Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17MST04
Studijski programi
  • MSS Međunarodno poslovanje i finansije
ESPB 8
Broj časova 4+4
Semestar 3
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta jeste da studentima pruži konkretna znanja iz oblasti spoljnotrgovinskog poslovanja, odnosno o transakcijama koje se odvijaju između učesnika koji su rezidenti različitih zemalja. Cilj predmeta je upoznati studente sa spoljnotrgovinskim poslovima veće i manje složenosti, kao i sa svim fazama odvijanja izvoznih i uvoznih poslova, od faze pripreme, ugovaranja, do faze realizacije spoljnotrgovinskog posla. Na taj način, studentima će biti pružena neophodna znanja i o rizicima pri realizaciji ugovorenih izvozno-uvoznih poslova, kao i instrumentima obezbeđenja izvršenja ugovornih obaveza, kao sastavnog dela svakog spoljnotrgovinskog posla.
Po završetku ovog predmeta studenti će ovladati znanjima koja ih osposobljavaju za rad na izvozno-uvoznim poslovima, kao i na poslovima upravljanja spoljnotrgovinskim firmama. Usvojiće znanja i o primeni elektronske tehnologije u svim fazama spoljnotrgovinskih poslova, koji umnogome unapređuju konkurentnost firme. Studenti će moći samostalno da definišu predmet i specifičnosti poslovanja sa stranim partnerima, odrede brojnost učesnika i ulogu svakoga od njih u lancu ugovaranja, kao i ulogu zastupnika, komisionara i distributera u spoljnotrgovinskim transakcijama. Kako razvoj spoljnotrgovinske prakse, kao i spoljnotrgovinske mreže, u velikoj meri zavisi od instrumenata spoljnotrgovinske politike zemlje, studenti će moći da prate promene najčešće primenjivanih instrumenata ove politike, kako bi se unapredili ili ograničili robni spoljnotrgovinski tokovi.
Teorijska nastava
• Specifičnosti spoljnotrgovinskog posla.
• Pravila za tumačenje međunarodnih trgovinskih termina (INCOTERMS).
• Direktan izvoz uz angažovanje zastupnika. Direktan izvoz kroz distribuciju.
• Neposredni i posredni učesnici u spoljnotrgovinskom poslu. Međunarodna špedicija.
• Uloga poslovnih banaka u realizaciji spoljnotrgovinskih poslova.
• Državne i nedržavne institucije od značaja za spoljnotrgovinske transakcije. Carinski sistem.
• Rizici u spoljnotrgovinskom poslu.
• Spoljnotrgovinska plaćanja.
• Osiguranje od neprenosivih rizika. Osiguranje robe u međunarodnom transportu.
• Finansiranje i kreditiranje spoljnotrgovinskih poslova.
• Rizici kreditiranja izvoza.Osiguranje izvoznih kredita.
• Spoljnotrgovinski poslovi.
• Elektronska tehnologija i spoljnotrgovinski poslovi

Praktična nastava
• Analiza studija slučaja i konkretnih primera iz prakse
Kozomara, J. (2012). Osnove međunarodnog poslovanja: spoljnotrgovinske robne transakcije. Beograd: Ekonomski fakultet i Institut za međunarodnu politiku i privredu.
Damnjanović, J., & Đurić, D. (2012). Međunarodno poslovanje. Novi Sad: Alfa-graf NS.
Predavanja i vežbe, prezentacija primera iz prakse, studije slučaja, diskusije.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 45
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit
ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: 10