Izaberite stranicu
Šifra predmeta 16ST52
Studijski programi
  • Primenjena informatika
ESPB 7
Broj časova 3+3
Semestar 1
Status predmeta Obavezni
Upoznavanje studenata sa osnovnim elementima teorije numeričke složenosti i analize algoritama, kao i principima formiranja algoritama za rešavanje problema u različitim oblastima (teoriji grafova, algebri, geometriji, oblasti nizova i skupova).
Studenti će naučiti da samostalno kreiraju algoritme i da odrede njihovu numeričku složenost.
Teorijska nastava

• Pojam algoritama

• Zapis algoritama

• Dizajn algoritama

• Analiza algoritama

• Asimptotsko vreme izvršavanja algoritma

• Notacija algoritma

• Iterativni i rekurzivni algoritmi

• Analiza rekurzivnih algoritama

• Rekurentne jednačine

• Rukovanje osnovnim strukturama

Praktična nastava

Samostalno kreiranje algoritama iz oblasti koja se izučava na predavanju i provera složenosti algoritama
D. Živković, Metodi pisanja i analize algoritama, Singidunum, Beograd, 2015.

M. Živković, Algoritmi, PMF, Beograd, 2000

B. Jošanov, Z. Budimac, Projektovanje algoritama, Viša poslovna škola, Novi Sad, 2000.
Predavanja su auditorna uz podršku savremenih učila i aktivno učešće studenata. Rad na vežbama obuhvata: analizu pređenog gradiva, debate, seminarske radove studenata, studije slučaja.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)

 

Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 20
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit 25
ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja 10