Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17MSA06
Studijski programi
  • MSS Međunarodno poslovanje i finansije
ESPB 2
Broj časova
Semestar 4
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je primena osnovnih teorijsko-metodoloških, stručnih i stručno-aplikativnih znanja i metoda u rešavanju konkretnih problema u okviru međunarodnog poslovanja i finansija. Cilj je da posredstvom izučavanja posmatranog problema, njegove strukture i složenosti i na osnovu sprovedenih analiza, student izvede kvalitetne i primenljive zaključke o mogućim načinima njegovog rešavanja i donese adekvatne odluke koje vode u pravcu rešenja analiziranog problema. Pored toga cilj predmeta je da kod studenta razvije sposobnost jasnog komuniciranja i izlaganja ideja i rešenja usmeno ili u pisanom obliku.
Nakon polaganja ovog predmeta student će biti osposobljen da samostalno i na bazi ranije stečenih znanja sagleda strukturu zadatog problema i njegove sistematske analize u cilju izvođenja zaključaka o mogućim pravcima njegovog rešavanja. Pored toga student će biti osposobljen da usmeno i u definisanoj pisanoj formi izloži predlog za rešavanje analiziranog praktičnog problema, koji je prethodno prihvaćen od strane mentora i predstavnika privredne ili javne institucije kojoj je student radio završni rad.
Sadržaj predmeta varira od slučaja do slučaja u cilju prilagođavanja potrebama izrade konkretnog master rada. Student kroz konsultacije sa mentorom i predstavnikom institucije u kojoj radi master rad definiše relevantnu literaturu iz teorijskih i praktičnih oblasti međunarodnog i/ili finansijskog poslovanja, čije proučavanje je neophodno za sticanje funkcionalnih znanja potrebnih za uspešnu izradu konkretnog završnog rada.
Grupa autora: knjige i časopisi sa Kobson liste, diplomski –master radovi.
Interaktivna teorijska i praktična nastava, primena metoda istraživačkog rada, konsultacije, analiza studija slučaja.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 70 poena Završni ispit 30 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama pismeni ispit
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) usmeni ispit 30
ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama    
praktičan rad: 70