Izaberite stranicu
Шифра предмета 17МСА13
Студијски програми
  • МСС Међународно пословање и финансије
ESPB 7
Број часова 3+3
Семестар 4
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је стицање основних знања из теорије и праксе корпоративних финансија. Студенти ће се упознати са финансијама корпорација, али и овладати методама и техникама корпоративног финансијског управљања. Циљ предмета је да студенти унапреде своја знања из области финансија, да развију аналитички и практични начин размишљања и стекну способности за практичан рад на пословима којима се баве финансијски експерти.
По завршетку овог предмета студент ће бити способан да:
• дефинише, идентификује и објасни проблематику корпоративних финансија,
• анализира финансијске извештаје и самостално доноси закључке,
• процени потребна обртна средства у предузећу и дефинише факторе који утичу на већу ефикасност управљања обртним средствима,
• процени ризик и принос, да објасни однос између ризика и приноса као и да изврши вредновање акција и обвезница,
• разликује и примени различите методе евалуације инвестиционих пројеката и да изабере најбољу могућност,
• идентификује и упореди изворе финансирања, креира оптималну структуру капитала и донесе оптималнну одлуку о дивидендама.
Теоријска настава
• Основe корпоративних финансија.
• Финансијско планирање и анализа финансијских извештаја.
• Обртни капитал, управљање обртним капиталом.
• Финансирање обртног капитала.
• Ризик и принос.
• Вредновање акција.
• Вредновање обвезница.
• Инвестициони пројекти и методе евалуације инвестиционих пројеката.
• Извори финансирања и цена капитала.
• Управљање капиталом, структура капитала.
• Политика дивиденди.

Практична настава
• Анализе студија случаја, дискусије, проблемски задаци.
Brealey, R., Mayers, S., & Marcus, A. (2010). Osnovi korporativnih finansija. Beograd: Mate.
Besley, S., & Brigham, E. F. (2015). Poslovne finansije. Beograd: Data status.
Damodaran, А. (2007). Korporativne finansije: teorija i praksa. Podgorica: MODUS, Centar za statistička istraživanja i prognoze.
Berk, J., & DeMarzo, P. (2011). Corporate Finance. Boston: Pearson Education.
Предавања су аудиторна уз подршку савремених учила и активно учешће студената. Рад на вежбама обухвата: анализу пређеног градива, дискусије, семинарскe радовe студената, студије случаја, решавање практичних задатака.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 45
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит
остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: 10