Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17MSA11
Studijski programi
  • MSS Međunarodno poslovanje i finansije
ESPB 7
Broj časova 3+3
Semestar 3
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je sticanje znanja iz oblasti statističke analize i osposobljavanje studenata za korišćenje različitih modela i metoda primenjene statistike. Cilj predmeta je i primena teorijskih znanja o statističkim modelima u prikupljanju, obradi i analizi podataka, razvijanje sposobnosti logičkog zaključivanja o dobijenim rezultatima, uz istovremenu praktičnu primenu teorijski obrađenih metoda. Izučavanjem modela i metoda primenjene statistike, cilj je da se stvori osnova za analizu ekonomskih pokazatelja i predviđanje njihovog kretanja u realnim tržišnim okolnostima.
Nakon savladavanja sadržaja ovog predmeta, studenti će biti u stanju da:
• definišu i primene statističke pojmove i metode analize statističkih podataka,
• povežu teorijska i praktična znanja prilikom obrade podataka,
• izaberu statističke metode i modele koji će u konkretnim okolnostima dati najbolje rezultate,
• protumače dobijene rezultate i predlože optimalna rešenja poslovnog problema.
Teorijska nastava
• Uvodni pojmovi, prikupljanje, obrada i grafičko prikazivanje podataka.
• Slučajna promenljiva, rasporedi verovatnoća.
• Statističko zaključivanje, intervali poverenja, testiranje hipoteza.
• Neparametarski testovi.
• Jednofaktorska i dvofaktorska analiza varijanse.
• Prosta linearna regresija, višestruki regresioni modeli.
• Analiza vremenskih serija, metode predviđanja.
• Statistička kontrola kvaliteta .

Praktična nastava
• Primena statističkih modela na konkretnim primerima.
• Praktičan rad u računarskoj laboratoriji u odabranim statističkim paketima.
Soldić-Aleksić, J. (2015). Primenjena analiza podataka: Rad u programima za statističku analizu i tabelarna izračunavanja. Beograd: CID Ekonomskog fakulteta.
Newbold, P., Carlson, W. L., & Thorne, B. (2010). Statistika za poslovanje i ekonomiju. Zagreb: Mate.
Levine, D. M., Stephan, D. F., Krehbiel, T. C., & Berenson, M. L. (2011). Statistics for Managers, Using Microsoft Excel, Sixth Edition. New Jersey: Pearson Education, Inc.
Moore, D. S., McCabe, G. P., Alwan, L. C., Craig, B. A., & Duckworth, W. M. (2011). The Practice of Statistics for Business and Economics, Third Edition. New York: W.H. Freeman and Company.
Predavanja i vežbe, praktičan rad u računarskoj laboratoriji u odabranim statističkim paketima.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 45
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit
ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10    
praktičan rad: 10