Izaberite stranicu
Šifra predmeta 16OO114
Studijski programi
ESPB 5
Broj časova 2+2
Semestar 4
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta jeovladavanje jednostavnim rečenicama i frekventnim izrazima neophodnim za svakodnevno komuniciranje u rutinskim poslovnim situacijama; osposobljavanje da se jednostavne gramatičke strukture svesno i precizno koriste; proširenje osnovne poslovne i usvajanje osnovne stručne terminologije; unapređivanje sposobnosti numeričkog izražavanja; unapređivanje sposobnosti studenata da uz upotrebu rečnika prevode i pišu kratke tekstove; da uz pomoć konteksta razumeju govornike koji polako govore; obučavanje da se koriste rečnici i internet alati za prevođenje i samostalno učenje; proširivanje znanja o francuskoj kulturi, turizmu i ekonomiji.
Nakon uspešno savladanog gradiva studenti će biti u stanju da koriste jednostavne rečenice, izraze i opštu poslovnu terminologijuu poslovnom kontekstu; da na jednostavan način izražavaju sopstvene stavove, učestvuju u diskusiji; da sa manjim greškama koriste osnovnu stručnu terminologiju iz oblasti organizacije kompanije, trgovine, turizma, informatike, proizvodnje;da sastave kraće poslovno pismo i biografiju, da uz pomoć rečnika, prevedu i prezentuju jednostavnije stručne tekstove iz oblasti predmeta koje pohađaju u toku studija; da koriste rečnike, udžbenike i internet alate za prevođenje i samostalno učenje.
Teorijska nastava

Sadržajno-kognitivne kompetencije: francuski brendovi i kompanije, francuska i frankofona kultura.

Jezičke kompetencije: Osnovna opšta leksika i svakodnevne fraze. Opšta poslovna terminologija i izbor terminologije iz oblasti turizma, trgovine, finansija i informatike.Obnavljanje i produbljivanje znanja iz sledećih oblasti: prezent pravilnih i nepravilnih glagola, blisko buduće vreme, perfekt, kondicional prezenta, članovi, predlozi, pridevi, rod i broj imenica i prideva, brojevi, lične zamenice, struktura pitanja i upitne reči, negacija, poređenje; pravila izgovora i pisanja. Senzibilizacija na imperfekat, blisku prošlost, prostu budućnost, objekatske i relativne zamenice, veznike, priloge.

Praktična nastava

Komunikativne kompetencije: Razvijanje jezičkih veština (slušanje, pisanje, čitanje, govor) kroz odgovarajuće aktivnosti i simulaciju situacija. Teme: predstavljanje i upoznavanje sa drugim ljudima u poslovnom okruženju; pozivanje i odgovaranje na poslovni poziv; zakazivanje poslovnih sastanaka i konferencija; kupovina i prodaje;rezervacija hotela; osnovni dijalozi u banci; organizacija poslovnog putovanja i poslovne konferencije; planovi za budućnost, predstavljanje kompanije, proizvoda i usluga; diskusije na temu poslovnih planova i aktivnosti; izražavanje zabrane i obaveze u poslovnom kontekstu; prijava, intervju zaposao, zaposlenje.

Praktičan rad: Kratko predstavljanje ključnih stručnih pojmova koje su studenti usvojili iz ostalih predmeta koje pohađaju tokom studija na francuskom (npr. SWOT analiza, marketing miks, itd.).
Tauzin, B., & Dubois, A. (2013). Objectif Express 1: Le monde professionnel en français. Paris: Hachette FLE Paris .

Penifornis, J., & Oddou, M. (2012). Français.com : Débutant 2e édition. Paris: CLE International Paris.

Grégoire, M., & Kostucki, A. (2015). Grammaire progressive du français niveau débutant complet. Paris: CLE International Paris.

Laygues, A., & Coll, A. (2014). Le Français en contexte – tourisme. Paris : Maison des Langue Paris.

Clément-Rodriguez, D. (2014). ABC DELF A1. Paris : CLE International Paris.

Cakeljić, V. (2012). Francuski jezik u poslovanju. Beograd: Prosveta.
Interaktivna nastava. Diskusije, individualni rad, rad u paru i u grupi. Prezentacije. Upotreba video i audio materijala. Upotreba internet platformi Quizzlet.com i Socrative.com.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 45 poena Završni ispit 55 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 40
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit 15
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10
praktičan rad: prezentacija