Izaberite stranicu
Шифра предмета 17МСТ07
Студијски програми
  • МСС Међународно пословање и финансије
ESPB 6
Број часова 3+2
Семестар 2
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је стицање темељних теоријских и практичних знања о оснивању и управљању породичним фирмама у друштвено-економском и пословном, националном, регионалном и глобалном окружењу. Породично пословање и управљање има низ специфичности (родни режими, економија неге, међузависност породице/домаћинства/породичне фирме, балансирање времена, укљученост и улоге породице и наследника у управљању породичном фирмом, буџетирање, организациона форма, конфликти, мотивација, професионализација, финансирање, наслеђивање) које је неопходно анализирати и разумети њихове међусобне везе уколико се жели успешно и на дужи рок управљати функционисањем и развојем породичне фирме.
Савладавањем овог предмета студенти ће бити у стању да анализирају и објасне функционисање породице (домаћинста) и породичне фирме и њихову међусобну повезаност и да препознају и процењују промене које се дешавају у савременим условима породичног живота и управљања у породичном, партнерском и женском предузетништву.

Студенти ће бити оспособљени да самостално идентификују и решавају конкретне проблема из области управљања породичним предузетништвом, да повезују и примењују основна знања из различитих области у конкретним студијама случаја породице (домаћинстава) и управљања породичним пословањем и да развију вештине и спремност у употреби стеченог знања.
Теоријска настава

• Мапирање основних категорија и методологије изучавања предмета.

• Породица и породична фирма. Стицање и расподела ресурса.

• Породично; партнерско; женско предузетништво.

• Интеграција чланова породице у пословно управљање.

• Развој, форме и принципи породичног пословања и управљања.

• Буџетирање, финансирање и пореско планирање

• Награђивање власника и мотивација запослених.

• Управљање конфликтима. Професионализација.

• Управљање преносом власништва и стратегије изласка.

Практична настава

Есеји, семинарски радови, студија случаја, вежбе непосредне примене и домаћи задаци.
Kružić, D., & Bulog, I. (2012). Obiteljska poduzeća: životni ciklusi, nasljeđivanje i održivost. Split: Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet.

Smyrnios, K. X., Poutziouris, P. Z., & Goel, S. (2013). Handbook of Research on Family Business. Cheltenham: Edward Elgar.

Leach, P. (2015). Family Enterprises: The Essentials. London: Profile Books.

Hadžiahmetović, А., Đurić-Kuzmanović, Т., Klatzer, Е., & Risteskа, М.. (2013). Rodno odgovorno budžetiranje, Sarajevo: IKD „University press – Magistrat izdanja“.
Предавања и вежбе, есеји, семинарски радови, студија случаја.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 45 поена Завршни испит  55 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 55
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит
остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: