Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17ST25
Studijski programi
  • Trgovina i međunarodno poslovanje
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 6
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta Menadžment ljudskih resursa je upoznavanje studenata sa ulogom i značajem upravljanja ljudskim resursima, aktivnostima upravljanja ljudskim resursima, strukturiranju sektora ljudskih resursa, i savladavanje upravljačkih metoda i tehnika koje podstiču razvoj savremenih organizacija i povećavaju motivaciju zaposlenih.
Po završetku učenja ovog predmeta student će biti u stanju da:

• objasni ulogu i značaj upravljanja ljudskim resursima za konkurentnost savremenih organizacija,

• objasni procese analize i dizajna posla, formiranje organizacije kroz proces planiranja, regrutovanja i selekcije kandidata, osnovne metode obuke, razvoja, ocenjivanja performansi, formiranja zarada zaposlenih, i upravljanja fluktuacijom zaposlenih,

• primeni u praksi metode i tehnike upravljanja ljudskim resursima i na taj način obezbedi veću efikasnost i efektivnost poslovanja u organizaciji u kojoj radi.
Teorijska nastava

• Uvod u menadžment ljudskih resursa, značaj i uloga upravljanja ljudskim resursima.

• Analiza i dizajn posla.

• Planiranje ljudskih resursa.

• Regrutovanje i selekcija kandidata.

• Obuka i razvoj zaposlenih.

• Ocenjivanje performansi zaposlenih.

• Sistem zarada zaposlenih.

• Beneficije zaposlenih.

• Motivacija za rad i zadovoljstvo poslom.

• Timski rad.

• Konflikti u organizaciji.

• Stres u organizaciji.

• Prava i bezbednost zaposlenih.

• Radni odnosi i kolektivno pregovaranje.

• Napuštanje organizacije.

Praktična nastava

• Vežbe, samostalan i grupni rad studenata.

• Analiza primera iz prakse.

• Seminarski radovi.

• Usmena izlaganja na zadatu temu.
Bogićević-Milikić, B. (2015). Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Dessler, G. (2012). Fundamentals of human resource management. Boston: Pearson Education.

Torrington, D., Hall, L., Taylor, S., & Atkinson, C. (2011). Human resource management. Harlow: Pearson Education.
Vežbe, samostalan i grupni rad studenata, analiza primera iz prakse, seminarski radovi.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 45 poena Završni ispit 55 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 55
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: