Izaberite stranicu
Šifra predmeta SSA21
Studijski programi
  • Menadžment
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 1
Status predmeta Obavezni
Cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim znanjima neophodnim za upravljanje projektima. Akcenat je na planiranju razvojnih projekata, njihovoj pripremi i implementaciji.
Student se osposobljava da koristi tehnike i metode analize vremena i troškova upotrebe resursa neophodnih za realizaciju projektnih ciljeva. Takođe, student se osposobljava da planira, organizuje i kontroliše projektne aktivnosti tako da se projekat završi u okviru pedviđenog vremena i budžeta uz zadati kvalitet. Sa stečenim znanjima student je osposobljen za rad na poslovima evaluacije projekata u različitim oblastima ekonomskog života.
Teorijska nastava

• Projekti - definicione napomene i vrste

• Ciklus projekata

• Finansijska i ekonomska analiza projekta

• Identifikacija troškova i koristi

• Vrednovanje troškova i koristi

• Investicioni kriterijumi

• Cena i troškovi projekta

• Upravljanje kvalitetom projekta

• Upravljanje rizikom projekta

• Upravljanje promenama u projektima

• Metode i tehnike upravljanja projektima

• Standardni računarski programi za upravljanje projektima

• Upravljanje međunarodnim projektima

Praktična nastava

• Studije slučaja
Jovanović P. (2010) Upravljanje projektom, Grafoslog, Bepograd

Đuričin D. (2005) Upravljanje pomoću projekta,Ekonomski fakultet, Beograd

Nouks S. (2005) The Definitive Guide to Project Management,Clio, Beograd

Kerzner H (2000) Project Management- A Systems Approach to Planning, scheduling and Controling, New Jersey

Studije slučaja i članci u časopisima, knjigama i na Internetu
Teorijska nastava uz rešavanje praktičnih primera i analize studija slučaja.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 70 poena Završni ispit  30 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 30
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 20 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 35  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja 10