Izaberite stranicu
Шифра предмета 17МСА06
Студијски програми
  • МСС Међународно пословање и финансије
ESPB 2
Број часова
Семестар 4
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је примена основних теоријско-методолошких, стручних и стручно-апликативних знања и метода у решавању конкретних проблема у оквиру међународног пословања и финансија. Циљ је да посредством изучавања посматраног проблема, његове структуре и сложености и на основу спроведених анализа, студент изведе квалитетне и применљиве закључке о могућим начинима његовог решавања и донесе адекватне одлуке које воде у правцу решења анализираног проблема. Поред тога циљ предмета је да код студента развије способност јасног комуницирања и излагања идеја и решења усмено или у писаном облику.
Након полагања овог предмета студент ће бити оспособљен да самостално и на бази раније стечених знања сагледа структуру задатог проблема и његове систематске анализе у циљу извођења закључака о могућим правцима његовог решавања. Поред тога студент ће бити оспособљен да усмено и у дефинисаној писаној форми изложи предлог за решавање анализираног практичног проблема, који је претходно прихваћен од стране ментора и представника привредне или јавне институције којој је студент радио завршни рад.
Садржај предмета варира од случаја до случаја у циљу прилагођавања потребама израде конкретног мастер рада. Студент кроз консултације са ментором и представником институције у којој ради мастер рад дефинише релевантну литературу из теоријских и практичних области међународног и/или финансијског пословања, чије проучавање је неопходно за стицање функционалних знања потребних за успешну израду конкретног завршног рада.
Група аутора: књиге и часописи са Кобсон листе, дипломски –мастер радови.
Интерактивна теоријска и практична настава, примена метода истраживачког рада, консултације, анализа студија случаја.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 поена Завршни испит 30 поена
присуство на предавањима и вежбама писмени испит
провера знања у току наставе (колоквијум-и) усмени испит 30
остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама  
практичан рад: 70