Izaberite stranicu

Milić dr Dragana

Zvanje

Predavač

E-mail draganaim84@gmail.com
Telefon 485-4017
Kabinet KABINET 3
Konsultacije Sreda 12:00-14:00

Dragana Milić (devojačko Ikonić) je rođena 12. decembra 1984. godine u Senti. Ekonomski fakultet u Subotici, upisala je 2003. godine. Novembra 2007. godine odbranila je diplomski rad na temu Razvoj preduzetništva i inovacija na primeru „Temporex” u Senti sa ocenom 10 (deset 00/100) kod dr Božidara Lekovića, čime je stekla zvanje diplomiranog ekonomiste. Osnovne studije završila je sa prosečnom ocenom 9,3 (devet 3/100). Master studije upisala je, takođe, na Ekonomskom fakultetu Subotica, na smeru Finansije, bankarstvo i osiguranje, koji je završila sa prosečnom ocenom 9,67 (devet 67/100). Diplomski master rad, na temu Analiza performansi osiguravajućih društava u Srbiji, odbranila je sa ocenom 10 (deset 00/100) kod dr Siniše Ostojića, stekavši zvanje diplomiranog ekonomiste-mastera, 29.09.2010. godine (Master ekonomista, Finansije, bankarstvo i osiguranje). Doktorske studije na Ekonomskom fakultetu Subotica upisala je školske 2010/2011. godine na modulu Finansije. Nastavak doktorskih studija pohađa na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment od 2016. godine na smeru Poslovna ekonomija. Doktorsku disertaciju, na temu Makroekonomske determinante ekonomskog razvoja i međuzavisnost sa likvidnošću finansijskog sektora, odbranila je kod dr Zorke Grandov, stekavši zvanje zvanje doktora nauka – ekonomske nauke, 19.12.2018. godine.

Od 1. aprila 2008. godine zaposlena na Spoljnotrgovinskom fakultetu Privredne akademije (Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment) u Novom Sadu kao saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Finansije i bankarstvo. Od oktobra 2008. godine zaposlena je na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu kao saradnik u nastavi. Izbor u zvanje asistenta na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija Novi Sad, za užu naučnu oblast Računovodstvo i finansije počinje od 01.12.2011. godine. Izbor u zvanje predavača na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija Novi Sad, za užu naučnu oblast Finansije izvršen je od 01.03.2019. U ranijim periodima je izvodila vežbe iz nastavnih predmeta Uvod u finansijsko poslovanje, Finansijsko računovodstvo, Osiguranje, Finansijski menadžment, Upravljačko računovodstvo. Učestvovala je na projektu kreiranja kurikuluma za smer Međunarodna poslovna administracija, koji se održavao u Valjevu i Beogradu tokom 2009. godine. Od 2017. godine član je Tima za samovrednovanje i ocenu kvaliteta Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu i Tima za marketing. Učestvovala na brojnim stručnim i naučnim konferencijama, u zemlji i u inostranstvu, te objavila radove u naučnim časopisima.

– Milić, D., Soleša, D. (2017). The analysis of macroeconomic determinants of the banking sector liquidity with role in financing agricultural sector, Economics of Agriculture, Year 64, No. 2 (533-551), Belgrade<
– Jovin, S., Eremić Đođić, J., Laban, B., Mili, D., (2017). Financial and Business Advisory Services for Small and Medium Enterprises and Entrepreneurs in Agribusiness in Serbia, Industrija, Vol 45, No. 4 (93-112), Ekonomski institut Beograd.
– Milić, D., Jovin, S. (2017). The banking sector liquidity as a foundation for introducing innovations in business, Innovation, Ict and Education for the Next Generation, Thematic proceedings, Faculty of Economics and Engineering Management, Novi Sad, 223-235.
– Milić, D., Grandov Z., Đokić, M. (2018) MACROECONOMIC MOVEMENTS OF THE WESTERN BALKAN COUNTRIES
ECONOMY, EMC Rewiew – Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, Vol. 8, No. 2, Str. 257-276, ISBN ISSN 2232-8823, PANEVROPSKI UNIVERZITET
“APEIRON” FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE.

Predavanja

  MENADžMENT TROŠKOVA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 17)
  UPRAVLjANjE INVESTICIJAMA (BOL. 17)

Vežbe

  UPRAVLjANjE INVESTICIJAMA (BOL. 17)
  KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 17 - MS)
  UPRAVLjANjE INVESTICIJAMA (BOL. 17)
  MENADžMENT TROŠKOVA (BOL. 17)
  FINANSIJSKE BERZE (BOL. 17)

Ispiti

  ŽIVOTNO I NEŽIVOTNO OSIGURANjE (BOL. 07 - SS)
  OSIGURANjE (BOL. 12)
  OSIGURAVAČKO POSLOVANjE (BOL. 07 - SS)
  MENADžMENT TROŠKOVA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 17)
  OSIGURANjE (BOL. 07)
  UPRAVLjANjE INVESTICIJAMA (BOL. 17)

Materijali

(PRE BOL.)
BANKARSKI MENADŽMENT (BOL. 12)
BANKARSKO POSLOVANJE (BOL. 17 - MS)
BANKARSTVO (BOL. 07)
FINANSIJSKE BERZE (BOL. 17)
FINANSIJSKI MENADŽMENT (BOL. 07)
FINANSIJSKI MENADŽMENT (BOL. 12)
FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (PRE BOL.)
KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 17 - MS)
MENADŽMENT TROŠKOVA (BOL. 17)
OSIGURANJE (BOL. 07)
OSIGURANJE (BOL. 12)
OSIGURAVAČKO POSLOVANJE (SS)
OSNOVI MENADŽMENTA (BOL. 07)
POSLOVNO KOMUNICIRANJE (BOL. 17)
PREDUZETNIŠTVO (BOL. 07)
UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
UPRAVLJANJE INVESTICIJAMA (BOL. 17)
UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANJE (BOL. 12)
ŽIVOTNO I NEŽIVOTNO OSIGURANJE (BOL. 07 - SS)
ŽIVOTNO I NEŽIVOTNO OSIGURANJE (SS)

Obaveštenja

27. marta 2020.
Obaveštenje iz predmeta Konkurentnost preduzeća i privrede

 • Aktivnost iz predmeta Konkurentnost predueća i privrede možete ostvariti slanjem eseja na temu Uticaj aktuelne situacije na konkurentnost privrede u Srbiji i svetu. Esej može biti na max 5 strana.

17. marta 2020.
Esej iz predmeta Finansijske berze

Radi prikupljanja poena iz aktivnosti, student ima mogućnost pisanja eseja na dve stranice o aktuelnoj situaciji i njenom uticaju na rad berzi. Esej takođe poslati na moj mail na uvid.

17. marta 2020.
Seminarski rad iz predmeta Finansijske berze

Seminarski rad možete poslati na moj mail na uvid, na osnovu kvaliteta rada dobijaju se pripadajući poeni.