Milić dr Dragana

Zvanje

Predavač

E-mail draganaim84@gmail.com
Telefon 485-4017
Kabinet KABINET 3
Konsultacije Utorak 11:30-13:30

Dragana Milić (devojačko Ikonić) je rođena 12. decembra 1984. godine u Senti, od oca Tome Ikonića i majke Jelene Ikonić (rođene Dilber). U rodnom gradu (Čoki), završila je Osnovnu školu „Jovan Popović“, a potom i srednju ekonomsku u Senti sa odličnim uspehom.

Ekonomski fakultet u Subotici, upisala je 2003. godine. Tokom četvorogodišnjih studija, na smeru Finansijski menadžment i računovodstvo, dobila je stipendiju Fonda za mlade talente Vlade Republike Srbije. Novembra 2007. godine odbranila je diplomski rad na temu „Razvoj preduzetništva i inovacija na primeru „Temporex“ u Senti“ sa ocenom 10 (deset 00/100), čime je stekla zvanje diplomiranog ekonomiste. Osnovne studije završila je sa prosečnom ocenom 9,3 (devet 3/100).

Master studije upisala je, takođe, na Ekonomskom fakultetu Subotica, na smeru Finansije, bankarstvo i osiguranje, koji je završila sa prosečnom ocenom 9,67 (devet 67/100). Diplomski master rad, na temu „Analiza performansi osiguravajućih društava u Srbiji“, odbranila je sa ocenom 10 (deset 00/100), stekavši zvanje diplomiranog ekonomiste-mastera.

Doktorske studije na Ekonomskom fakultetu Subotica upisala školske 2010/2011. godine na modulu Finansije.

Nastavak doktorskih studija na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment od jula 2016. godine na smeru Poslovna ekonomija.

Od 1. aprila 2008. godine zaposlena na Spoljnotrgovinskom fakultetu Privredne akademije (Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment) u Novom Sadu kao saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Finansije i bankarstvo.

Od oktobra 2008. godine zaposlena na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu kao saradnik u nastavi.

Učestvovala je na više naučnih skupova: na SM 2008, XIII Internacionalnom naučnom skupu, „Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu“, Univerzitet u Novom Sadu – Ekonomski fakultet Subotica; na SM2009 XIV Internacionalnom naučnom skupu „Upravljanje performansom“, na Ekonomskom fakultetu Subotica; na naučnom skupu „Poslovno okruženje u Srbiji i svetska ekonomska kriza“, 2009, održanom na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija Novi Sad; na SM2010 XV Internacionalnom naučnom skupu „Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu“, na Ekonomskom fakultetu Subotica; na ICEIRD 2011, International Conference on Enterpreneurship, Innovation and Regional Developement: „Entrepreneurship beyond crisis – channelling changes to advantage”, održanom u Ohridu; na I Međunarodnom simpozijumu EMC 2011 – Inženjerski menadžment i konkurentnost 2011, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu, Univerzitet u Novom Sadu; na XVI Internacionalnom naučnom skupu SM2011 – Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Univerzitet u Novom Sadu – Ekonomski fakultet Subotica,“ Planiranje i kontrola u strategijskom upravljanju“, maj 2011. godine; kao i na Symorg 2008, XII međunarodnom simpozijumu Fakulteta organizacionih nauka, održanom u Beogradu.

Objavila radove u naučnim časopisima.

Izbor u zvanje asistenta na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija Novi Sad, za užu naučnu oblast Računovodstvo i finansije počev  od 01.12.2011. godine.

Učestvovala je na projektu kreiranja kurikuluma za smer Međunarodna poslovna administracija, koji se održavao u Valjevu i Beogradu tokom 2009. godine.

Govori engleski jezik (intermediate certificate). Uspešno koristi računar: MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet Explorer.

 

 

 

 

 1. Milić, D., Soleša, D. (2017). The analysis of macroeconomic determinants of the banking sector liquidity with role in financing agricultural sector, Economics of Agriculture, Year 64, No. 2 (533-551), Belgrade
 2. Jovin, S., Eremić Đođić, J., Laban, B., Mili, D., (2017). Financial and Business Advisory Services for Small and Medium Enterprises and Entrepreneurs in Agribusiness in Serbia, Industrija, Vol 45, No. 4 (93-112), Ekonomski institut Beograd.
 3. Milić, D., Jovin, S. (2017). The banking sector liquidity as a foundation for introducing innovations in business, Innovation, Ict and Education for the Next Generation, Thematic proceedings, Faculty of Economics and Engineering Management, Novi Sad, 223-235.

Predavanja

  UPRAVLjANjE INVESTICIJAMA (BOL. 17)
  ŽIVOTNO I NEŽIVOTNO OSIGURANjE (BOL. 07 - SS)

Vežbe

  POSLOVNO KOMUNICIRANjE (BOL. 17)
  OSIGURANjE (BOL. 12)
  UPRAVLjANjE INVESTICIJAMA (BOL. 17)
  BANKARSKO POSLOVANjE (BOL. 17 - MS)

Ispiti

  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 12)
  UPRAVLjANjE INVESTICIJAMA (BOL. 17)
  ŽIVOTNO I NEŽIVOTNO OSIGURANjE (BOL. 07 - SS)

Materijali

(PRE BOL.)
BANKARSKI MENADŽMENT (BOL. 12)
BANKARSKO POSLOVANJE (BOL. 17 - MS)
BANKARSTVO (BOL. 07)
FINANSIJSKI MENADŽMENT (BOL. 07)
FINANSIJSKI MENADŽMENT (BOL. 12)
FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (PRE BOL.)
OSIGURANJE (BOL. 07)
OSIGURANJE (BOL. 12)
OSIGURAVAČKO POSLOVANJE (SS)
OSNOVI MENADŽMENTA (BOL. 07)
POSLOVNO KOMUNICIRANJE (BOL. 17)
PREDUZETNIŠTVO (BOL. 07)
UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
UPRAVLJANJE INVESTICIJAMA (BOL. 17)
UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANJE (BOL. 12)
ŽIVOTNO I NEŽIVOTNO OSIGURANJE (BOL. 07 - SS)
ŽIVOTNO I NEŽIVOTNO OSIGURANJE (SS)

Obaveštenja