Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17SSA08
Studijski programi
  • Bankarsko i berzansko poslovanje
ESPB 7
Broj časova 3+3
Semestar 1
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je sticanje teorijsko-analitičkih i primenjenih znanja iz oblasti finansija koja obezbeđuju teorijsku podlogu i praktične osnove za primenu metoda za vrednovanje preduzeća i pripremu izveštaja o vrednovanju.
Po završetku ovog predmeta studenti će biti sposobnosti da:

• projektuju bilans stanja, bilans uspeha i izračunaju novčane tokove,

• odrede diskontnu stopu i rezidualnu vrednost,

• procene vrednost preduzeća prinosnom metodom,

• primene multiplikator vrednosti za procenu vrednosti preduzeća,

• procene bilansne pozicije koristeći metod neto imovine.
Teorijska nastava

• Uloga procenitelja u vrednovanju preduzeća.

• Metodološke osnove vrednovanja preduzeća.

• Prinosne metode vrednovanja preduzeća.

• Tržišne metode vrednovanja preduzeća.

• Troškovne metode vrednovanja preduzeća.

• Rezultati vrednovanja preduzeća.Praktična nastava

• Studije slučaja.

• Primena određenih metoda za vrednovanje konkretnih preduzeća.
Poznanić, V., & Cvijanović, J. (2011). Metodi vrednovanja preduzeća. Beograd: Ekonomski institut.

Coopeland, T., et al. (2010). Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies. third edition. McKinsey & Company inc.

Damodaran, A. (2010). Damodaran o valuaciji: analiza vrijednosnica za investicijske i korporativne financije. Zagreb: Mate: Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta.

Stowe, J. D., Robinson, T. R., Pinto, J. E., & McLeavey, D. W. (2007). Equity Asset Valuation. New Jersey: John Wiley & Sons.

Ilić, G., & Stevanović, N., (1994). Procena vrednosti preduzeća – principi i metode. Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije.
Teorijska nastava uz rešavanje praktičnih primera i analize studija slučaja.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 65 poena Završni ispit  35 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit  
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 40 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja 10