Izaberite stranicu
Šifra predmeta 16ST42
Studijski programi
  • Primenjena informatika
ESPB 7
Broj časova 3+3
Semestar 3
Status predmeta Obavezni
Upoznavanje sa osnovnim konceptima baza podataka i njihovim modelima, tehnikama projektovanja šema baza podataka na konceptualnom i implementacionom nivou, kao i jezikom upita relacionih baza podataka. Praktičnom primenom jednog savremenog sistema za upravljanje bazama podataka primenjuju se stečena znanja u cilju projektovanja i implementacije baze podataka realnog informacionog sistema.
Pored temeljnog razumevanja principa baza podataka, studenti se osposobljavaju za rešavanje konkretnih problema primenom naučnih metoda i postupaka. Učešćem u izradi projekata baza podataka baziranih na realnim sistemima razvijaju se veštine apstraktnog mišljenja, upotrebe i povezivanja znanja iz različitih oblasti kao i lakog prilagođavanja novim razvojnim okruženjima.
Teorijska nastava

• Modeli podataka

• Koncepti baze podataka

• Sistem za upravljanje bazom podataka

• Model entiteta i poveznika

• Relacioni model podataka

• Sql-jezik relacionih sistema za upravljanje bazama podataka

• Elementi fizičke strukture relacione baze podataka

• Normalne forme i normalizacija

• Konceptualno, logičko i implementaciono projektovanje šeme baze podataka

• Objektno-orijentisani model podataka

Praktična nastava:

Upotreba savremenog alata za projektovanje i implementaciju baze podataka realnog sistema, njeno održavanje i pretraživanje
Date C. J., (2003) An Introduction to Database Systems, Addison-Wesley

Lazarević B., Marjanović Z., Aničić N, Babarogić S., (2003) Baze podataka, Fakultet organizacionih nauka, Beograd

Ramakrishnan R., Gehrke J., (2002) Database Managament Systems, McGraw-Hill
• predavanja • rad u računarskoj laboratoriji • prezentacije studija slučaja • diskusije
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
Prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 20
Provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit 25
Ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
Praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja 10