Izaberite stranicu

Tomašević dr Stevan

Funkcija Koordinator za nastavu
Zvanje

Predavač

E-mail tomasevic.vps@gmail.com
Telefon +381214854007
Kabinet KABINET 17
Konsultacije Utorak 11:00-13:00
Onlajn konsultacije Sreda 13:00-14:00
Skype Stevan Tomašević VPŠ

Stevan Tomašević je rođen 9.12.1984. godine u Karlovcu, Hrvatska.

Osnovnu školu i srednju ekonomsku školu „Svetozar Miletić“ završio je u Novom Sadu. Diplomirao je u junu 2010. godine na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu, na smeru Finansijski menadžment i računovodstvo sa prosečnom ocenom 9,03. Diplomski rad na temu „Kapital, rad, zemlja i njihove cene“ odbranio je ocenom 10 kod prof. dr Branka Bjelića. Master akademske studije završio je na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu, studijski program Računovodstvo i revizija, u novembru 2012. godine prosečnom ocenom 9,33. Završni rad na temu „Funkcije i značaj transfernih cena“ kod prof. dr Ljubice Gajić, odbranio je ocenom 10. U septembru 2020. godine odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom „Determinante profitabilnosti poljoprivrednih preduzeća u Republici Srbiji“ na Univerzitetu Singidunum, čime je stekao zvanje doktora ekonomskih nauka.

Stevan Tomašević je od 19. januara 2012. godine zaposlen na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu kao asistent, a od 29. oktobra 2020. godine kao predavač za naučnu oblast Računovodstvo. Predavačko iskustvo i razvijanje sopstvene metodologije nastave stiče izvođenjem vežbi iz predmeta Računovodstvo, Osnovi revizije, Poslovna analiza, Finansijska i aktuarska matematika, Poslvona statistika i Primena statističkih modela u poslovanju, što su ujedno i osnovna polja njegovog interesovanja. Iskustvo u pomenutoj oblasti upotpunjuje i vođenjem brojnih knjigovodstvenih kurseva, koje je završilo preko 500 polaznika.

Autor je preko 30 naučnih i stručnih radova objavljenih u domaćim časopisima i na domaćim i inostranim konferencijama. Učestvovao je u dva nacionalna projekta, a trenutno je angažovan kao član projektnog tima na Erasmus+ projektu „Profesionalni razvoj nastavnika u strukovnom obrazovanju u skladu sa evropskom praksom (ProVET)“.

Stevan Tomašević je od juna 2014. godine do juna 2016. godine bio imenovan za koordinatora tima za uređivanje naučno istraživačkog časopisa Škola biznisa (naučni časopis kategorije M51), čiji je izdavač Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu. Od juna 2016. godine do danas obavlja poslove koordinatora za nastavu na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu.

Stevan Tomašević je u periodu od 2007-2009. godine (februar-april) bio angažovan kao saradnik van radnog odnosa u Narodnoj banci Srbije, u odeljenju Bonitet na poslovima prijema, obrade i kontrole finansijskih izveštaja malih, srednjih i velikih preduzeća.

Od juna do decembra 2011. godine Stevan Tomašević je učestvovao u programu stručnog usavršavanja „Mladi bankari“, u Prokredit banci ad Beograd, gde se detaljno upoznao sa načinom funkcionisanja i rada pojedinih sektora banke, u ekspoziturama širom Srbije. U pomenutoj finansijskoj instituciji, stekao je široka teorijska i praktična znanja, i potpuno samostalno je radio na postupku odobravanja poljoprivrednih kredita i kredita za malu privredu u ekspozituri u Zrenjaninu.

Stevan Tomašević je u periodu april-jun 2010. godine pohađao kurs za samostalno vođenje knjigovodstva sa bilansiranjem u organizaciji Instituta za ekonomiju i finansije.

Stevan Tomašević dobro govori, čita i piše engleski jezik, a tokom školovanja stekao i osnovno znanje nemačkog jezika. Odlično poznaje rad na računaru (Windows XP/Vista/2000/98, MS-DOS, Microsoft Office, Internet browsers), a koristi i veliki broj knjigovodstvenih i statističkih softvera.

1. Tomašević, S., Jović, Z., & Vlaović-Begović, S. (2019). Uticaj veličine preduzeća na profitabilnost poljoprivrednih preduzeća u Republici Srbiji. Journal of Agricultural Sciences, 64(3). odobreno za štampu
2. Vlaović Begović, S., Momčilović, M., & Tomašević, S. (2018). Ocena ekonomske efikasnosti investicija. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, 54(39), 187-204.
3. Popović, S., Tomašević, S., & Grublješić, Z. (2016). Management of the management of agricultural enterprises using methods of comparison of agricultural machinery in the business books. Poljoprivredna tehnika, 41(3), 53-58.
4. Vlaović-Begović, S., & Tomašević, S. (2016). Odgovornost revizora za otkrivanje računovodstvenih prevara. Škola biznisa, 1(2016), 89-101.
5. Momčilović, M., Vlaović Begović, S., Tomašević, S., & Ercegovac, D. (2015). Sustainable growth rate: Evidence from agricultural and food enterprises. Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies, 20(76), 63-75.
6. Popović, S., Ugirnović, M., & Tomašević, S. (2015). Manage-management of agricultural company through monitoring of total cost of maintenance tractor. Poljoprivredna tehnika, 40(2), 101-106.
7. Tomašević, S., Popović, S., & Fijat, L. (2015). Primena standardnih transakcijskih metoda utvrđivanja transfernih cena. Agroekonomika, 44(65), 45-58
8. Vlaović Begović, S., Momčilović, M., & Tomašević, S. (2014). Ocena kreditnog boniteta preduzeća Z’’–score modelom. Ekonomske teme, 52(2), 193-204.
9. Tomašević, S., Vlaović Begović, S., & Momčilović, M. (2014). Finansijski položaj poljoprivrednih preduzeća u Republici Srbiji. Agroekonomika, 43(61-62), 73-84.
10. Kaćanski, S., Tomašević, S., & Vlaović Begović, S. (2014). Periodično finansijsko izveštavanje u funkciji poslovnog odlučivanja. Škola biznisa, 1(2014), 52-68.
11. Tomašević, S., Drinić, D., & Krneta, N. (2013). Ciljevi formiranja transfernih cena. Škola biznisa, (1), 61-73.

Predavanja

  OSNOVI REVIZIJE (BOL. 17)
  OSNOVI REVIZIJE (BOL. 20 DLS)

Vežbe

  PRIMENA STATISTIČKIH MODELA U POSLOVANjU (BOL. 17 - MS)

Ispiti

  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 12)
  OSNOVI REVIZIJE (BOL. 17)
  FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
  RAČUNOVODSTVO (BOL. 20 DLS)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 20 DLS)
  RAČUNOVODSTVO BANAKA I FINANSIJSKIH INSTITUCIJA (BOL. 07 - SS)
  OSNOVI REVIZIJE (BOL. 20 DLS)
  RAČUNOVODSTVO (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 17)
  FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 07)

Materijali

ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (BOL. 12)
FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
RAČUNOVODSTVO (BOL. 17)
STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 17)

Obaveštenja