Izaberite stranicu
Šifra predmeta SSA40
Studijski programi
  • Menadžment
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 1
Status predmeta Obavezni
Upoznavanje studenata sa planiranjem kao fazom procesa menadžmenta uz jasno razlikovanje strategijskog planiranja (strategija i investicioni projekti) i operativnog planiranja (biznis plan). Osim razvijanja opštih sposobnosti kurs ima za cilj razvijanje sposobnosti analitičkog mišljenja i samostalnog prosuđuvanja u procesu poslovnog planiranja.
Savladavanjem gradiva predvođenog sadržajem predmeta student stiče sledeće kompetence: temeljno poznavanje i razumevanje planiranja kao primarne faze procesa menadžmenta, sposobnost rešavanja konkretnih problema u oblasti poslovnog planiranja, sposobnost praćenja i primene novina u oblasti poslovnog planiranja i sposobnost upotrebe informaciono komunikacionih tehnologija u ovladavanju znanjima u okviru poslovnog planiranja.
Teorijska nastava

• Planiranje kao primarna faza procesa menadžmenta: mesto planiranja u menadžment procesu, vrste planiranja, ciljevi, strategije, projekti

• Strategijski plan: ciljna tržišta, proizvod/tehnologija, konkurentska prednost, investicioni projekti,

• Biznis plan: vrste i korisnici biznis plana, postupak izrade biznis plana, korišćenje radnih tabela u izradi biznis plana

• Strateška analiza formule menadžerskih sposobnosti

• Lista usklađenih ciljeva (luc): proces formulisanja ciljeva pomoću luc, implementacija luc u procesu strategijskog menadžmenta

• Analiza finanijskih performansi za potrebe strateškog planiranja (tehnike i metodi ocene finansijskih performansi, eva koncept..)Praktična nastava

• Studije slučaja
Đuričin D., Todorović J., Janošević S., (2004) Strategijski menadžment, Ekonomski fakultet, Beograd

Kotler Ph., (2001)Upravljanje marketingom: analiza, planiranje i kontrola, Mate. Poglavlje 5 i 8.

Knežević G., (2009) Analiza finansijskih izveštaja, Univerzitet SINGIDUNUM, Beograd

Bijana P., (2006) Tradicionalni i savremeni metodi merenja performansi preduzeća, Ekonomski Fakultet, Beograd
Teorijska nastava uz rešavanje praktičnih primera i analize studija slučaja.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 70 poena Završni ispit  30 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 30
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 20 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 35  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja 10