Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17MSA13
Studijski programi
  • MSS Međunarodno poslovanje i finansije
ESPB 7
Broj časova 3+3
Semestar 4
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je sticanje osnovnih znanja iz teorije i prakse korporativnih finansija. Studenti će se upoznati sa finansijama korporacija, ali i ovladati metodama i tehnikama korporativnog finansijskog upravljanja. Cilj predmeta je da studenti unaprede svoja znanja iz oblasti finansija, da razviju analitički i praktični način razmišljanja i steknu sposobnosti za praktičan rad na poslovima kojima se bave finansijski eksperti.
Po završetku ovog predmeta student će biti sposoban da:
• definiše, identifikuje i objasni problematiku korporativnih finansija,
• analizira finansijske izveštaje i samostalno donosi zaključke,
• proceni potrebna obrtna sredstva u preduzeću i definiše faktore koji utiču na veću efikasnost upravljanja obrtnim sredstvima,
• proceni rizik i prinos, da objasni odnos između rizika i prinosa kao i da izvrši vrednovanje akcija i obveznica,
• razlikuje i primeni različite metode evaluacije investicionih projekata i da izabere najbolju mogućnost,
• identifikuje i uporedi izvore finansiranja, kreira optimalnu strukturu kapitala i donese optimalnnu odluku o dividendama.
Teorijska nastava
• Osnove korporativnih finansija.
• Finansijsko planiranje i analiza finansijskih izveštaja.
• Obrtni kapital, upravljanje obrtnim kapitalom.
• Finansiranje obrtnog kapitala.
• Rizik i prinos.
• Vrednovanje akcija.
• Vrednovanje obveznica.
• Investicioni projekti i metode evaluacije investicionih projekata.
• Izvori finansiranja i cena kapitala.
• Upravljanje kapitalom, struktura kapitala.
• Politika dividendi.

Praktična nastava
• Analize studija slučaja, diskusije, problemski zadaci.
Brealey, R., Mayers, S., & Marcus, A. (2010). Osnovi korporativnih finansija. Beograd: Mate.
Besley, S., & Brigham, E. F. (2015). Poslovne finansije. Beograd: Data status.
Damodaran, A. (2007). Korporativne finansije: teorija i praksa. Podgorica: MODUS, Centar za statistička istraživanja i prognoze.
Berk, J., & DeMarzo, P. (2011). Corporate Finance. Boston: Pearson Education.
Predavanja su auditorna uz podršku savremenih učila i aktivno učešće studenata. Rad na vežbama obuhvata: analizu pređenog gradiva, diskusije, seminarske radove studenata, studije slučaja, rešavanje praktičnih zadataka.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 45
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit
ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10    
praktičan rad: 10