Izaberite stranicu
Šifra predmeta
Studijski programi
  • th
ESPB 8
Broj časova
Semestar 6
Status predmeta Obavezni
Izradom završnog rada studenti treba da dokažu da su nakon položenih nastavnih predmeta u okviru studijskog programa Turizam i hotelijerstvo stekli funkcionalna znanja koja su neophodna za kvalitetno rešavanje poslovnih problema iz te oblasti. Cilj je da studenti pismenim i usmenim putem dokažu da su savladali osnove kvalitativnog i kvantitativnog istraživanja, da su stekli ciljevima programa predviđena znanja, kao i da su savladali metode i tehnike koje su neophodne da samostalno i analitički donose optimalne poslovne odluke u okviru date oblasti.
Izradom završnog rada studenti treba da dokažu da su nakon položenih nastavnih predmeta stekli osnovna funkcionalna znanja iz oblasti Turizma i hotelijerstva. Polaganjem završnog ispita studenti treba da pokažu da su kompetentni za generisanje adekvatnih informacija i njihovo integrisanje u cilju donošenja kvalitetnih predloga za rešavanje praktičnih problema iz date oblasti.
Nakon polaganja svih ispita predviđenih studijskim programom, studenti imaju obavezu polaganja završnog rada. U toku poslednje godine studija, studenti nakon dogovora sa nastavnikom Škole (mentorom), biraju temu završnog rada. Izabrana tema mora da ima konkretan značaj za obavljanje poslova iz oblasti Turizma i hotelijerstva. Polaganje završnog rada obuhvata izradu i odbranu rada, pred komisijom od tri člana. U toku odbrane kandidat izlaže pisani deo rada, koji treba da sardži teorijsko-stručnu analizu i/ili predlog rešenja nekog praktičnog problema koji je vezan za obavljanje poslova iz date oblasti. Posle usmenog izlaganja, kandidat odgovara na pitanja članova komisije, nakon čega komisija utvrđuje ocenu i saopštava je kandidatu.
Diskusija odabranih tema, analize studija slučaja.
Ocena  (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena 50 Završni ispit Poena 50
aktivnost u toku izrade rada 50 usmeni ispit 50