Izaberite stranicu

Odbor za razvoj Visoke poslovne škole strukovnih studija Novi Sad

Činjenica je da je strukovno i primenjeno visoko obrazovanje  tokom sada već dugog perioda reforme našeg visokog obrazovanja bilo dugo potcenjeno, a njegov značaj neadekvatno definisan i istaknut. Međutim, novi zakon o visokom obrazovanju urađen po standardima visokoškolskih sistema zemalja članica EU je konačno prepoznao značaj primenjenih/strukovnih studija postavivši ih na mesto koje im i pripada, između ostalog im dodelivši i pravo na izvođenje master studija.

 

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu je akreditovana državna visokoškolska ustanova duge tradicije koja je uspela da se etablira kao jedna od vodećih državnih obrazovnih ustanova u području primenjene poslovne ekonomije i informatike. Hiljade upisanih i diplomiranih studenata i njihove uspešne karijere nakon diplomiranja nedvosmisleni su pokazatelj da smo posao koji radimo obavili i obavljamo dobro. Ipak, dobro nije dovoljno. Onima koji su nam ukazali svoje poverenje (pre svega studentima koji su u nama prepoznali partnera pomoću kojeg će ostvariti svoj puni potencijal u trasiranju svog budućeg profesionalnog života) dugujemo više, odnosno najbolje. Takođe, to dugujemo i našem poslovnom okruženju koje i definiše svrhu našeg postojanja. To je odgovornost koje smo svesni i koju spremno i sa zadovoljstvom prihvatamo. To je razlog zbog kojeg o svojoj budućnosti razmišljamo sada i zbog kojeg vreme pred nama smatramo vremenom transformacije.

 

U nameri da se dalje razvijamo, čvrsto smo rešeni i posvećeni cilju da obrazovanje u našoj ustanovi usmerimo ka realnim potrebama naše privrede i da razvoj naše institucije utemeljimo na suštinskim postulatima primenjenih i strukovnih studija, po uzoru na najbolju praksu sličnih obrazovnih institucija u svetu. Za to posedujemo adekvatne materijalne i ljudske resurse. Budući da kvalitetno primenjeno obrazovanje zahteva blisku saradnju sa svim ključnim stejkholderima, pored mnogobrojnih pojedinačnih aktivnosti usmerenih na razvoj ove saradnje pokrenuli smo rad savetodavnog tela: Odbora za razvoj, koji u sebi objedinjuje sve ključne stejkholdere: predstavnike privrede, nauke i obrazovanja i relevantnih stručnih organizacija. Drugim rečima, da bi se dalje adekvatno razvijali i konkretno doprineli privredi i društvu u domenu kreiranja kvalitetnih poslovnih strukovnih studija, mi smo krenuli da na sistemski način razvijamo i realizujemo našu dugoročnu strategiju razvoja koja prepoznaje potrebe svih onih zbog kojih naša institucija postoji.  Ovo telo tako predstavlja jedan od ključnih mehanizama za sistemsko sprovođenje naše dugoročne strategije, a njegovi članovi su eminentni predstavnici svih bitnih stejkholdera za VPŠSS. S obzirom da smo mi poslovna škola i da naše poslovno okruženje definiše svrhu našeg postojanja, stručne organizacije i preduzeća iz našeg privrednog okruženja predstavljaju naše nužne i ključne partnere u ostvarenju ovog, za sve strane važnog i korisnog dugoročnog poduhvata. U ovom poduhvatu predstavnike privrede vidimo kao partnere koji će svojim sugestijama, smernicama i aktivnostima doprineti kreiranju relevantnih studijskih programa. Takvi studijski programi treba da rezultiraju obrazovanjem kadra koji će karakterisati visok stepen primenjenog znanja i veština, kao i kompetencije koje su u  saglasju sa realnim potrebama privrede i određene struke. S druge strane, članovi odbora za razvoj iz oblasti nauke i obrazovanja imaju zadatak da svojim znanjem i iskustvom u ovoj oblasti uspostave neophodni balans između aktuelnih zahteva tržišta za određenim veštinama i fundamentalnih znanja koja studente osposobljavaju da budu fleksibilni, analitični, da u praksi budu u stanju da brzo uče i da se nose sa izazovima brzih promena poslovnog okruženja, da prate konstantne tehnološke, ekonomske i društvene promene, shvatajući ih kao prilike, a ne prepreke za stvaranje dodate vrednosti. Samo na taj način možemo da obrazujemo kadrove koji će biti u stanju da se nose sa konkretnim i praktičnim izazovima prisutnim u našem i svetskom poslovnom okruženju.