Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17MST07
Studijski programi
  • MSS Međunarodno poslovanje i finansije
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 1
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je sticanje temeljnih teorijskih i praktičnih znanja o osnivanju i upravljanju porodičnim firmama u društveno-ekonomskom i poslovnom, nacionalnom, regionalnom i globalnom okruženju. Porodično poslovanje i upravljanje ima niz specifičnosti (rodni režimi, ekonomija nege, međuzavisnost porodice/domaćinstva/porodične firme, balansiranje vremena, uključenost i uloge porodice i naslednika u upravljanju porodičnom firmom, budžetiranje, organizaciona forma, konflikti, motivacija, profesionalizacija, finansiranje, nasleđivanje) koje je neophodno analizirati i razumeti njihove međusobne veze ukoliko se želi uspešno i na duži rok upravljati funkcionisanjem i razvojem porodične firme.
Savladavanjem ovog predmeta studenti će biti u stanju da analiziraju i objasne funkcionisanje porodice (domaćinsta) i porodične firme i njihovu međusobnu povezanost i da prepoznaju i procenjuju promene koje se dešavaju u savremenim uslovima porodičnog života i upravljanja u porodičnom, partnerskom i ženskom preduzetništvu.

Studenti će biti osposobljeni da samostalno identifikuju i rešavaju konkretne problema iz oblasti upravljanja porodičnim preduzetništvom, da povezuju i primenjuju osnovna znanja iz različitih oblasti u konkretnim studijama slučaja porodice (domaćinstava) i upravljanja porodičnim poslovanjem i da razviju veštine i spremnost u upotrebi stečenog znanja.
Teorijska nastava

• Mapiranje osnovnih kategorija i metodologije izučavanja predmeta.

• Porodica i porodična firma. Sticanje i raspodela resursa.

• Porodično; partnersko; žensko preduzetništvo.

• Integracija članova porodice u poslovno upravljanje.

• Razvoj, forme i principi porodičnog poslovanja i upravljanja.

• Budžetiranje, finansiranje i poresko planiranje

• Nagrađivanje vlasnika i motivacija zaposlenih.

• Upravljanje konfliktima. Profesionalizacija.

• Upravljanje prenosom vlasništva i strategije izlaska.

Praktična nastava

Eseji, seminarski radovi, studija slučaja, vežbe neposredne primene i domaći zadaci.
Kružić, D., & Bulog, I. (2012). Obiteljska poduzeća: životni ciklusi, nasljeđivanje i održivost. Split: Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet.

Smyrnios, K. X., Poutziouris, P. Z., & Goel, S. (2013). Handbook of Research on Family Business. Cheltenham: Edward Elgar.

Leach, P. (2015). Family Enterprises: The Essentials. London: Profile Books.

Hadžiahmetović, A., Đurić-Kuzmanović, T., Klatzer, E., & Risteska, M.. (2013). Rodno odgovorno budžetiranje, Sarajevo: IKD „University press – Magistrat izdanja“.
Predavanja i vežbe, eseji, seminarski radovi, studija slučaja.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 45 poena Završni ispit  55 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 55
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit
ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: