Izaberite stranicu
Шифра предмета 17МСТ04
Студијски програми
  • МСС Међународно пословање и финансије
ESPB 8
Број часова 4+4
Семестар 4
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета јесте да студентима пружи конкретна знања из области спољнотрговинског пословања, односно о трансакцијама које се одвијају између учесника који су резиденти различитих земаља. Циљ предмета је упознати студенте са спољнотрговинским пословима веће и мање сложености, као и са свим фазама одвијања извозних и увозних послова, од фазе припреме, уговарања, до фазе реализације спољнотрговинског посла. На тај начин, студентима ће бити пружена неопходна знања и о ризицима при реализацији уговорених извозно-увозних послова, као и инструментима обезбеђења извршења уговорних обавеза, као саставног дела сваког спољнотрговинског посла.
По завршетку овог предмета студенти ће овладати знањима која их оспособљавају за рад на извозно-увозним пословима, као и на пословима управљања спољнотрговинским фирмама. Усвојиће знања и о примени електронске технологије у свим фазама спољнотрговинских послова, који умногоме унапређују конкурентност фирме. Студенти ће моћи самостално да дефинишу предмет и специфичности пословања са страним партнерима, одреде бројност учесника и улогу свакога од њих у ланцу уговарања, као и улогу заступника, комисионара и дистрибутера у спољнотрговинским трансакцијама. Како развој спољнотрговинске праксе, као и спољнотрговинске мреже, у великој мери зависи од инструмената спољнотрговинске политике земље, студенти ће моћи да прате промене најчешће примењиваних инструмената ове политике, како би се унапредили или ограничили робни спољнотрговински токови.
Теоријска настава
• Специфичности спољнотрговинског посла.
• Правила за тумачење међународних трговинских термина (INCOTERMS).
• Директан извоз уз ангажовање заступника. Директан извоз кроз дистрибуцију.
• Непосредни и посредни учесници у спољнотрговинском послу. Међународна шпедиција.
• Улога пословних банака у реализацији спољнотрговинских послова.
• Државне и недржавне институције од значаја за спољнотрговинске трансакције. Царински систем.
• Ризици у спољнотрговинском послу.
• Спољнотрговинска плаћања.
• Осигурање од непреносивих ризика. Осигурање робе у међународном транспорту.
• Финансирање и кредитирање спољнотрговинских послова.
• Ризици кредитирања извоза.Осигурање извозних кредита.
• Спољнотрговински послови.
• Електронска технологија и спољнотрговински послови

Практична настава
• Анализа студија случаја и конкретних примера из праксе
Козомара, Ј. (2012). Основе међународног пословања: спољнотрговинске робне трансакције. Београд: Економски факултет и Институт за међународну политику и привреду.
Дамњановић, Ј., & Ђурић, Д. (2012). Међународно пословање. Нови Сад: Алфа-граф НС.
Предавања и вежбе, презентација примера из праксе, студије случаја, дискусије.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 45
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит
остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: 10