Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17MOO01
Studijski programi
  • MSS Međunarodno poslovanje i finansije
ESPB 7
Broj časova 3+3
Semestar 3
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa metodama za prikupljanje i analizu iskustvenih podataka, kao i osposobljavanje studenata za primenu različitih istraživačkih postupaka, izradu nacrta istraživačkog projekta, analizu i interpretaciju prikupljenih iskustvenih podataka.
Na osnovu stečenog znanja, studenti se osposobljavaju za: samostalnu izradu nacrta istraživačkog projekta, primenu različitih metoda za prikupljanje i analizu iskustvenih podataka, procenu kvaliteta podataka koje će koristiti u svom budućem pozivu. Pored navedenog, cilj predmeta je i da osposobi studente za samostalno korišćenje postojeće izvorne građe i kvalitetno pismeno izražavanje.
Teorijska nastava
• Etički principi istraživačkog rada
• Plan istraživanja
• Istraživanje i teorija
• Klasifikacija i merenje
• Posmatranje; eksperiment
• Postupci anketnog istraživanja
• Biografski metod; metod slučaja
• Analiza sadržaja
• Multivarijantna analiza
• Funkcionalna analiza; istorijski metod
• Uporedni metod
• Kvantitativno i kvalitativno u savremenoj metodologiji

Praktična nastava
Na časovima praktične nastave studenti će, samostalno ili u grupi, pripremati različite instrumente za prikupljanje podataka i primeniće analitičke postupke sa kojima su se upoznali na časovima teorijske nastave. U saradnji sa nastavnikom, uradiće samostalan istraživački rad čije će rezultate prezentovati u obliku seminarskog rada.
Bo, S., & Veber, F. (2005). Vodič kroz terensku anketu. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Quinlan, C. (2011). Business Research Methods. Australia: South-Western Cengage Learning.
Pervez, G., & Kjell, G. (2010). Research Methods in Business Studies. Harlow: Financial Times Prentice Hall. Bergh, D. D., & Ketchen, J. D. (2011). Building Methodological Bridges (Research Methodology in Strategy and Management). UK: Emerald.
Milić, V. (1996). Sociološki metod. Beograd: Zavod za udžbenike.
Oblik nastave: predavanja i vežbe. Teorijska i praktična nastava će se organizovati preko rada u grupi i individualnog rada uz stalno podsticanje dijaloga i praktične primene stečenog znanja. Sa ciljem da se što potpunije savladaju različiti metodi istraživačkog rada, u toku nastave će se koristiti različita tehnička pomagala (npr. video projektor, diktafon itd.)
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 45 poena Završni ispit 55 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 55
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit
ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: