Izaberite stranicu

Milić dr Dragana

Zvanje

Predavač

E-mail draganaim84@gmail.com
Telefon 485-4017
Kabinet KABINET 3
Konsultacije Četvrtak 11:00-13:00
Onlajn konsultacije Trenutno se ne održavaju

Dragana Milić (devojačko Ikonić) je rođena 12. decembra 1984. godine u Senti. Ekonomski fakultet u Subotici, upisala je 2003. godine. Novembra 2007. godine odbranila je diplomski rad na temu Razvoj preduzetništva i inovacija na primeru „Temporex” u Senti sa ocenom 10 (deset 00/100) kod dr Božidara Lekovića, čime je stekla zvanje diplomiranog ekonomiste. Osnovne studije završila je sa prosečnom ocenom 9,3 (devet 3/100). Master studije upisala je, takođe, na Ekonomskom fakultetu Subotica, na smeru Finansije, bankarstvo i osiguranje, koji je završila sa prosečnom ocenom 9,67 (devet 67/100). Diplomski master rad, na temu Analiza performansi osiguravajućih društava u Srbiji, odbranila je sa ocenom 10 (deset 00/100) kod dr Siniše Ostojića, stekavši zvanje diplomiranog ekonomiste-mastera, 29.09.2010. godine (Master ekonomista, Finansije, bankarstvo i osiguranje). Doktorske studije na Ekonomskom fakultetu Subotica upisala je školske 2010/2011. godine na modulu Finansije. Nastavak doktorskih studija pohađa na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment od 2016. godine na smeru Poslovna ekonomija. Doktorsku disertaciju, na temu Makroekonomske determinante ekonomskog razvoja i međuzavisnost sa likvidnošću finansijskog sektora, odbranila je kod dr Zorke Grandov, stekavši zvanje zvanje doktora nauka – ekonomske nauke, 19.12.2018. godine.

Od 1. aprila 2008. godine zaposlena na Spoljnotrgovinskom fakultetu Privredne akademije (Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment) u Novom Sadu kao saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Finansije i bankarstvo. Od oktobra 2008. godine zaposlena je na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu kao saradnik u nastavi. Izbor u zvanje asistenta na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija Novi Sad, za užu naučnu oblast Računovodstvo i finansije počinje od 01.12.2011. godine. Izbor u zvanje predavača na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija Novi Sad, za užu naučnu oblast Finansije izvršen je od 01.03.2019. U ranijim periodima je izvodila vežbe iz nastavnih predmeta Uvod u finansijsko poslovanje, Finansijsko računovodstvo, Osiguranje, Finansijski menadžment, Upravljačko računovodstvo. Učestvovala je na projektu kreiranja kurikuluma za smer Međunarodna poslovna administracija, koji se održavao u Valjevu i Beogradu tokom 2009. godine. Od 2017. godine član je Tima za samovrednovanje i ocenu kvaliteta Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu i Tima za marketing. Učestvovala na brojnim stručnim i naučnim konferencijama, u zemlji i u inostranstvu, te objavila radove u naučnim časopisima.

– Milić, D., Soleša, D. (2017). The analysis of macroeconomic determinants of the banking sector liquidity with role in financing agricultural sector, Economics of Agriculture, Year 64, No. 2 (533-551), Belgrade<
– Jovin, S., Eremić Đođić, J., Laban, B., Mili, D., (2017). Financial and Business Advisory Services for Small and Medium Enterprises and Entrepreneurs in Agribusiness in Serbia, Industrija, Vol 45, No. 4 (93-112), Ekonomski institut Beograd.
– Milić, D., Jovin, S. (2017). The banking sector liquidity as a foundation for introducing innovations in business, Innovation, Ict and Education for the Next Generation, Thematic proceedings, Faculty of Economics and Engineering Management, Novi Sad, 223-235.
– Milić, D., Grandov Z., Đokić, M. (2018) MACROECONOMIC MOVEMENTS OF THE WESTERN BALKAN COUNTRIES
ECONOMY, EMC Rewiew – Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, Vol. 8, No. 2, Str. 257-276, ISBN ISSN 2232-8823, PANEVROPSKI UNIVERZITET
“APEIRON” FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE.

Predavanja

  OSIGURANjE (BOL. 20 DLS)
  OSIGURANjE (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 20 DLS)
  MENADžMENT TROŠKOVA (BOL. 17)

Vežbe

  KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 17 - MS)
  EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 20 DLS)
  MENADžMENT TROŠKOVA (BOL. 17)
  EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 17)
  OSIGURANjE (BOL. 17)
  OSIGURANjE (BOL. 20 DLS)

Ispiti

  OSIGURAVAČKO POSLOVANjE (BOL. 07 - SS)
  OSIGURANjE (BOL. 20 DLS)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 12)
  UPRAVLjANjE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 12)
  ŽIVOTNO I NEŽIVOTNO OSIGURANjE (BOL. 07 - SS)
  OSIGURANjE (BOL. 17)
  UPRAVLjANjE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 17)
  OSIGURANjE (BOL. 07)
  UPRAVLjANjE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 20 DLS)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 12)
  OSIGURANjE (BOL. 12)
  MENADžMENT TROŠKOVA (BOL. 17)
  UPRAVLjANjE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 12)
  UPRAVLjANjE INVESTICIJAMA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 07)

Materijali

(PRE BOL.)
BANKARSKI MENADŽMENT (BOL. 12)
BANKARSKO POSLOVANJE (BOL. 17 - MS)
BANKARSTVO (BOL. 07)
EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 17)
FINANSIJSKE BERZE (BOL. 17)
FINANSIJSKI MENADŽMENT (BOL. 07)
FINANSIJSKI MENADŽMENT (BOL. 12)
FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (PRE BOL.)
KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 17 - MS)
MENADŽMENT TROŠKOVA (BOL. 17)
OSIGURANJE
OSIGURANJE (BOL. 07)
OSIGURANJE (BOL. 12)
OSIGURANJE (BOL. 17)
OSIGURAVAČKO POSLOVANJE (SS)
OSNOVI MENADŽMENTA (BOL. 07)
POSLOVNO KOMUNICIRANJE (BOL. 17)
PREDUZETNIŠTVO (BOL. 07)
UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
UPRAVLJANJE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 07)
UPRAVLJANJE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 12)
UPRAVLJANJE INVESTICIJAMA (BOL. 17)
UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANJE (BOL. 12)
ŽIVOTNO I NEŽIVOTNO OSIGURANJE (BOL. 07 - SS)
ŽIVOTNO I NEŽIVOTNO OSIGURANJE (SS)

Obaveštenja

16. marta 2021.
Nastava iz predmeta Osiugranje od 17.03.-26.03.

Nastava iz predmeta Osiguranje će se u periodu od 17.03.-26.03. održavati preko aplikacije Zoom u predviđenom rasporedu sredom u 8.30h klikom na sledeći link:

https://us04web.zoom.us/j/78945543623?pwd=OFdYZWhVUjI2Ny9uWE9qQnIycExtZz09

 

26. februara 2021.
Vežbe iz predmeta Konkurentnost preduzeća i privrede

Poštovani studenti,

Prve vežbe iz predmeta Konkurentnost preduzeća i privrede održavaće se u ponedeljakom u 16:45h, preko Zoom aplikacije putem sledećeg linka:
https://us04web.zoom.us/j/71956263486?pwd=ZW95dzNINnBwWTRBbm53T25EQW1EZz09

6. novembra 2020.
Termini nastave

Poštovani studenti,
Termini održavanja predavanja ili vežbi se nalaze u tekstu ispod:
Ponedeljak : Ekonomika preduzeća vežbe: 09h – Zoom

https://us04web.zoom.us/j/78945543623?pwd=OFdYZWhVUjI2Ny9uWE9qQnIycExtZz09

Utorak: Menadžment troškova predavanja i vežbe 11h – Zoom;
https://us04web.zoom.us/j/71956263486?pwd=ZW95dzNINnBwWTRBbm53T25EQW1EZz09

5. novembra 2020.
Predavanja iz predmeta Menadžment troškova

Poštovani studenti,

Predavanja iz predmeta Menadžment troškova održaće se u utorak 10.11.2020. godine u 9h u učionici br. 7 Li.

3. novembra 2020.
Predavanja iz predmeta Menadžment troškova

Poštovani,

 

U utorak 10.11.2020. godine u 9h u učionici 7, održaće se predavanje iz predmeta Menadžmet troškova.

2. novembra 2020.
Vežbe iz predmeta Ekonomika preduzeća

Poštovani studenti,

Vežbe iz predmeta Ekonomika preduzeća održaće se u ponedeljak 09.11.2020. godine u 9 časova preko Zoom aplikacije. U 9h je potrebno kliknuti na sledeći link:

https://us04web.zoom.us/j/78408865430?pwd=cmNuc3NNaEtJM1NsamdqNERZaVkvQT09

Meeting ID: 784 0886 5430
Passcode: 9d0zhu

30. oktobra 2020.
Predavanja iz predmeta Menadžment troškova

Poštovani studenti,

Online predavanje putem Zoom aplikacije održaće se u utorak, 03.11.2020. godine u 11 časova. Sastanku pristupate klikom na sledeći link u 11 časova:

https://us04web.zoom.us/j/78936146346?pwd=elFrRXRjaS9NRXprWjIrSXFQbnBkUT09

Meeting ID: 789 3614 6346
Passcode: 8rTuAk

22. oktobra 2020.
Termin održavanja vežbi iz predmeta Ekonomika preduzeća

Poštovani studenti,

Vežbe iz predmeta Ekonomika preduzeća održaće se u ponedeljak 26.10.2020. godine u 9 časova preko Zoom aplikacije. U 9h je potrebno kliknuti na sledeći link:
https://us04web.zoom.us/j/71897831324?pwd=YVNSbjZrR0RTVUo1aG4vZWNEczg3dz09

Meeting ID: 718 9783 1324
Passcode: 4i9Agd

20. oktobra 2020.
Važno obaveštenje – Rad na platformi Moodl

Poštovani studenti,

Do sada se tokom korišćenja platforme Moodle pojavio, kod nekih studenata,
problem prilikom rešavanja testova. Problem je uočen samo kod studenata koji
Moodle-u nisu pristupali korišćenjem pregledača (bowser-a) kao što su
Chrome, Firefox ili Opera, već su koristili Moodle aplikaciju koju su
instalirali na svoj telefon ili na svoj računar.

Kako bi izbegli tu vrstu problema, molimo Vas da ne koristite
Moodle aplikaciju za rad sa našom platformom, već neki od pregledača i
link koji je dat u Uputstvu za rad za studente (dls.ns.ac.rs)

13. oktobra 2020.
Predavanje iz predmeta Menadžment troškova

Poštovani studenti,

Online predavanje putem Zoom aplikacije održaće se u utorak, 20.10.2020. godine u 11 časova. Sastanku pristupate klikom na sledeći link u 11 časova:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/75073663337?pwd=Tk83Q01FUG9sUTdRUE9MZ3hFci9YUT09

Meeting ID: 750 7366 3337
Passcode: 9D0815

9. oktobra 2020.
Menadžment troškova

Poštovani studenti,

Prvo online predavanje putem Zoom aplikacije održaće se u utorak, 13.10.2020. godine u 11 časova. Sastanku pristupate klikom na sledeći link u 11 časova:

https://us04web.zoom.us/j/75073663337?pwd=Tk83Q01FUG9sUTdRUE9MZ3hFci9YUT09

Meeting ID: 750 7366 3337
Passcode: 9D0815

 

27. marta 2020.
Obaveštenje iz predmeta Konkurentnost preduzeća i privrede

 • Aktivnost iz predmeta Konkurentnost predueća i privrede možete ostvariti slanjem eseja na temu Uticaj aktuelne situacije na konkurentnost privrede u Srbiji i svetu. Esej može biti na max 5 strana.

17. marta 2020.
Esej iz predmeta Finansijske berze

Radi prikupljanja poena iz aktivnosti, student ima mogućnost pisanja eseja na dve stranice o aktuelnoj situaciji i njenom uticaju na rad berzi. Esej takođe poslati na moj mail na uvid.

17. marta 2020.
Seminarski rad iz predmeta Finansijske berze

Seminarski rad možete poslati na moj mail na uvid, na osnovu kvaliteta rada dobijaju se pripadajući poeni.