Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17ST32
Studijski programi
  • Preduzetništvo
ESPB 7
Broj časova 3+2
Semestar 3
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je da studentima omogući ovladavanje osnovnim pojmovno-metodološkim kategorijama preduzetničke aktivnosti u savremenom poslovanju. Studenti treba da budu u stanju da primene osnovna analitička znanja i tehnike neophodne za uspešno otpočinjanje poslovnog poduhvata i njegovo vođenje u životnom ciklusu poslovanja. Takođe, cilj predmeta je da studente uvede u materiju povezanih nastavnih disciplina koja se obrađuju na višim godinama studija.
Nakon uspešnog završetka procesa učenja u okviru ovog predmeta, student će biti u stanju da:

• razume izazove preduzetništva na globalnoj ekonomskoj sceni,

• koristi različita znanja i veštine koja nalaze primenu u praksi preduzetništva,

• stvara viziju razvoja biznisa i kreira ideje u budućnosti,

• donosi kvalitetnu upravljačku odluku u vezi biznisa,

• dizajnira optimalne organizacione postavke biznisa,

• odgovori na kreativnu destrukciju kao nove paradigme u biznisu,

• udovoljava klijentima i kreira nove potrebe,

• kombinuje i alocira resurse radi veće uspešnosti.
Teorijska nastava

• Poslovni ambijent i okvir preduzetničke ekonomije.

• Teorije preduzetništva.

• Preduzetnici.

• Strategije i taktike preduzetnika.

• Inovacije u preduzetništvu.

• Preduzetnički poduhvat.

• Pravni okvir preduzetništva.

• Mala i srednja preduzeća kao nosioci privredne aktivnosti.

• Država i preduzetništvo.

• Međunarodno preduzetništvo.Praktična nastava

• Studije slučaja i primeri iz prakse organizacija.

• Priprema za samostalnu izradu studije slučaja.


Paunović, B. (2014). Preduzetništvo i upravljanje malim preduzećem. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta.

Deakins, D., & Freel, M. (2012). Preduzetništvo i male firme. Beograd: Data status.

Hisrich, R. D., Peters, M., & Shepherd, D. A. (2011). Poduzetništvo. Zagreb: Mate.

Scarborough, N. M. (2012). Effective small business management: an entrepreneurial approach. Boston: Pearson.

Reuvid, J. (2011). Start up and run your own business. London: Kogan Page
Predavanja i vežbe (frontalno i interaktivno), analiza primera iz prakse, objedinjavanje naučenog gradiva.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 45
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja 10