Izaberite stranicu
Шифра предмета 17МСА11
Студијски програми
ESPB 7
Број часова 3+3
Семестар 3
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је стицање знања из области статистичке анализе и оспособљавање студената за коришћење различитих модела и метода примењене статистике. Циљ предмета је и примена теоријских знања о статистичким моделима у прикупљању, обради и анализи података, развијање способности логичког закључивања о добијеним резултатима, уз истовремену практичну примену теоријски обрађених метода. Изучавањем модела и метода примењене статистике, циљ је да се створи основа за анализу економских показатеља и предвиђање њиховог кретања у реалним тржишним околностима.
Након савладавања садржаја овог предмета, студенти ће бити у стању да:
• дефинишу и примене статистичке појмове и методе анализе статистичких података,
• повежу теоријска и практична знања приликом обраде података,
• изаберу статистичке методе и моделе који ће у конкретним околностима дати најбоље резултате,
• протумаче добијене резултате и предложе оптимална решења пословног проблема.
Теоријска настава
• Уводни појмови, прикупљање, обрада и графичко приказивање података.
• Случајна променљива, распореди вероватноћа.
• Статистичко закључивање, интервали поверења, тестирање хипотеза.
• Непараметарски тестови.
• Једнофакторска и двофакторска анализа варијансе.
• Проста линеарна регресија, вишеструки регресиони модели.
• Анализа временских серија, методе предвиђања.
• Статистичка контрола квалитета .

Практична настава
• Примена статистичких модела на конкретним примерима.
• Практичан рад у рачунарској лабораторији у одабраним статистичким пакетима.
Солдић-Алексић, Ј. (2015). Примењена анализа података: Рад у програмима за статистичку анализу и табеларна израчунавања. Београд: ЦИД Економског факултета.
Newbold, P., Carlson, W. L., & Thorne, B. (2010). Statistika za poslovanje i ekonomiju. Zagreb: Mate.
Levine, D. M., Stephan, D. F., Krehbiel, T. C., & Berenson, M. L. (2011). Statistics for Managers, Using Microsoft Excel, Sixth Edition. New Jersey: Pearson Education, Inc.
Moore, D. S., McCabe, G. P., Alwan, L. C., Craig, B. A., & Duckworth, W. M. (2011). The Practice of Statistics for Business and Economics, Third Edition. New York: W.H. Freeman and Company.
Предавања и вежбе, практичан рад у рачунарској лабораторији у одабраним статистичким пакетима.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 45
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит
остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: 10