Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17SA47
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo 2017
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 6
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je upoznavanje i ovladavanje osnovnim znanjima iz oblasti preduzetničkih finansija koja su neophodna svakom preduzetniku, vlasniku malog ili srednjeg preduzeća ili stručnjaku iz oblasti finansija. Cilj predmeta Preduzetničke finansije je upoznavanje studenata sa specifičnostima finansiranja preduzetnika,mogućnostima finansiranja preduzetničkog poduhvata, ograničenjima kao i odabiru najpovoljnijeg načina finansiranja u skladu sa finansijskim životnim ciklusom i finansijskim potrebama preduzeća.
Po završetku učenja ovog predmeta, student će biti sposoban da objasni finansijsku funkciju malog preduzeća, da objasni i definiše strategiju finansiranja i obezbeđenja finansijskih sredstava kako u početnoj fazi poslovanja tako i kada je u pitanju dinamično preduzeće. Student će moći da razlikuje faze u finansijskom životnom ciklusu malog preduzeća i preduzetnika i da sastavi finansijski plan kao deo biznis plana. Student će biti sposoban da identifikuje i objasni izvore sopstvenog kapitala, izvore pozajmljenog kapitala kao i alternativne izvore finansiranja. Krajnji ishod bio bi upoznavanje sa mogućnostima finansiranja preduzetništva i predlaganje adekvatnih finansijskih izvora u skladu sa potrebama preduzetnika.
Teorijska nastava

• Preduzetništvo i preduzetnički proces.

• Dimenzije i značaj preduzetništva.

• Finansijska funkcija u preduzeću.

• Strategija finansiranja i obezbeđenja finansijskih sredstava.

• Finansijski životni ciklus preduzeća.

• Biznis plan.

• Projektovanje finansijskih potreba preduzeća.

• Izvori sopstvenog kapitala.

• Izvori pozajmljenog kapitala.

• Alternativni izvori finansiranja (venture capital, mezzanine, poslovni anđeli, privatni investicioni fondovi).

• Značaj državne podrške u finansiranju preduzetnika i sektora MSP.

Praktična nastava

• Analize studija slučaja.
Paunović, B. (2014). Preduzetništvo i upravljanje malim preduzećem. Beograd: Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Paunović, B., & Zipovski, D. (2012). Poslovni plan - vodič za izradu. Beograd: Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Erić, D. i ostali (2012). Finansiranje malih i srednjih preduzeća u Srbiji. Beograd: Institut ekonomskih nauka i Privredna komora Srbije, Beograd.

Barringer, B., & Ireland, R. (2010). Entrepreneurship, Successfully Launching New Ventures. Third Edition, Pearson Education.
Predavanja su auditorna uz podršku savremenih učila i aktivno učešće studenata. Rad na vežbama obuhvata: analizu pređenog gradiva, debate, seminarske radove studenata, studije slučaja.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 45
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: studija slučaja 10