Izaberite stranicu
Šifra predmeta 20ST01fbdl
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo - DLS
ESPB 6
Broj časova 2+2
Semestar 1
Status predmeta Obavezni
Osnovni cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa temeljnim kategorijama u menadžmentu poslovnih i drugih organizacija, kao i razvijanje kompetencija (znanja, veština i ličnih osobina) koja će studentu omogućiti temeljnije razumevanje povezanih nastavnih disciplina na višim godinama studija.
Savladavanjem ovog predmeta studenti stiču sposobnosti kritičkog mišljenja, samostalnog prosuđivanja i rešavanja konkretnih poslovno-upravljačkih problema. Student stiče osnovna znanja o tome, da efikasna integracija upravljanja i rukovođenja u jedinstveni sistem aktivnosti menadžment koncepta gradi suštinu i strukturu uticaja na procese u organizacijama. Pored upravljačkih znanja iz oblasti teorije, osposobljen je da koristi savremene tehnike i tehnologije kao što su: holističko-sistemska tehnologija, kvantitativno-kvalitativne metode i tehnike, tehnike totalnog kvaliteta, „moždana oluja“, reinženjering, benčmarking i dr
Sadržaj predmeta
Teorijska nastava
• Menadžment, menadžeri, organizacije i poslovni ambijent.
• Teorije menadžmenta.
• Planiranje.
• Organizovanje.
• Liderstvo.
• Motivisanje.
• Timovi i timski rad.
• Komuniciranje.
• Kontrolisanje.
• Posebne teme i područja primene koncepta menadžmenta.

Praktična nastava
• Studije slučaja i primeri iz prakse organizacija.
• Priprema za samostalnu izradu studije slučaja.
Đuričin, D., Janošević, S., & Kaličanin, Đ. (2012). Menadžment i strategija. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta.
Cole, G. A., & Kelly, P. (2011). Management theory and practice. Hampshire: South-Western Cengage Learning.
Robbins, S. P., & Coulter, M. K. (2012). Management. Boston: Prentice-Hall.
Thomas, C. R., & Maurice, C. S. (2011). Managerial economics: foundations of business analysis and strategy. New York: McGraw-Hill.
Merchant, K. A., & Van der Stede, W. A. (2012). Management control systems: performance measurement, evaluation and incentives. Harlow: Pearson.
Predavanja i vežbe (kombinovano frontalno i interaktivno), analiza primera iz prakse i samostalno izrađenih studija slučaja, objedinjavanje naučenog gradiva.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 35 poena Završni ispit 65 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama pismeni ispit 65
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 25 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10