Izaberite stranicu

dr Branka Paunović

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail brankapaunovic1711@gmail.com
Telefon +381214854036
Kabinet KABINET 41
Konsultacije Utorak 10:10-12:10
Onlajn konsultacije Trenutno se ne održavaju
Skype Branka Paunović
ime i prezime dr Branka Paunović
adresa
E-mail: brankapaunovic1711@gmail.com
titula doktor ekonomskih nauka
zvanje profesor
(od 1999- 2006) PROFESIONALNO ISKUSTVO PRE NASTAVE:
  Radno iskustvo u oblasti finansija u Vladi Republike Srbije: 

 -1999-2000. godine -Ministarstvo za ekonomsku i vlasničku transformaciju, savetnik ministra za poslove kontrole i verifikacije procene kapitala preduzeća.

-2000-2001. Ministarstvo za privedu i privatizaciju, savetnik ministra za poslove kontrole i verifikacije procene kapitala preduzeća. Pomoćnik ministra u Centru za medije.

-2001-2006. Agencija za privatizaciju Republike Srbije:

-Centar za pripremu privatizacije: Kontrola i verifikacija procene kapitala preduzeća, određivanje metoda privatizacije i prodaja preduzeća, rukovodilac,a u Centru za restrukturiranje i privatizaciju velikih sistema na poslovima procene kapitala i mogućnostima investiranja. U registru za hartije od vrednosti, direktor ekonomskog odeljenja

UČEŠĆE U DRUGIM INSTITUCIJAM NAUČNIM ORGANIZACIJAMA I UPRAVNIM ODBORIMA (UO)

2000-i sada-Saradnik naučnog drustva ekonomista Srbije i Crne Gore, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

2018-i sada- Član UO Instituta ekonomskih nauka u Beogradu

2020.-i sada Pridruženi član Udruženja novinara Srbije (UNS) 

2018-2021. Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije– Radila na izradi predloga Strategije razvoja obrazovanja u RS do 2030. godine-Analiza u funkciji predloga i predlog reforme mreže visokih srukovnih studija u skladu sa potrebama privrede, kao i na izradi predloga i smernica za implementaciju dualnog obrazovanja.

  PROFESIONALNO ISKUSTVO U NASTAVI I NAUČNI RADOVI: od 2006.godine- i sada

Autorka četiri knjige:

 1. Paunović B. (2006). Privatizacija, akcionarstvo i razvoj finansijskih tržišta. Beograd, Savremena administracija 
 2. Paunović B. (2007) . Menadžment turističke destinacije, Novi Sad , Alfa-graf
 3. Paunović B. (2009). Finansijsko poslovanje i tržište kapitala, Beograd Institut za ekonomiku poljoprivrede
 4. Paunović B. (2020) . Uvod u finansije-teorija i praksa. Novi Sad, Visoka poslovna škola srukovnih studija

Autorka  i više desetina značajnijih naučnih radova objavljenih u međunarodnim i domaćim časopisima, kao i učesnik na međunarodnim konferencijam, a radovi objavljeni u zbornicima radova.

RADNO ISKUSTVO U NASTAVI:

2006-i sada Visoka poslovna škola srukovnih studija u Novom Sadu: -Smer turizam, šef smera predmeti: ekonomika turizma i menadžment turističke destinacije. Smer finansije predmeti: uvod u finansije, finansijska tržišta i institucije i vrednovanje preduzeća. Specijalističke i master studije predmeti: bankarsko poslovanje i bankarsko poslovanje i platni promet

 2009-2017. Fakultet za poslovnu ekonomiju, Univerzitet Singidunum , Beograd; Katedra za poslovne finansije i bankarstvo predmeti: evaluacija i rizik i upravljanje rizicima

 2009-2015. Fakultet za poslovnu ekonomiju finansije i bankarstvo  BiH ; Katedra za poslovne finansije i bankarstvo predmeti: evaluacija i rizik, finansijska matematika i upravljanje rizicima

 SRUČNA BIOGRAFIJA-DIPLOME

OSNOVNE STUDIJE
  UNIVERZITET U BEOGRADU
Beograd, Kamenička 6
EKONOMSKI FAKULTET -BEOGRAD
Poreski sistem opštine
uža naučna oblast finansije
MAGISTARSKA TEZA
uža naučna oblast finansije
 EKONOMSKI FAKULTET U BEOGRADU-UNIVERZITET U BEOGRADU
Međuzavisnost privatizacije i razvoja finansijskih tržišta i institucija u zemljama u tranziciji
procečna ocena tokom studija 9,5 i ocena na diplomskom 10
DOKTORSKA DISERTACIJA
uža naučna oblast finansije
PRIVATIZACIJA JAVNIH PREDUZEĆA U SRBIJI

 

KNJIGE ; (4) Paunović B. (2006). Privatizacija, akcionarstvo i razvoj finansijskih tržišta. Beograd, Savremena administracija
Paunović B. (2007) . Menadžment turističke destinacije, Novi Sad , Alfa-graf
Paunović B. (2009). Finansijsko poslovanje i tržište kapitala, Beograd Institut za ekonomiku poljoprivrede
Paunović B. (2020) . Uvod u finansije-teorija i praksa. Novi Sad, Visoka poslovna škola srukovnih studija

Autorka i više desetina značajnijih naučnih radova objavljenih u međunarodnim i domaćim časopisima, kao i učesnik na međunarodnim konferencijam, a radovi objavljeni u zbornicima radova.

Predavanja

  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 17)
  UVOD U FINANSIJE (BOL. 17)
  UVOD U FINANSIJE (BOL. 20 DLS)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 20 DLS)
  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 20 DLS)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 17)

Vežbe

  Ispiti

   VREDNOVANJE PREDUZEĆA (BOL. 12)
   FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 17)
   FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 07)
   UVOD U FINANSIJE (BOL. 17)
   EKONOMIKA TURIZMA I UGOSTITELJ (PRE BOL.)
   EKONOMIKA TURIZMA (PRE BOL.)
   UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANJE (PRE BOL.)
   STRUČNA PRAKSA 2 (TH) TEMA 2 (BOL. 07)
   UVOD U FINANSIJE (BOL. 20 DLS)
   STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
   BANKARSKO POSLOVANJE I PLATNI PROMET (BOL. 17 - SS)
   VREDNOVANJE PREDUZEĆA (BOL. 17 - SS)
   STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
   STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 20 DLS)
   VREDNOVANJE PREDUZEĆA (BOL. 07)
   MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (PRE BOL.)
   FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 12)
   STRUČNA PRAKSA 2 (TH) TEMA 2 (BOL. 12)
   STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 3 (BOL. 12)
   VREDNOVANJE PREDUZEĆA (PRE BOL.)
   FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 20 DLS)
   BANKARSKO POSLOVANJE (BOL. 17 - MS)
   BANKARSKO POSLOVANJE I PLATNI PROMET (BOL. 07 - SS)
   SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
   FINANSIJSKE INSTITUCIJE I TRŽIŠTA (PRE BOL.)
   STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 17)
   UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANJE (BOL. 12)
   MEĐUNARODNI TURIZAM (PRE BOL.)
   IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
   UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANJE (BOL. 07)
   STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 17)

  Materijali

  BANKARSKO POSLOVANJE (BOL. 17 - MS)
  BANKARSKO POSLOVANJE I PLATNI PROMET (SS)
  VREDNOVANJE PREDUZEĆA (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  UVOD U FINANSIJE (BOL. 17)
  UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANJE (BOL. 07)
  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 12)

  Obaveštenja

  7. aprila 2022.
  OBAVEŠTENJE VEZANO ZA GRADIVO KOLOKVIJUME I ISPITE

  Obavestenja i informacije za kolokvijume i ispite , kao i  gradivo i materijal,  postavljeno je na Moodle platformi predmeta.

  Od 4.04.2022. aktivnosti isključivo u Školi za redovne studente. DLS studenti i dalje prate nastavu i aktivnost  preko platforme Moodle.

  31. marta 2022.
  Obaveštenje vezano za održavanje nastave-prisustvo i aktivnost

  Poštovani,

  Od ponedeljka, 04.04.2022. godine nastava na osnovnim i master studijama će se održavati isključivo uživo u prostorijama Škole. Profesori neće biti u obavezi da postavljaju materijale na platformu Moodle. Važno je da se svi poeni za prisustvo i aktivnost zaključno sa 01.04.2022. godine priznaju studentima, a u narednom periodu da se prikupljaju uživo u Školi u dogovoru sa profesorima i asistentima i da o tome blagovremeno obavestite studente. Online nastava će se i dalje odvijati kod dr Zorana Marošana i dr Dejana Živkova.

  S poštovanjem,

  dr Slobodanka Jovin, pomoćnik direktora za nastavu

  Poštovani,

  DOPUNA: Prisustvo nije obavezno, zaposleni studenti ne dobijaju bodove na prisustvo,  kao ni za aktivnost,  ukoliko nisu prisutni na predavanjima i vežbama, počev od 4.o4.2022.

  Kompletan materijal nalazi se na platformi Moodle.

  Seminarske radove branite na časovima predavanja i vežbi.-(pogledati obavestenje vezano za seminarski rad postavljeno na platformi Moodle)