Izaberite stranicu
Šifra predmeta 16SA03
Studijski programi
  • Primenjena informatika
ESPB 7
Broj časova 3+2
Semestar 3
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je da se omogući studentima upoznavanje osnovnih karakteristika savremenih produkata informacionih i komunikacionih tehnologija kao i mogućnosti njihove primene u različitim poslovnim sistemima. Studenti će se pored hardvera upoznati i sa mogućnostima koje nude softverski proizvodi za rešavanje informacionih potreba u uslovima savremenog poslovanja. Cilj predmeta je i da putem praktičnih vežbi osposobi studente za korišćenje osnovnih i naprednih funkcija tekst procesora, programa za obradu tabela i programa za izradu prezentacija.
Savladavanjem planiranog sadržaja studenti će biti sposobni da:

• identifikuju i selektuju produkte informacionih i komunikacionih tehnologija koji bi u pravoj meri odgovarali potrebama konkretnog poslovnog sistema,

• analiziraju i identifikuju informacione potrebe pojednih poslovnih procesa a sa druge strane da predlože i pribave hardverska i softverska rešenja koja će poslovnom sistemu obezbediti konkurentan položaj na tržištu,

• koriste osnovne alate iz oblasti automatizacije kancelarijskog poslovanja.
Teorijska nastava

• Informaciona tehnologija i trendovi njenog razvoja.

• Istorijat računara.

• Arhitektura računarskog sistema.

• Tipovi računara.

• Značaj i tipovi računarskih mreža.

• Internet, intranet i ekstranet.

• Bezbednost i privatnost računarskih sistema.

• Sistemski i aplikativni softver.

• Razvoj savremenih programskih jezika.

• Informacioni sistemi.Praktična nastava

• Studije slučaja.
Marčićević Ž., & Marošan Z. (2010). Primena informacionih tehnologija. Novi Sad: Visoka poslovna škola strukovnih studija.

Marošan Z., & Vesin, B. (2009). Primena informacionih tehnologija, praktikum. Novi Sad: Visoka poslovna škola strukovnih studija.

Parsons, J. (2016). New Perspectives Computer Concepts 2016 Enhanced, Comprehensive 19th Edition. Cengage Learning.

Williams, B., & Sawyer, S. (2015). Using Information Technology 11edition. McGraw-Hill.
Predavanja su auditorna uz podršku savremenih učila i aktivno učešće studenata. Rad na vežbama obuhvata: analizu pređenog gradiva, praktičan rad na računaru u malim grupama i neposrednu primenu znanja, seminarske radove, studije slučaja.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 65 poena Završni ispit 35 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 35
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 40 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja 10