Izaberite stranicu
Шифра предмета 17МСА04
Студијски програми
  • МСС Међународно пословање и финансије
ESPB 4
Број часова 0+0+6
Семестар 2
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је да се студенти у практичним условима сусретну са конкретним проблемима из области међународних и финансијских послова и да овладају практичним знањима из датих области. Поред тога, циљ је да се студенти оспособе да применом стручних и стручно-апликативних знања у пословној пракси, допринесу решавању практичних проблема који постоје у привредној или јавној институцији у оквиру које обављају стручну праксу. Циљ је да студенти развијају вештине за креативно решавање проблема и доношење оперативних одлука и да кроз тимски рад дају допринос у решавању неког практичног проблема те институције. Уредним евидентирањем обављених задатака и датих доприноса у решавању поменутог проблема, студенти сакупљају материјале (документе, прорачуне,...) који могу да представљају основ за израду мастер рада.
По завршетку овог предмета студенти ће бити оспособљени да примене претходно стечена теоријска и стручна знања у решавању практичних проблема у оквиру изабраног предузећа или институције. Студенти ће у практичним условима развити способност уочавања проблема, критичке анализе и тражења алтернативних решења, као и израде и презентације рада, који може да представља основ за израду мастер рада.
Практичан рад у оквиру стручне праксе I подразумева: висок ниво интеракције на релацији ментор-кандидат, дефинисање плана реализације стручне праксе, дефинисање циља и задатка истраживања, утврђивање и опис основног проблема, дефинисање основних метода, техника и инструмената за реализацију пројекта стручне праксе, дефинисање облика презентације резултата истраживања (писани документ, усмена презентација, електронска презентација,...), дефинисање садржаја завршног извештаја о обављеној стручној пракси.
Програмски задаци и пројекти практичног карактера односе се на тематско подручје међународног пословања и финансија.
Студенти у току извођења стручне праксе кроз интензивну комуникацију са ментором и изабраним представником организације и коришћењем основних аналитичких, синтетичких и стручних метода, треба да напишу практичан рад, чији је циљ решавање конкретног пословног проблема изабране институције.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 поена Завршни испит 30 поена
практични рад  у изабраној инсититуцији/организацији 35 писмени испит
дневник стручне праксе 35 усмени испит- презентација обављених задатака и усмена одбрана практичног рада 30