Izaberite stranicu
Šifra predmeta
Studijski programi
  • Primenjena informatika
ESPB 11
Broj časova
Semestar 6
Status predmeta Obavezni
Izrada završnog rada treba da omogući studentu praktičnu primenu znanja u realizaciji zadatka iz prakse primenom znanja stečenih u toku studija, koristeći veštine u praktičnom radu na računaru.
Završetkom studija student na ovom nivou je kompetentan za razumevanje zadataka u okviru svoga posla i sposoban je da argumentovano razmatra i elaborira rešenja problema, te da, na osnovu definisanih kriterijuma, izabere odgovarajuće za implementaciju. Takođe je kompetentan da formuliše i odbrani predložena rešenja problema, razmenjuje ideje, informacije kako sa ekspertima tako i sa i laicima, kao i da razume i preuzme odgovornosti u timskom radu.
Posle položenih svih ispita predviđenih studijskim programom, student ima obavezu izrade i polaganje završnog rada. Student nakon dogovora sa nastavnikom Škole dobija temu za završni rad u toku poslednje godine studija. Završni rad obuhvata izradu i odbranu rada. Za završni rad određuju se teme koje su od neposrednog značaja za obavljanje poslova za koje se student obrazuje. Završni rad brani se pred komisijom koja se sastoji od najmanje tri nastavnika iz Škole. Tema koju student radi za završni rad treba da sadrži: teoretsko-stručnu obradu nekog problema i/ili izradu konkretnog projekta prema formulisanom zadatku.
Na odbrani završnog rada koristiti klasične metode prezentacije uz korišćenje računara i projektora.

Pisanom tekstu Završnog rada pripada do 50 poena, za izlaganje do 30 i za odgovore na postavljena pitanja do 20 poena.