Tomašević Dragana

Zvanje

Asistent

E-mail dragana.vps@gmail.com
Telefon 485-4055
Kabinet KABINET 33
Konsultacije Sreda 10:00-12:00

Dragana Tomašević (Drinić) je rođena 16.10.1986. godine u Somboru. Osnovnu školu završila je u Crvenki, a srednju školu – gimnaziju „Žarko Zrenjanin“ završila je u Vrbasu. Diplomirala je 2008. godine na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu, na smeru Evropska ekonomija i biznis sa prosečnom ocenom 9,41.Master akademske studije završila je na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu, studijski program Evropska ekonomija i biznis, 2011. godine sa prosečnom ocenom 9,00.

U februaru 2013. godine upisala je doktorske akademske studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, na studijskom programu Upravljanje poslovanjem, izborno područje Marketing.

Dragana Tomašević je od 19. januara 2012. godine zaposlen na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu kao saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Ekonomska teorija i politika, a od 29. oktobra 2014. godine kao asistent za naučnu oblast Poslovna ekonomija. Angažovan je na izvođenju i pripremi vežbi na predmetima Osnovi ekonomije, Ekonomika preduzeća, Ponašanje potrošača i Poslovna statistika, na osnovnim strukovnim studijama.

Dragana Tomašević je duži niz godina član marketing tima Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu.

 

M24

 1. Gašević, D., Tomašević, D., & Vranješ, M. (2017). Key Factors Determining the Ethnocentric Tendencies of Consumers in Serbia. Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies22(3), 63-75.

M33

 1. Stankov, B., Roganović, M., & Drinić, D. (2016). Examination of employee satisfaction with certain aspects of internal communication in work organization. International Symposium Engineering Management and Competitiveness EMC2016 (6; Zrenjanin; 2016 ), 176-181.
 2. Drinić D., Dragosavac M., Kisin N. (2014). Crediting and insuring export business. XIV INTERNATIONAL SYMPOSIUM , NEW BUSINESS MODELS AND SUSTAINABLE COMPETITIVENESS , JUNE 2014 SYMORG, 722-733.
 3. Stanković M., Drinić D., Krneta N. (2012). Eco-innovation and environmental management in SMEs in EU. Zbornik radova, II International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection (IISZ 2012), Zrenjanin.

M34

 1. Gašević, D., & Tomašević, D. (2018). QUALITY OF SERVICES IN THE FUNCTION OF CONSUMER SATISFACTION IN THE REPUBLIC OF SERBIA. Economic Development and Competitiveness of European Countries: Achievemenst-Challenges-Opportunities (1; Novi Sad; 2018), 90-92.
 2. Tomašević, D., & Gašević, D. (2018). Analysis of Mobile Phone Services Quality Elements in the Republic of Serbia.Economic Development and Competitiveness of European Countries: Achievemenst-Challenges-Opportunities (1; Novi Sad; 2018), 69-72.

M51

 1. Tomašević, D., & Gašević, D. (2018). Analysis of Mobile Phone Services Quality Elements in the Republic of Serbia. Škola biznisa,  1, 73-86.
 2. Gašević, D., Vranješ, M., & Tomašević, D. (2016). Identifikacija ključnih determinanti satisfakcije korisnika usluga elektronskog bankarstva. Ekonomske teme, 54(2), 301-321.
 3. Vranješ, M., Jovičić, D., & Tomašević, D. (2016). Vrednovanje brenda iz perspektive potrošača. Marketing , 47(2), 129-136.
 4. Vranješ M., Gašević D., Drinić D. (2014). Analiza elemenata kvaliteta usluga u visokom     obrazovanju. Marketing, 45(3), 213-223.

M52

 1. Gašević, D., Jovičić, D., Tomašević, D., & Vranješ, M. (2017). Primena faktorske analize u istraživanju potrošačkog etnocentrizma. Škola biznisa, 2, 18-37.

M53

 1. Tomašević, S., Drinić, D., & Krneta N. (2013). Ciljevi formiranja transfernih cena.Škola biznisa, 1, 61 – 73.
 2. Drinić, D., Vranješ, M., & Gašević, D. (2014. Koncept lojalnosti potrošača u maloprodaji. Škola biznisa, 2, 91 – 106.

M63

 1. Vojnović, J., Drinić, D., & Plačkov, S. (2013). Evropska monetarna unija: prošlost i aktuelni trenutak. Međunarodna konferencija o društvenom i tehnološkom razvoju, Zbornik radova Univerzitet za poslovni inžinjering i menadžment, Banja Luka, 154 -167.
 2. Stanković, M., & Drinić, D. (2013). Međunarodni značaj elektronske trgovine i zaštita potrošača u EU. Međunarodna konferencija „E-trgovina 2013“, Zbornik radova, Palić.
 3. Vojnović, J., Tomašević, S., & Drinić, D. (2013). Strategija kao osnov ekonomskog uspeha preduzeća. Međunarodna majska konferencija o strategijskom menadžmentu – IMKSM 2013., Zbornik radova, Tehnički fakultet, Bor.
 4. Drinić, D., & Krneta, N. (2012). Upravljanje rizicima pri osnivanju i poslovanju novog preduzeća. Zbornik radova, International Conference of Social and Tehnological Development, Zbornik radova Univerzitet za poslovni inžinjering i menadžment, Banja Luka.
 5. Glušac, D., Drinić, D., & Krneta, N. (2012). Ekonomski i pravni status posrednika u pružanju turističkih usluga. Zbornik radova, VIII Majska konferencija o strategijskom menadžmentu sa međunarodnim učešćem, Tehnički fakultet, Bor, Univerzitet u Beogradu.
 6. Krneta, N., & Drinić, D. (2012). Odgovornost revizora u otkrivanju kriminalnih radnji. Zbornik radova, International Conference of Social and Tehnological Development, Zbornik radova,Univerzitet za poslovni inžinjering i menadžment, Banja Luka.
 7. Drinić, D., & Krneta, N. (2012). Upravljanje rizicima u bankarstvu sa posebnim osvrtom na kreditni rizik. Zbornik radova, SYM-OP-IS 2012, XXXIX Simpozijum o operacionim istraživanjima, Visoka građevinsko-geodetska škola, Beograd.

Predavanja

  Vežbe

   POSLOVNA STATISTIKA (BOL. 17)

  Ispiti

   Materijali

   MENADŽMENT USLUGA (BOL. 12)
   OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 07)
   OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 12)
   PONAŠANJE POTROŠAČA (BOL. 12)
   POSLOVNA STATISTIKA (BOL. 17)
   UPRAVLJANJE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 12)

   Obaveštenja

   15. maja 2019.
   Treći test za aktivnost iz Poslovne statistike

   Treći test za aktivnost iz Poslovne statistike održaće se u petak, 31.05.2019. godine u terminu vežbi.

   Test obuhvata sledeće gradivo:

   • Višestruke regresije