Izaberite stranicu
Šifra predmeta 16SA84
Studijski programi
  • Primenjena informatika
ESPB 7
Broj časova 3+3
Semestar 6
Status predmeta Izborni
Savladavanje osnova razvoja poslovnih aplikacija u okruženju baza podataka. Studenti samostalno i u timovima razvijaju poslovne aplikacije pomoću generatora koda i jezika četvrte generacije. Upoznaju različite razvojne alate i načine komunikacije programskih jezika i baze podataka. Praktičnom primenom jednog savremenog programskog jezika i sistema za upravljanje bazama podataka, studenti proveravaju stečena znanja i osposobljavaju se za samostalno ovladavanje sličnim sistemima i alatima.
Savladavanjem sadržaja iz ovog predmeta student stiče sledeće kompetencije: poznaje glavne tehnike primene integrisanih alata u razvoju softvera i osposobljen je za aktivno praćenje novih rešenja u ovoj oblasti, osposobljen je za razvoj konkretnih softverskih rešenja u elektronskom poslovanju primenom integrisanih softverskih alata.
Teorijska nastava

• Koncepti integrisanog okruženja za razvoj poslovnih aplikacija

• Klijent/server arhitektura aplikacije

• Funkcije poslovnih aplikativnih sistema: ERP. MRP, SCM. CRM i drugi

• Generatori formi i generatori izveštaja

• Napredni koncepti objektnog programiranja

• Napredne input/output mogućnosti programskog jezika

• Klase za pristup datotekama i bazama podataka

• Komunikacija programskih jezika i baze podataka

• Konkurentni pristup bazi podataka

• Obrada grešaka i zaštita podataka

• Pregled i uporedna analiza savremenih razvojnih alata
Gosling J., (2004) NetBeans: the Definitive Guide, Prentice Hall

Eckel B., (2007) Thinking in Java, 4th edition, Prentice Hall

Post G. V., (2002) Database Managament Systems, Irwin McGraw-Hill

Studije slučaja i članci u časopisima, knjigama i na Internetu
Predavanja, vežbe, seminari.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 65 poena Završni ispit 35 poena
Prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 15
Provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 40 usmeni ispit 20
Ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10    
Praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja 10