Izaberite stranicu

„Rangiranje studenata obuhvata studente upisane iste školske godine na određeni studijski program (budžetske i samofinansirajuće). Rangiranje se vrši prema sledećoj formuli:

gde je: n – broj svih predmeta koje je student položio; pi – broj bodova koje nosi i – ti predmet, xi – ocena koju je student ostvario na i – tom predmetu; BG – broj godina od upisa određenog studijskog programa, konstanta 60 predstavlja predviđeni broj ESPB bodova po godini.

Ukoliko dva ili više studenata imaju isto mesto na rang listi (isti broj bodova) na konkursu, prednost ima onaj koji je u ranijem ispitnom roku ostvario maksimalan broj ESPB bodova.

Ukoliko dva ili više studenata i po osnovu prethodnog kriterijuma imaju isto mesto na rang listi (isti broj poena), prednost ima student koji ima manji ukupan broj izlazaka na ispite u tekućoj školskoj godini.

Primenom kriterijuma utvrđenih u ovom članu, Škola utvrđuje jedinstvenu rang listu po studijskim programima.“

 

Detaljnije obaveštenje će biti istaknuto u septembru.

Studentska služba