICA“, kao i član Međunarodnog udruženja za sunčevu energiju (International Solar Energy Society – ISES), iz Frajburga (Nemačka).
 • Oženjen. Otac troje dece.

 

Monografije:

 • Đukanović, S. (2014): Ekološka energetika – širenje primene, AGM knjiga, Beograd,
 • Đukanović, S. (2009): Obnovljivi izvori energije – ekonomska ocena, Gradska biblioteka „Božidar Knežević“, Ub.
 • Đukanović, S. (1995): Solarna enegija – savremena rešenja za njenu isplativu primenu, Ekonomski institut Beograd

Udžbenici:

 • Đukić Petar, Đukanović Slaviša (2018): Održivi razvoj, društveno-ekonomski i ekološki aspekti, Tehnološko-metalurški fakultet Beograd
 • Đukić Petar, Đukanović Slaviša (2015): Održivi razvoj, ekonomsko-ekološki izazovi, Tehnološko-metalurški fakultet Beograd
 • Đorđević Slaviša, Đukanović Slaviša (2015): Finansijsko računovodstvo, Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad
 • Zakić Vladimir, Đukanović Slaviša (2010): Finansijsko računovodstvo, Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad
 • Đukanović Slaviša (2009): Uvod u finansijsko poslovanje, praktikum, Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad
 • Zakić Vladimir, Đukanović Slaviša (2008): Finansijsko računovodstvo, Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad
 • Đukanović Slaviša (2007): Upravljanje finansijskim rizicima, kroz primere, skripta, Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad
 • Zakić Vladimir, Đukanović Slaviša (2005): Osnovi računovodstva, Visoka poslovna škola Novi Sad

Radovi u naučnim časopisima:

 • Đukanović, S. (2018): Savremena dostignuća primene obnovljivih izvora energije u oblasti saobraćaja, „EKONOMSKI VIDICI“, časopis Društva ekonomista Beograda, , 3-4/2018, Beograd, 2018, str. 237-254
 • Đukanović, S. (2017): Ekonomija prirodnih i kulturnih vrednosti Valjevskih planina, „EKONOMSKI VIDICI“, časopis Društva ekonomista Beograda, Tematski broj: „Ekonomske mogućnosti Srbije: Područja sa posebnim prirodnim pogodnostima“, 2-3/2017, Beograd, jun-oktobar 2017, str. 161-176
 • Đukić, P., Đukanović, S. (2017): Budućnost energetike Srbije u znaku energetskih tržišta, napuštanja fosilnih goriva i energetske efikasnosti“, ENERGIJA-EKONOMIJA-EKOLOGIJA, list Saveza energetičara, Beograd, br. 1-2/2017, str. 37-45
 • Đukanović, M., Đukanović, S. (2016): Očuvanje i unapređenje prirodne i kulturne baštine Kosmaja, kao zamajac lokalnog ekonomskog razvoja, EKONOMSKI VIDICI, časopis Društva ekonomista Beograda, Tematski broj: „Kreativna privreda i ekonomski razvoj Srbije“, 2-3/2016, Beograd, jun-oktobar 2016, str. 199-214
 • Đukanović, S. (2016): Uz pomoć Sunca, „Planeta“, Magazin za nauku, istraživanja i otkrića, Belmedia, d.o.o., Beograd, godina XIII, april/jun 2016., broj 73, str. 38-39
 • Đukanović, S. (2015): Finansijski aspekti primene obnovljivih izvora energije, „Ekonomski vidici“, Časopis Društva ekonomista Beograda, Broj 4/2015. str. 387-399
 • Đukić, P., Đukanović, S. (2015): Prirodne katastrofe kao izazov za rekonstrukciju energetike i širu primenu obnovljivih izvora – komparativna iskustva: Japan i Srbija, „Energija, Ekonomija, Ekologija“, list Saveza energetičara, Beograd, br. 1-2, str. 83-95
 • Jovin, S., Đukanović, S, Momčilović, M. (2014): Operativni rizici u svetlu bazelskih sporazuma i svetska finansijska kriza, „Finansije“, Časopis za teoriju i praksu finansija, Ministarstvo finansija republike Srbije, Beograd, 1-6/2014, str. 128-151
 • Aćimović, M., Đukanović, S., Rastović, B., Lukić, D. (2014): Zdravstvene posledice zagađivanja vazduha u naseljenim mestima Ub i Valjevo usled iskopa i sagorevanja kolubarskog lignita, ECOLOGICA, Časopis Naučno-stručnog društva za zaštitu životne sredine Srbije, Beograd, br. 76, 2014., str. 708-713
 • Rastović, B., Đukanović, S., Lukić, D., Milosavljević, V. (2014): Posledice zagađivanja vazduha od iskopa i sagorevanja kolubarskog lignita na području opština Ub i Lazarevac,Energija, Ekonomija, Ekologija“, list Saveza energetičara, Beograd, br. 1-2, str. 272-284
 • Momčilović, M., Đukanović, S., Vlaović Begović, S. (2013): Jednofazni i višefazni modeli diskontovanja dividendi u funkciji određivanja vrednosti akcija, „Finansije“, Časopis za teoriju i praksu finansija, Ministarstvo finansija republike Srbije, Beograd, 1-6/2013, str. 162-177
 • Đukanović, S., Krainović, B. (2013): Podsticanje privrednog razvoja investiranjem i edukacijom u oblasti primene obnovljivih izvora energije,  „Ekonomski vidici“, Časopis Društva ekonomista Beograda, Broj 1/2013. str. 99-114
 • Jovin, S., Đukanović, S. (2012): Problemi finansijskog izveštavanja malih i srednjih preduzeća – aspekt banaka kao poverilaca, „Finansije“, Časopis za teoriju i praksu finansija, Ministarstvo finansija republike Srbije, Beograd, 1-6/2012, str. 252-269
 • Đukanović, S. (2011): Osunčavanje energetike Srbije – put ka održivoj potrošnji, „Ekonomski vidici“, Časopis Društva ekonomista Beograda, 4/2011, str. 747-762
 • Đukanović, S. Jovin, S. (2011): Risk management in banking with regard to the operational risks, „Škola Biznisa“, Naučnostručni časopis Visoke poslovne škole strukovnih studija Novi Sad, 2/2011, str. 50-65
 • Đukanović, S, Jovin S. (2010): Računovodstvo prirodnih izvora i životne sredine, „Finansije“, Časopis Ministarstva finansija republike Srbije, 1-6/2010, str. 318-333
 • Đukanović S. (2010): Podsticanje primene obnovljivih izvora energije – Španija, Italija, Srbija, „Škola Biznisa“, Naučno-stručni časopis Visoke poslovne škole strukovnih studija Novi Sad, 4/2010, str. 41-50
 • Đukanović S. (2010): Ekonomski ishodi primene podsticajnih mera za solarne ćelije i vetrogeneratore u Nemačkoj, Španiji i Italiji,  „Energija, Ekonomija, Ekologija», list Saveza energetičara, Beograd, Broj 1-2 / XII, str. 53-67
 • Đukanović S. (2009): Iscrpivost konvencionalne energetike, „Škola Biznisa“, VPŠ Novi Sad, 4/2009, str. 36-44
 • Đukanović S. (2007): Održiva proizvodnja i potrošnja, „Škola biznisa“, Naučno-stručni časopis VPŠ Novi Sad, 1-2/2006, str. 2-12
 • Đukanović S. (2006): Amortizacija prirodnih izvora, „Škola biznisa“, Naučno-stručni časopis VPŠ Novi Sad, 1-2/2006, str. 49-52
 • Đukanović S. (2006): Ekonomske naknade za primenu obnovljivih izvora energije, zakonski osnov – primer Nemačke, „Energetske tehnologije“, Naučno-stručni časopis Društva za sunčevu energiju „SrbijaSolar“ br. 4, Zrenjanin, novembar 2006, str. 35-37
 • Đukanović S. (2006): Razvoj tržišta i tehnologija solarnih ćelija od kristala silicijuma u Japanu, „Energetske tehnologije“, br. 4, novembar 2006. str. 13-14
 • Đukanović S. (2004): Tržište solarnih ćelija, „Škola biznisa“, Naučno-stručni časopis VPŠ Novi Sad, 1/2004, str. 49-53
 • Đukanović S. (2001): Afrodita u Murgašu – prva solarna kuća na Ubu, „Modul“ Revija za arhitekturu i građevinarstvo, ICI, Pančevo br.3, septembar, 2001., str. 8-9
 • Đukanović S. (2001): Automobili na vodonik, YUNG, glasilo Jugoslovenske asocijacije za naftu i gas, br. 26, Beograd, april 2001, str.19-20
 • Đukanović S. (2000): Društveni troškovi energetike zasnovane na eksploataciji uglja„, časopis „Industrija“, Ekonomski institut Beograd, 1/4, 2000, str. 63-82
 • Đukanović S. (1999) Ekonomičnost primene energije vetra, „Energija, ekonomija, ekologija“, časopis Saveza energetičara Jugosavije, 3-4, decembar 1999, str. 58-64
 • Đukanović, S. Slavić, S. (1999): Neki primeri instalisanih sistema za zagrevanje vode sunčevom energijom u Jugoslaviji, „ECOLOGICA“, časopis jugoslovenskog društva za primenu nauke i prakse u oblasti zaštite životne sredine, Beograd, No 21, 1999, str. 41-46
 • Đukanović S. (1999): Automobil za 21 vek, YUNG, glasilo Jugoslovenske asocijacije za naftu i gas, br. 17, februar 1999, str.19
 • Đukanović S. (1998): Ekonomičnost solarnih elektrana sa središnjim prijemnikom, „Energija, ekonomija, ekologija“, časopis Saveza energetičara Jugoslavije, 3-4/1998, str. 61-65
 • Đukanović S. (1997): Brzina sunca, „Galaksija“ časopis za popularizaciju nauke, Bigz, Beograd, decembar 1997, str.32-35
 • Đukanović S. (1997): Ekspanzija korišćenja solarnih ćelija u Japanu, „ECOLOGICA“, časopis jugoslovenskog društva za primenu nauke i prakse u oblasti zaštite životne sredine, Beograd,  No.3, 1997, str. 33-37
 • Đukanović S, Gagić B. (1996): Stimulisanje korišćenja novih i obnovljivih izvora energije u Jugoslaviji, „Industrija“, časopis Ekonomskog instituta Beograd, 3-4/1996, str. 45-72
 • Đukanović S. (1996): Stimulisanje korišćenja solarno-električne energije u saobraćaju, „Industrija“, časopis Ekonomskog instituta Beograd, 3- 1-2/1996, str.17-30
 • Đukanović S. (1995): Potrebe za minimiziranjem emisija SOx, NOx i pepela kod TE Kolubara A i B, u svetlosti nekih stranih iskustava, časopis „Elektroprivreda“, Zajednica jugoslovenske elektroprivrede, Beograd, januar-mart 1995., str.73-77
 • Đukanović S. (1995): Korišćenje solarne energije u Grčkoj – primer za ugled,  „Industrija“, časopis Ekonomskog instituta Beograd, 3-4/1995., str.125-136
 • Đukanović S. (1994): Stanovanje na račun sunca, ,Galaksija“, časopis za popularizaciju nauke: , Bigz, Beograd, novembar 1994, str. 28-29

Radovi u zbornicima naučnih i stručnih skupova:

 • Đukić P., Đukanović, S. (2020): „Najveći izazovi energetske tranzicije u Srbiji: u srednjem i dugom roku“, ENERGIJA/EKONOMIJA/EKOLOGIJA Monografija XXXV Međunarodnog savetovanja ENERGETIKA 2020, 21-24 jun, 2020., Savez energetičara, Beograd, str. 40-45
 • Đukanović Slaviša (2018): Ecological Energetics in the Euro-Asia, International Scientific and Expert Conference:“Economic Development and Competitiveness of European Countries: Achievements – Challenges –  Opportunities, Book of Abstract, Novi Sad School of Business, pp. 22-27
 • Džukič, M.P., Džukanovič, Ž.S. (2016): Russko-Serbskie otnošeniя i strategii vo vzglяade na ustoičivuю эnergetiku, Materialьi Meždunarodnogo Kongressa REENCON – XXI, “VOZOBNOVLЯEMAЯ ЭNERGETIKA XXI VEK: Energetičeskaя i ekonomičeskaя эffektivnost”, 13-14 oktяbrя, 2016. g., Red. Dunikov, D.O., Popelь, O.S., OIVT RAN, Moskva, 2016. str. 10-15
 • Đukanović, S. (2016): The modern use of Renewable Energy Sources, „EMERGING TECHNOLOGIES AND THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE“, Thematic Proceedings, August 30th – September 1st, 2016. Novi Sad, Serbia, Serbian Asociation of Agricultural Economists (SAAE), Belgrade, pp. 58-79
 • Djukanovic, S., Djukic, P. (2014): The Spreading of Solar Cells Application in Serbia, Grand Renewable Energy 2014, International Conference and Exhibition, Proceedings, Tokyo Big Sight, Tokyo, Japan, Theme: Policy & Integrated Concept, P-Po-11 (00873)
 • Đukanović, S., Aćimović, M. (2014): Uticaj aerozagađenja na povećan broj obolele dece od respiratornih infekcija na Ubu u periodu 2005-2013., Uvodno predavanje na stručnom skupu pedijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva, 29.11.2014. Ub (nije štampano)
 • Đukanović Slaviša, Tomić Danilo (2013): Pregled novijeg razvoja primene obnovljivih izvora za proizvodnju električne energije u svetu, Međunarodna naučno-stručna konferencija: „Ekologija u službi održivog razvoja“, Fruška Gora, Andrevlje, MTMA-Međunarodna tehnološko-menadžerska akademija, Novi Sad, str. 101-108
 • Đukanović, S. (2012): Sunčeva energija u Srbiji i Rusija, Sbornik naučnыh trudov 2-й Vserossiйskoй naučno-praktičeskoй konferencii, „Naučnыe i tehničeskie sredstva obespečeniя эnergosberežniя i эnergoэffektivnosti  эkonomike RF“, Politehničeskii Universitet, Sankt-Peterburg, Rossiя, s. 82-85
 • Đukanović Slaviša, Tomić Danilo (2012): Obrazovanje mladih u oblasti ekološke energetike, primer Nemačke, Zbornik radova / Prva međunarodna naučno stručna konferencija „Obnovljivi i raspoloživi izvori energije“, MTMA-Međunarodna tehnološko-menadžerska akademija, Novi Sad, 9-11 Oktobar, 2012, str. 54-58
 • Djukic, P. Djukanovic, S. (2011): The Challenges of Sustainable Energy in Serbia, ISES Solar World Congress, 2011, Proceedings, August 28 – September 2, 2011, Kassel, Germany. Theme: Renewable Energies and Society, pp. 261-270
 • Đukanović S. (2009): Primena obnovljivih izvora energije – put za prevazilaženje krize u Srbiji, Savetovanje ekonomista: „Ekonomska kriza i realni sektor privrede Srbije“, Zlatibor, jun 2009. Štampano u celini u časopisu: „Ekonomski vidici“, Društvo ekonomista Beograda, 2/XIV, Beograd, str. 355-370
 • Đukanović S (2009): Energija pod Kosmajemprimena obnovljivih izvora energije u Mladenovcu, Međunarodno savetovanje,  Energetika 2009, Zlatibor, mart, 2009. godine. Rad je  štampan u celini u časopisu „ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA» Savez energetičara, Beograd, Broj 1-2 / XI, str. 316-320
 • Đukanović S. (2007): Razvoj primene sunčeve energije kroz vekove, Međunarodno savetovanje,  Energetika 2007, Zlatibor, mart, 2007. godine. Rad je  štampan u celini u časopisu ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA Savez energetičara, Beograd, Broj 1-2 / IH, mart 2007, str.155-159
 • Đukanović S. (2005): Podsticanje primene solarnih ćelija – Nemačka, Holandija, Švajcarska, Srbija,   Međunarodno savetovanje,  Energetika 2005, Zlatibor, jun 2005. Rad je štampan u celini u časopisu ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA Savez energetičara, Beograd 2/IV, 2005, str.120-125
 • Djukanovic S. (2004): Assessment of Market Possibilities for Solar Cells, EuroSun2004, 14. Intern. Sonnenforum, Proceedings, PSE GmbH, Freiburg, Germany, Book 3, pp. 508-515
 • Đukanović S. Milivojčević M. (2002): Ekološka edukacija mladih u Mladenovcu, rad izložen na Međunarodnoj konferenciji „Otpadne vode, komunalni otpad i opasan otpad“ Tara, 28-31 maj 2002, rad štampan u izvodu, u Zborniku radova, Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, Beograd, str. 277.
 • Đukanović S. (2000): Obnovljivi izvori energije u Evropskoj Uniji -ekonomsko razvojni aspekt, rad izložen na Međunarodnom savetovanju energetičara Jugoslavije ENYU 2000, na Zlatiboru, marta 2000. Štampan u celini u časopisu ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, Savez energetičara Jugoslavije, Beograd 1/2000 str. 249- 253
 • Đukanović S. (1999): Analiza isplativosti proizvodnje i primene solarnih ćelija, Naučno-stručni skup: „Sunčeva energija- tehnički, ekonomski i organizacioni aspekti, Zrenjanin, oktobar 1999. Štampano u celini u časopisu DIT, Društvo inženjera i tehničara, Zrenjanin, oktobar 1999, br. 12-13, str. 37-44
 • Đukanović S. (1999): Ekonomsko—ekološke prednosti velikih solarnih sistema za grejanje, Naučno-stručni skup: „Sunčeva energija-tehnički, ekonomski i organizacioni aspekti, Zrenjanin, oktobar 1999. Štampano u celini u časopisu DIT, Društvo inženjera i tehničara, Zrenjanin, oktobar 1999, br. 12-13, str. 18-25
 • Đukanović S. (1998): Podsticanje korišćenja obnovljivih izvora energije u svetu – Evropa, SAD, Japan, rad izložen na Međunarodnom savetovanju ENYU ’98, na Zlatiboru, marta 1998. Štampan u celini u časopisu ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA Savez energetičara Jugoslavije, Beograd, 1/1998, str.158-164
 • Đukanović S., Njegovan Z. (1997): Cost-Benefit analiza korišćenja energije biomase – studija slučaja Kanada. Rad prezentovan na Drugom savetovanju o biomasi, u Sremskoj Mitrovici, jun 1997. Štampan u celini u  časopisu ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA Savez energetičara Jugoslavije, Beograd, 3-4/1997., str. 40-44

Učešće u naučno-istraživačkim projektima:

 • Analiza iskustava investitora u slobodnim zonama, u vezi sa tržištem radne snage, na teritoriji AP Vojvodine, Vlada Autonomne pokrajine Vojvodine, (broj projekta: 142-451-2736/2018-02-1), jun, 2018.
 • Strategija održivog razvoja Srbije, radna grupa: Ekonomija zasnovana na znanju, Vlada Republike Srbije, Program za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP) i Švedska Agencija za međunarodnu saradnju i razvoj, februar-maj 2007.
 • Strategija razvoja opštine Ub, Skupština opštine Ub, mart, 2003.
 • Program srednjoročnog razvoja opštine Mladenovac, Skupština opštine Mladenovac, oktobar, 2001.
 • Project of Production of PV Grade Silicon, Solar Cells and Modules and BOS, IHIS Holding Corp. and Electra Ltd., Belgrade, aprile, 2001.
 • Program transformacije farmaceutske industrije „Zdravlje“, Leskovac, Ekonomski institut Beograd, jun 1998.
 • Program restruktuiranja naftne industrije Srbije, Ekonomski institut Beograd, jun 1998.
 • Cene enegije i energetskih sirovina u SR Jugoslaviji, Ekonomski institut Beograd, jun 1997.
 • Strategija razvoja energetike Jugoslavije do 2020. godine, sa vizijom do 20150. godine, Ekonomski institut Beograd, decembar 1996.
 • Program transformacije šećerane „Dimitrije Tucović“, Beograd, Ekonomski institut Beograd, oktobar, 1996.
 • Program sanacije JP „Matroz“ Sremska Mitrovica, ekonjomski institut Beograd, jun 1996.
 • Prirodni gas – određivanje finanslih cena u zemljama OECD-a, Projekt restruktuiranja preduzeća NIS Energogas, Ekonomski institut Beograd, maj 1995.
 • Program transformacije i restruktuiranja Mašinske industrije Niš, Ekonomski institut Beograd, mart, 1995.
 • Projekt Agencije za zaštitu životne sredine, ekonomski institut i „Tempus“ Novi Sad, mart, 1995.
 • Deobni bilans SFRJ, Ekonomski institut i Vlada SR Jugoslavije, Beograd, januar-mart, 1993.
 • Program solarizacije individualnih domaćinstava Crne Gore, sa predlogom stimulativne fiskalne politike, autorski rad, Diploma i Priznanje Ministarstva zaštite životne sredine Crne Gore, na Konkursu ekoloških projekata, Žabljak, oktobar, 1992.

 

Predavanja

  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  EKOLOŠKI MENADžMENT (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 17)
  EKOLOŠKI MENADžMENT (BOL. 20 DLS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  POSLOVNE STRATEGIJE (BOL. 17 - MS)

Vežbe

  POSLOVNE STRATEGIJE (BOL. 17 - MS)

Ispiti

  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANjE (PRE BOL.)
  UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANjE (BOL. 12)
  POSLOVNE FINANSIJE (PRE BOL.)
  PROIZVODNI MENADžMENT (BOL. 07 - SS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 2 (BOL. 12)
  EKOLOŠKI MENADžMENT (BOL. 17)
  EKOLOŠKI MENADžMENT (BOL. 12)
  FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 07)
  STRATEŠKI MENADžMENT TEHNOLOGIJA I INOVACIJA (BOL. 07)
  PROIZVODNI MENADžMENT (BOL. 07 - SS)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 17)
  SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
  STRATEŠKI MENADžMENT TEHNOLOGIJA I INOVACIJA (BOL. 07)
  PROIZVODNI MENADžMENT (BOL. 07 - SS)
  OSNOVI RAČUNOVODSTVA (PRE BOL.)
  STRATEŠKI MENADžMENT TEHNOLOGIJA I INOVACIJA (BOL. 12)
  STRATEŠKI MENADžMENT TEHNOLOGIJA I INOVACIJA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 3 (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 2 (FR) TEMA 3 (BOL. 12)
  EKOLOŠKI MENADžMENT (BOL. 20 DLS)
  EKOLOŠKI MENADžMENT (BOL. 07)
  STRATEŠKI MENADžMENT TEHNOLOGIJA I INOVACIJA (PRE BOL.)
  UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO (PRE BOL.)
  ENERGETSKA BEZBEDNOST (BOL. 07)
  POSLOVNO PLANIRANjE (BOL. 07 - SS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 4 (BOL. 07)
  RAČUNOVODSTVO TRGOVINSKIH PREDUZEĆA (PRE BOL.)
  FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (PRE BOL.)
  OSNOVI RAČUNOVODSTVA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 3 (BOL. 07)
  EKOLOŠKI MENADžMENT (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 4 (BOL. 12)
  PROIZVODNI MENADžMENT (BOL. 07 - SS)
  UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANjE (BOL. 07)
  POSLOVNE STRATEGIJE (BOL. 17 - MS)
  FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (PRE BOL.)
  POSLOVNO PLANIRANjE (BOL. 07 - SS)
  FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (PRE BOL.)
  IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
  PROIZVODNI MENADžMENT (BOL. 07 - SS)
  UPRAVLjANjE RIZICIMA (PRE BOL.)

Materijali

EKOLOŠKI MENADŽMENT (BOL. 17)
POSLOVNE STRATEGIJE (BOL. 17 - MS)
POSLOVNE STRATEGIJE (MS)
POSLOVNE STRATEGIJE (MS) (PRE BOL.)
POSLOVNO PLANIRANJE (BOL. 07 - SS)
POSLOVNO PLANIRANJE (SS-M.BO)
POSLOVNO PLANIRANJE (SS)
STRATEŠKI MENADŽMENT TEHNOLOGIJA I INOVACIJA (BOL. 12)
UPRAVLJANJE RIZICIMA (PRE BOL.)
UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANJE (PRE BOL.)

Obaveštenja

17. aprila 2021.
OBAVEŠTENJE O DRUGOM KOLOKVIJUMU IZ EKOLOŠKOG MENADŽMENTA

Drage kolege, drugi kolokvijum iz Ekološkog menadžmenta biće održan u četvrtak, 22. aprila 2021. u 20 sati, elektronski, putem Moodle platforme, u okviru Lekcije 11. Pitanja na kolokvijumu biće iz Predavanja 7, 8, 9 i 10.

Kolokvijum će biti otvoren od 20 sati do 20 sati i 15 minuta. Vreme za izradu kolokvijuma iznosi 10 minuta. Srdačan podzrav.

14. aprila 2021.
Obaveštenje o elektronskom predavanju iz Ekološkog menadžmenta, za četvrtak, 15. april 2021., PRVI čas

Sutra, u četvrtak, 15. aprila 2021., od 18 sati do 18 sati i 45 minuta, biće održan prvi čas elektronskog predavanja iz Ekološkog menadžmenta, putem Zoom-a. Tema Predavanja 10. Zelene tehnologije – prvi deo.

Studenti se mogu pridružiti predavanju klikom na sledeći link:

https://us04web.zoom.us/j/79964478603?pwd=bW90UWdTUkpjTVNsaHpNUnpZcW1IZz09

Meeting ID: 799 6447 8603

Passcode: mqZ5j2

14. aprila 2021.
Obaveštenje o elektronskom predavanju iz Ekološkog menadžmenta, za četvrtak, 15. april, 2021., DRUGI čas.

Sutra, u četvrtak, 15. aprila 2021., od 19 sati do 19 sati i 45 minuta, biće održan drugi čas elektronskog predavanja iz Ekološkog menadžmenta, putem Zoom-a. Tema Predavanja 10. Zelene tehnologije – drugi deo.

Studenti se mogu pridružiti predavanju klikom na sledeći link:

https://us04web.zoom.us/j/74669613008?pwd=OTd1dDBwMEhmK3hwZ2svSEhES29sdz09

Meeting ID: 746 6961 3008

Passcode: Hb5jaE

7. aprila 2021.
Obaveštenje o elektronskom predavanju iz Ekološkog menadžmenta, za četvrtak, 8. april, 2021.

Sutra, u četvrtak, 8. aprila 2021., od 18 sati do 18 sati i 45 minuta, biće održano elektronsko predavanje iz Ekološkog menadžmenta, putem Zoom-a. Tema Predavanja 9. jeste Ekobiznis.

Studenti se mogu pridružiti predavanju klikom na sledeći link:

https://us04web.zoom.us/j/77501411928?pwd=OEtibFNiUXo1VXFHWmR2dVZqZXpUdz09

Meeting ID: 775 0141 1928

Passcode: k7zTkE

31. marta 2021.
Obaveštenje o elektronskom predavanju iz Ekološkog menadžmenta za četvrtak, 1. april, 2021. (prvi čas)

Sutra, u četvrtak, 1. aprila 2021., od 18 sati do 18 sati i 45 minuta, biće održane elektronsko predavanje iz Ekološkog menadžmenta, putem Zoom-a. Tema Predavanja 8. je Vrednovanje vremena.

Studenti se mogu pridružiti onlajn predavanju klikom na sledeći link:

https://us04web.zoom.us/j/78699719744?pwd=b3l0RUpQbjZMUGt2QjhVT051MUFrdz09

Meeting ID: 786 9971 9744

Passcode: CXXjV1

31. marta 2021.
Obaveštenje o elektronskom predavanju iz Ekološkog menadžmenta, za četvrtak, 1. april. 2021. (drugi čas)

Sutra, u četvrtak, 1. aprila 2021., od 19 sati do 19 sati i 45 minuta, biće održano elektronsko predavanje iz Ekološkog menadžmenta, putem Zoom-a. Tema Predavanja 8. jesu Javna dobra i zajednički resursi.

Studenti se mogu pridružiti onlajn predavanju klikom na sledeći link:

https://us04web.zoom.us/j/76080209108?pwd=a2Zoc003YUY1eVlZWkViS0E1c2ViZz09

Meeting ID: 760 8020 9108

Passcode: bVkg44

27. marta 2021.
Obaveštenje u vezi osvojenih bodova na prvom kolokvijumu iz Ekološkog menadžmenta

Svim studentima, koji su na pitanje 7 odgovorili sa: „Nisu“ i na pitanje 8 sa: „Ne mogu“ (umesto sa: „Ne“, kako je platforma prepoznavala), priznao sam te bodove

Nekolicini studenata, koji su na pitanje 8 odgovorili sa  „Nisu“, odgovor sam, zbog nelogičnog izraza, uvažio kao netačan i nisam priznao bod.

Osvojenii bodovi su upisani u Eksel tabelu uspeha koju je sastavila asistentkinja Vesna Futo Vugdelija. Srdačan pozdrav!

 

24. marta 2021.
OBAVEŠTENJE O PRVOM KOLOKVIJUMU IZ EKOLOŠKOG MENADŽMENTA

Drage kolege, sutra, u četvrtak, 25. marta, 2021, u 20 sati biće održan prvi kolokvijum iz Ekološkog menadžmenta, elektronski, preko Mudl platforme u okviru Lekcije 7. Pitanja za kolokvijum će biti iz Predavanja 1-6. Kolokvijum će biti otvoren od 20 sati do 20 sati i 30 minuta. Vreme za izradu kolokvijuma iznosi 20 minuta. Srdačan pozdrav.

5. februara 2021.
Obaveštenje o vremenu održavanja elektronskih predavanja iz Ekološkog menadžmenta

Elektronska (on-lajn) predavanja iz Ekološkog menadžmenta, tokom nastupajućeg letnjeg semestra, biće održavana ČETVRTKOM od 18 sati, počev od 18. februara 2021., putem Zoom aplikacije.

Vezano sa pomenutim predavanjima, molim studente da prate naredna obaveštenja koja će biti postavljana na ovoj stranici. Srdačan pozdrav!

 

7. maja 2020.
Obaveštenje o izmeni postupka polaganja ispita iz stručne prakse

Drage kolege, saglasno preporukama rukovodstva Škole, studenti koji nameravaju da polažu stručnu praksu u junskom roku, ne moraju ići u preduzeća o kojima pišu, niti moraju popunjavati obrasce za stručnu praksu.Umesto toga treba da odštampaju dva primerka završenog rada, od kojih jedan ostaje profesoru-mentoru, a drugi studentskoj službi. Srdačan pozdrav..